Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Mynediad â modur

Gwybodaeth am yrru oddi ar y ffordd mewn modd diogel, cyfreithiol a chyfrifol yng Nghymru

‘Gyrru oddi ar y ffordd’ yw’r term a ddefnyddir fel arfer i ddisgrifio beiciau modur a cherbydau gyriant pedair olwyn yn gyrru ar draciau a ffyrdd heb wyneb caled neu ar dir yng nghefn gwlad.

Ffyrdd Cyhoeddus a phreifat

Mae gyrru oddi ar y ffordd fel arfer yn digwydd ar ffyrdd cyfreithiol, megis Cilffyrdd sydd ar Agor i Unrhyw Draffig (BOATs), neu ffyrdd di-ddosbarth heb wyneb caled (UCR). Weithiau mae’n digwydd ar safleoedd neu dir preifat gyda chaniatâd y tirfeddiannwr. Fe’i hystyrir yn chwaraeon dilys a gefnogir yn frwd, sy’n darparu sialens yrru a gyflwynir gan natur y tir, a’r cyfle i archwilio ardaloedd anghysbell y wlad gan amlaf.

Mae’n rhaid i gerbydau sy’n defnyddio BOATs a UCR fod yn gyfreithiol ar y ffordd, wedi’u trethi ac wedi’u hyswirio.

Gyrru oddi ar y ffordd yn anghyfreithlon

Fodd bynnag, mewn rhai llefydd mae defnyddio tir neu lwybrau tramwy yn anghyfreithlon ar gyfer gyrru oddi ar y ffordd yn broblem fawr ac yn achosi llawer o wrthdaro. Gall gyrru yn gyfreithlon hefyd niweidio arwynebau sy’n agored i niwed (megis tir corsiog nad yw wedi’i ddraenio’n dda) ac mewn rhai llefydd gall achosi difrod sylweddol.

Niwed i’r amgylchedd

Gall gyrru oddi ar y ffordd niweidio natur ac ardaloedd cadwraeth, nodweddion tir hanesyddol, ffiniau caeau a phrydferthwch ardal. Gall sŵn hefyd fod yn broblem i’r bobl leol a defnyddwyr hamdden eraill y ffyrdd. 

Mae cod ymddygiad ar gyfer hamdden modurol cyfrifol ar gael ar wefan Tread lightly UK

Mwynhau Coetir

Mae Llywodraeth Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru eisiau i gymunedau a mentrau cymdeithasol gael y budd mwyaf posibl o’r Ystâd Goed. Mae Coetiroedd a Chi yn gobeithio caniatáu mynediad i fwy o bobl er mwyn gwneud y mwyaf o’r adnodd hwn.

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth am ‘Gyrru oddi ar y ffordd’, ewch i wefan Treadlightly.

Mae Treadlightly yn mynd ati i ddiogelu cyfleoedd mynediad hamdden modurol drwy addysg, gweithio gyda phartneriaid a mentrau cadwraeth.

Ewch i Archif Cyngor Cefn Gwlad Cymru i gael gwybod mwy am brosiectau sydd wedi darparu cyfleusterau gyrru oddi ar y ffordd ac sydd wedi mynd i’r afael â gweithgarwch anghyfreithlon.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.