Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Beicio mynydd i ddechreuwyr

Nid dim ond ar gyfer pobl fentrus iawn y mae beicio mynydd – mae’n ffordd ardderchog o fwynhau’r awyr agored i unrhyw un

Father and daughter riding their bikes

Mae dy antur beicio mynydd yn dechrau fan hyn!


Mae gennym gyfleusterau rhagorol mewn coedwigoedd ledled Cymru sy’n berffaith ar gyfer pobl sy’n newydd i feicio mynydd.

Mae gan rai o’r coedwigoedd hyn ardaloedd sgiliau ble gall dechreuwyr ddysgu technegau reidio, a ble gall beicwyr mwy profiadol ddatblygu’u sgiliau.

Does dim rhaid bod yn berchen ar feic mynydd i ddechrau arni hyd yn oed, am fod modd llogi beic yn llawer o’n safleoedd. Rydym ni hefyd yn cynnig llwybr a adeiladwyd yn arbennig ar gyfer beicwyr ag anabledd, gan ddefnyddio beic mynydd wedi’i addasu, sy’n gallu cael ei logi yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Fforest Coed y Brenin.

Pam wyt ti’n dal i aros? Ar dy feic! Tyrd i ddarganfod harddwch y byd sydd oddi ar y lôn am y tro cyntaf.

Sut ydw i’n gwybod pa lwybr beicio mynydd sy’n iawn i fi?

Mae pob un o’n llwybrau beicio mynydd wedi cael eu graddio i roi awgrym pa mor anodd ydyn nhw. Gwyrdd yw lliw’r llwybrau sydd orau i ddechreuwyr ac mae’r llwybrau ar gyfer pobl sy’n meddu ar sgiliau beicio oddi ar y ffordd sylfaenol yn las.

Dangosir graddfa pob llwybr ar y panel gwybodaeth ar y dechrau.

Mae’r panel hefyd yn rhoi manylion pellach am y llwybr ac yn dweud pa arwyddbyst i’w dilyn ar dy ffordd o gwmpas (er enghraifft, saeth mewn rhyw liw neu fath arall o arwydd)

Unwaith y byddi di wedi darllen yr wybodaeth ar y panel, rwyt ti’n barod i gychwyn.

Ble mae’r llwybrau beicio mynydd ar gyfer dechreuwyr?

Mae llawer o’n llwybrau beicio mynydd yn dechrau mewn canolfan ymwelwyr ble ceir cyfleusterau fel llogi beic, ardal newid gyda chawodydd, a chaffi ble mae modd ymlacio ac atgyfnerthu ar ôl y siwrne.

Mae modd reidio pob un o’n llwybrau’n rhad ac am ddim, ond rhaid talu i barcio mewn rhai safleoedd.

Mae’r llwybrau ar agor drwy gydol y flwyddyn (oni bai fod tywydd drwg neu waith yn y goedwig yn golygu fod angen i ni eu cau neu’u dargyfeirio).

Mae gan bob un o’r coedwigoedd isod lwybrau beicio mynydd sy’n addas i ddechreuwyr. Dilyna’r dolenni i gael rhagor o wybodaeth am bob lle.

Unrhyw gynghorion eraill ar gyfer newydd-ddyfodiaid i faes beicio mynydd?


Fel gydag unrhyw chwaraeon newydd, mae gwella dy sgiliau ar feic mynydd yn mynd law yn llaw gydag ennill mwy o brofiad a hyder. Er ei bod hi’nFamily sat around a table looking at a trail leaflet bosib dy fod ti wedi gyrru beic ar darmac o’r blaen, fe all hi gymryd ychydig o amser i arfer gyda theimlad beicio oddi ar y ffordd.

Does dim angen i ti brynu’r holl offer beicio i ddechrau, ond bydd angen helmet a menig arnat ti – a gwna’n siŵr dy fod ti’n gwisgo dillad cyffyrddus! Os bydd y chwiw yn gafael ynot ti ac y byddi di eisiau beicio’n fwy aml, mae hi’n werth buddsoddi mewn siorts â wadin, padiau pen-glin a chrys seiclo.

Gwna’n siŵr dy fod ti’n dod â dŵr gyda thi a chôt rhag y glaw rhag ofn i’r tywydd newid. A rhag ofn i ti gael teiar fflat, gwna’n siŵr dy fod ti’n gwybod sut i’w drwsio, a chofia fynd â’r offer trwsio gyda thi (neu bydd yn barod i wthio’r beic yr holl ffordd nôl i’r maes parcio!)

Ac i orffen, gwna’n siŵr dy fod ti’n darllen y Cod Beicio Coedwig a’r wybodaeth am y graddfeydd  sy’n esbonio’n fanwl beth ddylet ti ei ddisgwyl o bob llwybr lliw, ar ein prif dudalen beicio mynydd.

Dysgu mwy

  • Mae rhai o lwybrau beicio mynydd enwoca’r wlad ar gyfer beicwyr mwy profiadol i’w cael yn y coedwigoedd a reolir gennym ni. Dos i’n prif dudalen beicio mynydd i gael manylion llawn ein holl lwybrau beicio mynydd. Mae modd prynu pecyn yn rhai o’n safleoedd sy’n cynnwys manylion llawn y llwybrau beicio mynydd yno
  • Mae ein ap PlacesToGo rhad ac am ddim (ar gael ar gyfer teclynnau Apple ac Android) yn cynnwys pob un o’n llwybrau beicio mynydd, a chyfleusterau hamdden eraill mewn coedwigoedd a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yng Nghymru
  • I gael yr holl fanylion a ddarperir gan bob sefydliad yng Nghymru am feicio mynydd, ynghyd â gwybodaeth am ddigwyddiadau ac adran ddefnyddiol ‘Dysgu beicio’, dos i www.mbwales.com

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.