Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coedwig Brechfa – Coed Abergorlech, ger Caerfyrddin

Llwybrau drwy’r coed, llwybr beicio mynydd ac arboretwm go wahanol

View from the Forest Garden picnic site

Beth sydd yma

Cŵn
Beicio mynydd
Parcio
Picnic
Ardal Chwarae
Toiledau
Llwybr cerdded

Trosolwg

Coedwig Brechfa yw’r enw modern ar ran o Goedwig hynafol Glyn Cothi.

Roedd Coedwig Glyn Cothi’n cael ei rhedeg am ganrifoedd gan bobl leol i ddarparu deunyddiau adeiladu, gwahanol gynhyrchion a thir pori.

Ym 1283, ar ôl i Gymru gael ei gorchfygu’n derfynol gan Edward I, daeth Glyn Cothi’n Goedwig Frenhinol dan weinyddiaeth Cyfraith y Fforest am ganrifoedd lawer.

Ers y dyddiau hynny mae coedwig dra gwahanol wedi tyfu. Yn hanner cyntaf yr 20fed ganrif, ailblannwyd Coedwig Brechfa’n goed conwydd gan y Comisiwn Coedwigaeth i hybu cronfa bren Prydain ar ôl y defnydd trwm o bren yn y Rhyfel Mawr.

Ymweld â Choedwig Brechfa

Heddiw mae Coedwig Brechfa’n gorchuddio tua 6500 hectar ac yn cael ei rhedeg gan Cyfoeth Naturiol Cymru er budd pobl, bywyd gwyllt ac i gynhyrchu pren.

Mae yma lwybrau cerdded a beicio mynydd drwy’r ddwy goedlan isod yng Nghoedwig Brechfa:

Hefyd mae llwybrau cerdded mewn llefydd eraill ym Mrechfa ac mae croeso i bobl fynd ar gefn ceffyl ar ffyrdd y goedwig.

Mae toiledau cludadwy yn y maes parcio.

Coed Abergorlech, Coedwig Brechfa

Mae Abergorlech yn gartref i safle picnic a lle chwarae i blant mewn ardal goediog lle mae afonydd Gorlech a Chothi’n cwrdd.

Daethpwyd o hyd i gerrig siâp rhyfedd yn yr afon, ac fe welir enghreifftiau o’r Cerrig Gorlech hyn yng ngerddi ffrynt rhai o’r bythynnod yn y pentrefi.

Pob blwyddyn mae sewin (brithyll môr) ac eogiaid yn nofio i fyny afon Gorlech i fwrw grawn.

Mae tri llwybr arwyddbyst o Abergorlech, ac mae un yn mynd i Ardd Coedwig Brechfa.

Gardd Goedwig Brechfa

Cafodd yr ardd hon ei chreu gan staff y Comisiwn Coedwigaeth ar ddiwedd y 1950au a dechrau’r 1960au (gyda’r plannu mwyaf diweddar yn 2004).

Plannwyd amrywiaeth o goed, conwydd yn bennaf, i asesu pa mor addas oeddent i’w defnyddio i bwrpas coedwigaeth ym Mhrydain.

Mae llawer o’r coed hyn wedi aeddfedu erbyn heddiw a bellach yn creu arboretwm go wahanol oherwydd, yn lle un neu ddwy goeden o bob math, mae yma lwyni cyfan o goed o bob rhan o’r byd.

Maent yn cynnwys:

  • cochwydd cawraidd o Galiffornia
  • coed ewcalyptws o Awstralia; nothoffagws o Dde America
  • coed ffynidwydd o bob cyfandir
  • amrywiaeth o rywogaethau Ewropeaidd fel y dderwen ddigoes, y gneuen Ffrengig a choed sbriws

Gallwch gyrraedd Gardd Goedwig Brechfa ar Lwybr yr Ardd Goedwig.

Llwybrau cerdded

Mae gan y llwybrau cerdded arwyddbyst ac yn cychwyn o’r maes parcio.

Llwybr Glan yr Afon

1 milltir, 1.7 km, hawdd

Mae’r llwybr mwy neu lai gwastad hwn drwy’r coed yn mynd ar hyd glan hyfryd Afon Gorlech a thros bont fwa cyn dychwelyd ar hyd y ffordd goedwigaeth.

Llwybr Gorlech

3.5 milltir, 5.7 km, cymedrol

Mae’r llwybr braf hwn yn dilyn Afon Gorlech ar hyd ffyrdd coedwigaeth cyn croesi pont fechan i gyrraedd llwybr cyn dringo’n serth drwy goetiroedd aeddfed o goed llydanddail cymysg a chonwydd.

Llwybr yr Ardd Goedwig

5 milltir, 8.3 km, anodd

Mae’r llwybr hwn yn mynd i Ardd Goedwig Brechfa. Mae’r ardd goedwig yn cynnwys hanner y rhywogaethau coed sy’n gallu tyfu yn Ynysoedd Prydain. Cawsant eu plannu gan y Comisiwn Coedwigaeth yn y ganrif ddiwethaf i asesu pa mor dda oedden nhw’n tyfu ym Mhrydain.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

 

Llwybr beicio mynydd

Mae gan y llwybr beicio mynydd arwyddbyst ac yn cychwyn o faes parcio coed Abergorlech (ewch i Sut i gyrraedd yma).

Mae maes parcio coed Sifigwm yn fan cychwyn arall ar gyfer y llwybr beicio mynydd.  Gallwch gyrraedd y maes parcio tawel ac anghysbell hwn o lôn fach oddi ar y B4337, hanner milltir o bentref Rhydcymerau (Cyfeirnod grid OS: SN 553 395).

Ewch i’n tudalen beicio mynydd am restr o’n holl lwybrau beicio mynydd a gwybodaeth am y gwahanol raddau i wneud yn siŵr eich bod yn dewis llwybr sy’n iawn i chi.

Gallwch hefyd ddarllen y wybodaeth sydd ar y safle cyn cychwyn ar eich taith feicio.

Llwybr Gorlech

19 km, gradd coch

Mae’r llwybr hwn yn llwybr caled, cyflym, pob tywydd sy’n dod yn fwyfwy cyffrous wrth i chi wella lefel eich sgil a’ch cyflymdra. Mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys llwybrau arglawdd wedi eu llunio’n berffaith, neidiau, troadau siarp a phonciau pen-bwrdd.

BRECHFA FOREST Bike leaflet

Amseroedd agor

Portalŵs yw’r toiledau, sy’n agored bob amser.

Sut i gyrraedd yma

Mae Abergorlech yn bentref bychan ar y B4310 i’r de o Lambed.

O’r A482 rhwng Llambed a Llanymddyfri, trowch ar y B4302 i gyfeiriad Llansawel. O Lansawel dilynwch yr arwyddion am Abergorlech.

Y cyfeirnod grid OS yw SN 585 340.

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drên agosaf yng Nghaerfyrddin. Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Coedwig Brechfa Map lleoliad PDF [133.1 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.