Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cynlluniau Gwella Hawliau Tramwy a Chyllid

Mae llwybrau’n cael eu gwella ar draws Cymru gyfan wrth i awdurdodau lleol weithredu eu Cynlluniau Gwella Hawliau Tramwy, gyda chyllid a chymorth gan Lywodraeth Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru

Beth yw Cynlluniau Gwella Hawliau Tramwy?

Mae Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 yn gosod dyletswydd ar bob Awdurdod Priffyrdd yng Nghymru a Lloegr i gyhoeddi Cynllun Gwella Hawliau Tramwy (RoWIP).

Cynlluniau blaenoriaeth 10 mlynedd

Nod y cynlluniau blaenoriaeth 10 mlynedd hyn yw gwella’r rhwydwaith hawliau tramwy lleol er budd pob math o ddefnyddiwr – cerddwyr, beicwyr, marchogion a defnyddwyr oddi ar y ffordd, ynghyd â phobl â phroblemau golwg a symudedd. Mae’r cynlluniau’n amlinellu’r prif ffyrdd y bydd awdurdodau priffyrdd lleol yn nodi, blaenoriaethu a chynllunio gwelliannau i’w rhwydwaith hawliau tramwy lleol.

Cyd-destun strategol ac asesiadau

Dylai Cynlluniau Gwella Hawliau Tramwy gynnwys adrannau arbennig sy’n rhoi sylw i’r cyd-destun strategol a’r asesiad o hawliau tramwy lleol awdurdod. Bydd yr adrannau hyn yn arwain at Ddatganiad Gweithredu ar gyfer rheoli a gwella hawliau tramwy lleol.

Cynlluniau Gwella Hawliau Tramwy awdurdodau lleol

Mae gan bob awdurdod lleol yng Nghymru, ynghyd ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Gynllun Gwella Hawliau Tramwy ar gyfer eu hardal. Mae yna 23 o gynlluniau i gyd. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gweithio i helpu awdurdodau lleol gyda’u cynlluniau gwella, a bydd yn ymgynghorai statudol ar gyfer cynlluniau i’r dyfodol. Mae’n ofynnol i awdurdodau priffyrdd lleol adolygu eu Cynlluniau Gwella Hawliau Tramwy o 10 mlynedd i ddyddiad cyhoeddi eu cynllun blaenorol.

Adolygu Cynlluniau Gwella Hawliau Tramwy

Gan ddechrau ym mis Mai 2015, aeth Cyfoeth Naturiol Cymru ati i ddatblygu cyngor ar yr Adolygiad statudol o Gynlluniau Gwella Hawliau Tramwy yng Nghymru. Roedd y broses o ddatblygu’r cyngor yn cynnwys ymgynghori â phob math o randdeiliaid â diddordeb ac yn cael ei goruchwylio gan weithgor a oedd yn cynnwys staff Cyfoeth Naturiol Cymru, awdurdod lleol/parc cenedlaethol a Llywodraeth Cymru.  Roedd y cyngor a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru ar ffurf Arweiniad Drafft.

Arweiniad i Awdurdodau Lleol ar Gynlluniau Gwella Hawliau Tramwy

Bellach mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi eu  ‘Arweiniad i Awdurdodau Lleol ar Gynlluniau Gwella Hawliau Tramwy Gorffennaf 2016’ sydd ar gael ar eu gwefan

Rhaglen Ariannu Cynlluniau Gwella Hawliau Tramwy

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi hwb mawr i’r gwaith o weithredu’r Cynlluniau hyn trwy’r Rhaglen Ariannu Cynlluniau Gwella Hawliau Tramwy, sy’n cael ei gweinyddu a’i rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Dyrannodd Llywodraeth Cymru £10.9 miliwn mewn cyllid cyfalaf rhwng 2008 a 2016, gyda £1 miliwn arall ar gael yn 2016-2017.

Goruchwylio’r Rhaglen Ariannu Cynlluniau Gwella Hawliau Tramwy

Mae’r Rhaglen Ariannu Cynlluniau Gwella Hawliau Tramwy yn cael ei goruchwylio gan fwrdd prosiect sy’n cynnwys cynrychiolwyr o Cyfoeth Naturiol Cymru, Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol. Mae’n ofynnol i awdurdodau gydymffurfio ag amryw o amodau, gan gynnwys adrodd ar waith a gyflawnir bob blwyddyn. Mae’r adroddiadau hyn yn cael eu llunio gan Cyfoeth Naturiol Cymru a’u cymeradwyo gan y bwrdd prosiect, a’u cyhoeddi isod.

Ymchwil yn ymwneud â Chynlluniau Gwella Hawliau Tramwy

Yn 2013/14, gofynnwyd i Cyfoeth Naturiol Cymru gomisiynu adolygiad o Gynlluniau Gwella Hawliau Tramwy. Roedd yr adolygiad hwn yn sail i gyngor Cyfoeth Naturiol Cymru i Lywodraeth Cymru. Mae’r adroddiadau ymchwil hyn ar gael isod.

