Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cydbwyso anghenion dyfrffyrdd, bywyd gwyllt a phobl

Rydym yn lwcus o fod ag afonydd, llynnoedd, cronfeydd dŵr ac arfordiroedd gwych yng Nghymru sy’n denu twristiaid o’r tu allan i Gymru ac yn cefnogi ein heconomi, yn creu swyddi ac yn tyfu busnesau yng nghefn gwlad Cymru

Rhaid i bob gweithgaredd ar ein dyfrffyrdd – boed hynny’n bysgota, yn ganŵio, yn nofio gwyllt neu’n gerdded ceunentydd – gydbwyso’n ofalus anghenion defnyddwyr, bywyd gwyllt a’r amgylchedd lleol.

Beth am ddarganfod mwy am drefniadau ar gyfer helpu i gydbwyso anghenion dyfrffyrdd, defnyddwyr, bywyd gwyllt a’r amgylchedd lleol.

Hawliau Mordwyo Cyhoeddus

Deddfwriaeth a’r gyfraith gyffredin, yn hytrach na Cyfoeth Naturiol Cymru, sy’n pennu hawliau mynediad ar gyfer gweithgareddau hamdden dŵr.

           i) Dyfroedd llanwol

Ym mhob achos bron iawn, ceir hawliau mordwyo cyhoeddus ar ddyfroedd llanwol. Ond byddwch yn ymwybodol y gallai fod angen talu tollau harbwr, y gallai cyfyngiadau fod ar waith oherwydd ardaloedd dan waharddiad/diogelwch, neu y gallai’r Weinyddiaeth Amddiffyn fod yn defnyddio’r ardal. Dangosir y cyfyngiadau llanwol sy’n berthnasol i ddyfrffyrdd ar fapiau’r arolwg ordnans.

           ii) Dyfroedd nad ydynt yn ddyfroedd llanwol

Nid yw’r hawliau mordwyo cyhoeddus sy’n berthnasol i ddyfroedd llanwol yn berthnasol i ddyfroedd nad ydynt yn rhai llanwol, er bod hawliau mordwyo statudol i’w cael ar rai rhannau o Afon Hafren, Afon Gwy ac Afon Dyfrdwy yng Nghymru.

Trefniadau Mynediad Gwirfoddol

Yn niffyg unrhyw hawl gyfreithiol brofedig, mae mynediad at rai dyfroedd nad ydynt yn ddyfroedd llanwol wedi’i ffurfioli trwy gyfrwng Trefniant Mynediad Gwirfoddol, sy’n nodi pryd y gellir defnyddio’r ddyfrffordd at ddibenion gweithgareddau hamdden dŵr ochr yn ochr â phethau eraill.

Y cyfleoedd ar gyfer gweithgareddau  hamdden dŵr a geir ar ein gwefan yw’r rheini lle y mae’r hawliau mordwyo cyhoeddus wedi’u cadarnhau trwy statud, neu pan fydd partner-sefydliad wedi hwyluso Trefniant Mynediad Gwirfoddol.

Rydym wrthi’n ceisio darganfod lle y mae cyfleoedd ychwanegol i’w cael ar ddaliadau tir Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer gweithgareddau hamdden dŵr, a hefyd ar dir rydym yn ei reoli ar ran Llywodraeth Cymru.

Ymwadiad

Nid yw’r disgrifiad o’r hawliau mynediad yn awgrymu nac yn mynegi unrhyw warant o safbwynt ei gywirdeb na’i gyfanrwydd. Ni ddylai unrhyw beth ar y wefan hon gael ei ddehongli fel awgrym fod hawliau mordwyo cyhoeddus i’w cael, neu ddim i’w cael, ar ddyfroedd nad ydynt yn ddyfroedd llanwol, neu unrhyw ran o’r dyfroedd hynny ac eithrio’r rhannau o afonydd Dyfrdwy, Gwy a Hafren y sonnir amdanynt yn benodol.

O’r herwydd, ni ddylech ei ddehongli fel map terfynol mewn perthynas â hawliau mordwyo cyhoeddus. Mae’r rheini y’u diffinnir gan statud wedi’u cynnwys, ynghyd ag eraill lle y mae mynediad wedi’i hwyluso trwy gyfrwng trefniant mynediad gwirfoddol [gweler uchod].

Darperir yr wybodaeth hon gan CNC ar gais Llywodraeth Cymru, ac mae hefyd yn cynnwys nifer o bartneriaid sy’n gysylltiedig â gweithgareddau hamdden dŵr.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.