Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Maes parcio Rhyslyn, Parc Coedwig Afan, ger Port Talbot

Yn borth i deithiau cerdded, beicio mynydd o’r radd flaenaf a llwybrau beicio i’r teulu yng nghanol cymoedd cudd Parc Coedwig Afan

View down valley from Rhyslyn picnic spot

Beth sydd yma

Cŵn
Beicio mynydd
Parcio
Llwybr cerdded
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymgymryd â gwaith coedwig ym Mharc Coedwig Afan. Caiff y gwaith ei wneud mewn ardal a fydd yn effeithio’n bennaf ar rannau o lwybr beicio mynydd Y Wal a Llwybr Cerdded Crib Gyfylchi. Bydd y gwaith yn effeithio ar ffyrdd a llwybrau eraill yn y goedwig a bydd y rhain yn cael eu rheoli er mwyn darparu mannau gweithio diogel. O’r herwydd, efallai y bydd rhai llwybrau’n cael eu gwyro a’u cau tra y bydd y gwaith yn cael ei wneud. Disgwylir i’r gwaith gael ei gynnal rhwng Tachwedd 2018 ac Ebrill 2019. Dilynwch bob arwydd diogelwch ar y safle a darllenwch y diweddaraf am y llwybrau beicio mynydd a’r llwybrau cerdded i gael gwybodaeth am wyro a chau llwybrau. Os oes gennych ymholiadau’n ymwneud â’r gwaith hwn cysylltwch â Jonathan Price, Ceidwad Cymunedol ar 03000 654736 neu 07789922748.

Trosolwg

Parc Coedwig Afan

Saif Parc Coedwig Afan ychydig o filltiroedd o Bort Talbot o fewn cyrraedd hawdd i’r M4.

Mae’r parc coedwig yn ymestyn dros lethrau Cwm Afan, sef un o gymoedd culaf a harddaf Cymru.

Cwm ac iddo hanes diwydiannol

Mae Cwm Afan yn llawn hanes. O adeg ystadau mynachlogydd cynnar, cafodd y dirwedd ei datblygu’n ardal ffermio ac wedyn yn gwm glofaol.

Caeodd y pwll glo olaf yn 1970 a chafodd yr ardal ei dynodi’n barc coedwig yn 1972 oherwydd ei photensial mawr o ran teithiau cerdded.

Erbyn hyn mae llwybrau ag arwyddbyst yn croesi’r cymoedd a’r llethrau drwy’r goedwig, gan fynd heibio i’r hen byllau glo, yr hen dramffyrdd a’r rheilffyrdd segur.

Darganfod Parc Coedwig Afan

Gallwch ddarganfod Parc Coedwig Afan drwy ddilyn y llwybrau a’r ffyrdd drwy’r goedwig ar droed neu ar gefn beic.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rheoli nifer o deithiau cerdded ag arwyddbyst sy’n dechrau o Ganolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan ac o’r maes parcio yn Rhyslyn (gweler isod)

Parc Coedwig Afan yw’r ardal beicio mynydd sy’n tyfu’n gyflymaf ym Mhrydain. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rheoli nifer o lwybrau beicio mynydd sy’n addas i bawb o ddechreuwyr i feicwyr mynydd arbenigol.

Ceir rhwydwaith o lwybrau ceffylau ym Mharc Coedwig Afan. Efallai y bydd angen trwydded arnoch i ddefnyddio rhai ohonynt. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am farchogaeth ym Mharc Coedwig Afan neu i wneud cais am drwydded.

Maes parcio Rhyslyn

Saif maes parcio ac ardal bicnic Rhyslyn ar safle hen orsaf reilffordd Pont-rhyd-y-fen a gaeodd yn 1964.

Mae’r maes parcio yn fan cychwyn da ar gyfer beicio mynydd gyda mynediad i lwybrau o wahanol raddau.

Ceir dau lwybr cerdded ag arwyddbyst hefyd, y naill ar hyd yr afon a’r llall i fyny llethrau’r cwm.

Mae Rhyslyn o fewn pellter cerdded hawdd i bentref Pont-rhyd-y-fen lle ganed Richard Burton, yr actor byd-enwog. Yn ogystal â’r llwybrau cerdded ag arwyddbyst isod, ceir llwybr Richard Burton sy’n dechrau yn y maes parcio ac yn mynd heibio i rai o’r lleoedd a fu’n bwysig iddo.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Mae ein ceidwad beicio mynydd yn cyflwyno’r wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd ynghylch cau neu wyro llwybrau beicio mynydd. Ewch i dudalen beicio mynydd Parc Coedwig Afan i weld neu lawrlwytho'r diweddaraf am lwybrau beicio mynydd.

Llwybrau cerdded

Ceir arwyddbyst ar hyd yr holl lwybrau cerdded ac maent yn dechrau o’r maes parcio yn Rhyslyn.

Taith Gerdded Rhyslyn

1.5 milltir, 2 cilomedr

Mae Taith Gerdded Rhyslyn yn ymlwybro i lawr i lan afon Afan. Yna mae’n dilyn y lan i fyny’r afon cyn dychwelyd i’r maes parcio ar hyd rhan o hen Linell Rheilffordd Fwynau De Cymru.

Taith Gerdded Pen-rhys

3.5 milltir, 5 cilomedr

Mae Taith Gerdded Pen-rhys yn ymlwybro i fyny’r llethrau uwchben Pont-rhyd-y-fen. Ceir golygfeydd gwych o’r pentref sy’n enwog am ei lu o groesfannau dros yr afon a fu mor bwysig pan oedd yn ei anterth diwydiannol yn y 19eg ganrif. Yna mae’r llwybr yn mynd yn fwy gwastad gan fynd heibio adfeilion Capel Gyfylchi o’r 18fed ganrif, a fu gynt yn gysegr Methodistiaeth Gymreig, cyn dychwelyd yn ôl i faes parcio Rhyslyn.

Llwybr beicio mynydd

Ceir amrywiaeth eang o lwybrau beicio mynydd a beicio o faes parcio Rhyslyn. Am ragor o wybodaeth, gweler beicio mynydd ym Mharc Coedwig Afan.

Sut i gyrraedd

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Mae Rhyslyn ar gyrion pentref Pont-rhyd-y-fen oddi ar yr A4107.

Cyfeirnod grid yr AO yw SS 800 943.

Gellir cyrraedd Llwybr Sustrans 998 o faes parcio Rhyslyn.

Mae’r maes parcio am ddim.

Cyfarwyddiadau

O’r A4107, trowch i’r B4287 tuag at Bont-rhyd-y-fen. Trowch i’r dde ychydig dros y bont wrth i’r ffordd fynd tua’r chwith.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Yr orsaf drên agosaf yw Port Talbot.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i http://www.cymraeg.traveline.cymru/

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Afan Forest Park Map lleoliad PDF [190.5 KB]

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.