Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Pont y Pair, Betws-y-Coed

Dewis o lwybrau cerdded heddychlon drwy'r goedwig ymhell o fwrlwm twristiaid

Dau berson gyda chu'n edrych dros lyn ym Mhont y Pair

Beth sydd yma

Cŵn
Cyfeiriannu
Parcio
Parcio (codir tâl)
Toiledau
Llwybr cerdded
Oherwydd gwaith peirianyddol sy’n parhau ar sawl cronfa ddŵr ym Mharc Coedwig Gwydir, mae mwy o draffig trwm ar rai o ffyrdd y goedwig.

Trosolwg

Parc Coedwig Gwydir

Lleolir Parc Coedwig Gwydir yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri.

Ers Oes Fictoria, mae cenedlaethau o ymwelwyr wedi cerdded ar hyd y llwybrau coetir ac wedi pysgota yn nyfroedd clir yr afonydd yma.

Heddiw, mae llwybrau cerdded ag arwyddbyst yn galluogi ymwelwyr i ddarganfod y dirwedd hon o lynnoedd, coedwigoedd a mynyddoedd a dysgu am ei hanes mwyngloddio.

Ceir llwybr beicio mynydd hefyd (sydd wedi'i raddio'n goch gan ei fod ond yn addas i feicwyr medrus), gardd goedwig a llwybr cerdded ag arwyddbyst i Raeadrau enwog y Wennol.

Hanes Coedwig Gwydir

Rhwng 1850 a 1919, gwaith cloddio plwm a sinc oedd prif nodwedd yr ardal. Mae gwaddol hen dai peiriant, tomenni sbwriel a chronfeydd dŵr yn nodweddiadol o'r goedwig a geir heddiw.

Cafodd bron pob llyn yn y goedwig ei greu i wasanaethu'r mwyngloddiau.

Mae sawl un o'r mwyngloddiau pwysicaf wedi cael eu hadfer yn rhannol a'u gwneud yn ddiogel i ymwelwyr.

Heddiw, wrth i chi ddarganfod bryncynnau, llynnoedd a phorfeydd coediog ucheldirol, bydd yn anodd i chi ddychmygu mai tirwedd ddiwydiannol adfeiledig oedd yr ardal hon ers talwm.

Ymweld â Pharc Coedwig Gwydir

Mae Parc Coedwig Gwydir yn cwmpasu ardal sy'n fwy na 72 cilomedr sgwâr (28 milltir sgwâr) ac mae'n amgylchynu pentref Betws-y-Coed.

Mae llwybrau cerdded ag arwyddbyst yn dechrau o'r rhannau canlynol o Barc Coedwig Gwydir:

Llwybr y Marin, llwybr beicio mynydd gradd coch â dringfeydd mawr a disgyniadau trac unigol yn unig, yn dechrau o Fainc Lifio.

Pont y Pair

Mae Pont y Pair yng nghanol Betws-y-Coed, sef un o'r pentrefi mwyaf poblogaidd ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Cafodd cryn dipyn o Fetws-y-Coed ei adeiladu yn ystod Oes Fictoria ac mae Parc Coedwig Gwydir yn amgylchynu'r pentref prydferth hwn.

Llwybrau cerdded o Fetws-y-Coed

Ceir llwybr pren a llwybr troed hawdd o faes parcio Pont y Pair yng nghanol y pentref heibio i goed pinwydd Douglas enfawr, a blannwyd yn y 1920au, ac ar hyd glannau afon Llugwy.

Hefyd, ceir pedwar llwybr ag arwyddbyst o Fetws-y-Coed sy'n mynd i fyny i lethrau coedwig heddychlon sy'n amgylchynu'r pentref.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Llwybrau cerdded

Ceir arwyddbyst ar yr holl lwybrau cerdded allan o faes parcio Pont y Pair (ar wahân i Lwybr Cerdded Llyn Elsi).