Dogfennau Cysylltiedig

Archif Dogfennau

 • Adroddiad llawn or Adolygiad o Gynllun Gwella Hawliau Tramwy Cymru.pdf(1 MB)
  Mae 23 o CGHT wedi’u cwblhau ar gyfer pob rhan o Gymru. Am y tro cyntaf, ceir cynlluniau strategol ar gyfer ardal pob awdurdod lle nodir anghenion, blaenoriaethau a chamau gweithredu ar gyfer gwella mynediad i gefn gwlad. Mae hyn wedi arwain at gyfle i ddwyn ynghyd yr wybodaeth a geir ym mhob CGHT er mwyn creu darlun cenedlaethol. Dyma adroddiad Adolygiad Cyngor Cefn Gwlad Cymru, lle caiff gwybodaeth yn ymwneud â Chymru gyfan ei dwyn ynghyd
 • Nodyn Ymchwil or Adolygiad o Gynllun Gwella Hawliau Tramwy Cymru.pdf(292 KB)
  Mae 23 o CGHT wedi’u cwblhau ar gyfer pob rhan o Gymru. Am y tro cyntaf, ceir cynlluniau strategol ar gyfer ardal pob awdurdod lle nodir anghenion, blaenoriaethau a chamau gweithredu ar gyfer gwella mynediad i gefn gwlad. Mae hyn wedi arwain at gyfle i ddwyn ynghyd yr wybodaeth a geir ym mhob CGHT er mwyn creu darlun cenedlaethol
 • Rhaglen Ariannu Cynlluniau Gwella Hawliau Tramwy 2008-2012-Adroddiad Allbynnau.pdf (300 KB)
  Cynllun ariannu gan Lywodraeth Cymru yw Rhaglen Ariannu CGHT. Roedd i fod i gael ei weinyddu gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru am gyfnod o 3 blynedd, ond mae'r cyfnod hwnnw wedi cael ei ymestyn am flwyddyn arall o 2008 i 2012. Dyrannwyd tua £6.5m ar sail fformiwla ariannu i bob un o'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru a'r ddau Barc Cenedlaethol i weithredu eu Cynlluniau Gwella Hawliau Tramwy (CGHT) (dyletswydd statudol dan Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000)
 • Rhaglen Ariannu Cynlluniau Gwella Hawliau Tramwy-Enghreifftiau o waith ar gyfer 2013-2014.pdf (373 KB)
  Hon yw pedwaredd flwyddyn Rhaglen Ariannu Cynlluniau Gwella Hawliau Tramwy (CGHT). Mae’r cronfeydd gwerthfawr wedi cyfrannu tuag at nifer o brosiectau a gynlluniwyd er mwyn gweithredu holl Gynlluniau Gwella Hawliau Tramwy (CGHT) Cymru ar lawr gwlad. Mae’r prosiectau o fudd i gerddwyr, marchogwyr, teuluoedd ifanc a chymunedau lleol a llawer mwy, ac maent wedi helpu i wella’r rhwydwaith hawliau tramwy ledled Cymru. Dyma rai ohonynt
 • Rhaglen Ariannu Cynlluniau Gwella Hawliau Tramwy 2011-2012 Adroddiad Allbynnau Diwedd Blwyddyn.pdf (226 KB) 
  Mae'r papur hwn yn darparu'r wybodaeth a ddaeth i law gan bob un o'r 24 awdurdod1 (y 22 awdurdod lleol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro) am y gwaith a gyflawnwyd yn 2011-2012, pedwaredd flwyddyn Rhaglen Ariannu CGHT. Mae'r wybodaeth ariannol a'r wybodaeth am allbynnau a roddir yn yr adroddiad hwn yn berthnasol i bob un o'r 24 awdurdod sy'n cael arian
 • Rhaglen Ariannu Cynlluniau Gwella Hawliau Tramwy 2014-2015 Adroddiad Allbynnau Diwedd Blwyddyn.pdf (635 KB)
  Mae'r papur hwn yn darparu'r wybodaeth a ddaeth i law gan bob un o'r 24 awdurdod1 (y 22 awdurdod lleol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro) am y gwaith a gyflawnwyd yn 2014-2015, seithfed flwyddyn Rhaglen Ariannu CGHT. Mae'r wybodaeth ariannol a'r wybodaeth am allbynnau a roddir yn yr adroddiad hwn yn berthnasol i bob un o'r 24 awdurdod sy'n cael arian
 • Rhaglen Ariannu Cynlluniau Gwella Hawliau Tramwy Engreifftiau o waith 2014-2015.pdf (3.65 MB)
  Hon yw seithfed flwyddyn Rhaglen Ariannu Cynlluniau Gwella Hawliau Tramwy (CGHT). Mae’r cronfeydd gwerthfawr wedi cyfrannu tuag at nifer o brosiectau a gynlluniwyd er mwyn gweithredu holl Gynlluniau Gwella Hawliau Tramwy (CGHT) Cymru ar lawr gwlad. Mae’r prosiectau o fudd i gerddwyr, marchogwyr, teuluoedd ifanc a chymunedau lleol a llawer mwy, ac maent wedi helpu i wella’r rhwydwaith hawliau tramwy ledled Cymru. Dyma rai ohonynt

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.