Mae Llwybr Cerdded Llyn Elsi yn dechrau y tu ôl i Eglwys Santes Fair.

Llwybr Coed Tan Dinas

½ milltir, 0.6 cilomedr

Dilynwch y llwybr pren a’r llwybr llydan ar hyd glan yr afon ar y daith gerdded fer hon drwy goed uchel iawn. Edrychwch ar y ffynidwydd Douglas urddasol sydd yn gymaint â 100 mlwydd oed.

Llwybr Cerdded y Cyrau

1.4 milltir, 2.4 cilomedr

Mae Llwybr Cerdded y Cyrau yn dringo heibio coed pinwydd Douglas ysblennydd lle ceir golygfa wych dros Fetws-y-Coed.  Mae'r llwybr yn dychwelyd i'r pentref ar hyd ffordd goedwig â choed yn tyfu'r naill ochr a'r llall iddi.

Llwybr Cerdded Pen yr Allt

4.3 milltir, 7 cilomedr

Mae Llwybr Cerdded Pen yr Allt yn gylchdaith drwy goedwigoedd pinwydd cysgodol ac uwch-ddolydd. Mae'r llwybr yn mynd heibio i fwyngloddiau segur a cheir golygfeydd trawiadol o Foel Siabod a Dyffryn Conwy. Mae'n dychwelyd ar hyd afon Llugwy (os bydd wedi bwrw glaw cryn dipyn, gall yr afon orlifo fan hyn a dylech ddilyn y gwyriad).

Llwybr Cerdded Llyn Parc

6 milltir, 10 cilomedr

Mae Llwybr Cerdded Llyn Parc yn dechrau ar hyd hen lwybr glowyr ac yn mynd heibio i adfeilion Pwll Aberllyn. Ar ôl cyrraedd y llyn, mae'n parhau ar hyd y lan cyn mynd heibio i raeadr fechan ar ei ffordd nôl i'r pentref.

Llwybr Llyn Elsi

4 milltir, 6.2 cilomedr

Mae llwybr cerdded Llyn Elsi yn dechrau ar y ffordd goedwig y tu ôl i Eglwys Santes Fair ym Metws-y-Coed. Dilynwch y ffordd hon i goetir lle ceir arwyddbyst i Lyn Elsi. Mae'r llwybr yn mynd o amgylch y llyn â golygfeydd o'r ynys sy'n gartref i wylanod a gwyddau sy'n nythu.

Llwybr Pos Anifeiliad

Llwybr coedwig ar gyfer ditectifs y dyfodol. Mwy o wybodaeth.

Cyfeiriannu ym Mharc Coedwig Gwydir

Profwch eich sgiliau darllen mapiau trwy ganfod eich ffordd rhwng yr arwyddbyst ar un o’r ddau lwybr cyfeiriannu sefydlog ym Mharc Coedwig Gwydir.

Mae’r ddau lwybr yn dechrau yn agos at Fetws-y-coed ac yn gorffen yng nghanol y pentref.

Mwy o wybodaeth ynglŷn â chyfeiriannu ym Mharc Coedwig Gwydir

Sut i gyrraedd

Mae Pont y Pair yng nghanol pentref Betws-y-Coed sydd wrth gyffordd yr A5 a'r A470.  

Caiff maes parcio Pont y Pair ei redeg gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Codir tâl am barcio.

Cyfarwyddiadau

Mae maes parcio Pont y Pair wrth gyffordd y B5106 a'r A5 ym Metws-y-Coed dros bont gul.

Map Arolwg Ordnans

Mae Pont y Pair ar fap Arolwg Ordnans (AR) OL 17.

Cyfeirnod grid yr AO yw SH 791 567.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Yr orsaf drên agosaf yw Betws-y-Coed.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Canllaw Taith Cyrau PDF [292.9 KB]
Canllaw Taith Llyn Parc PDF [614.6 KB]
Canllaw Taith Llyn Elsi PDF [430.5 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.