Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Gweithgareddau eraill yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin

Geogelcio, cyfeiriadu a digon i blant hefyd

Teulu'n ymlacio ger yr afon

Geogelcio

Mae geogelcio yn ffordd wych o gael hwyl yng nghefn gwlad.

Y nod yw darganfod celciau cudd gan ddefnyddio mapiau a dyfeisiau llywio lloeren o'r enw derbynwyr GPS (System Leoli Fyd-eang).

Os dewch o hyd i gelc, ac mae'n anodd iawn dod o hyd i rai, ceir eitemau masnach ynddynt yn aml y gallwch eu cyfnewid ynghyd â llyfr i gofnodi eich ymweliad.

Llwybrau geogelcio ym Mharc Coed y Brenin

Ceir dau lwybr geogelcio ym Mharc Coed y Brenin.

Cylchdeithiau yw'r rhain, sy'n dechrau ac yn gorffen yn y ganolfan ymwelwyr, ar hyd ffyrdd coedwig a llwybrau troed.

Ânt heibio i safleoedd diarffordd o bwysigrwydd hanesyddol yn y goedwig gan gynnwys ffordd Rufeinig Sarn Helen, gwaith haearn Canoloesol a gwaith aur segur Gwynfynydd.

Mae'r llwybr wedi'i ddylunio ar gyfer cerddwyr yn unig - ni ellir cyrraedd y safleoedd celcio mewn cerbyd.

Sut i ddilyn y llwybrau geocelcio

 • Ewch i www.geocaching.com am wybodaeth lawn am bob celc ac i lawrlwytho'r cyfesurynnau i'ch GPS eich hun gartref cyn dechrau arni
 • Neu gallwch logi GPS sydd â'r cyfesurynnau arni eisoes o'r ganolfan ymwelwyr (ffoniwch 01341 440747 i archebu GPS ymlaen llaw; mae angen casglu geogelciau erbyn 1pm)
 • Mae'r celciau yn cynnwys taflenni gwybodaeth i egluro rhywfaint o hanes pob safle yr ymwelir ag ef
 • Ewch i www.geocaching.com i gofnodi eich ymweliad a'r hyn y daethoch ar ei draws

Cyngor ar ddiogelwch

Rhaid gwisgo esgidiau cadarn oherwydd mae'r llwybrau yn cynnwys esgyniadau a disgyniadau serth ar dir di-wyneb anwastad.

Byddwch yn ymwybodol bod afonydd cyflym, ceunentydd dwfn a hen weithfeydd yn y goedwig - nid yw'r celciau wedi'u lleoli mewn unrhyw fan â pherygl amlwg.

Cyfeiriadu

Ceir pedwar cwrs cyfeiriadu parhaol (cyfres o byst pren y mae'n rhaid i chi ddod o hyd iddynt mewn trefn) ym Mharc Coed y Brenin, y maent i gyd yn dechrau ac yn gorffen yn y Ganolfan Ymwelwyr.

Mae'r rhain yn cynnwys dau gwrs symlach i ddechreuwyr, un sy'n addas i blant, a dau gwrs anoddach i ddarllenwyr mapiau hyderus a chyfeiriadwyr profiadol.

Mae'r holl lwybrau yn cyrraedd safonau Ffederasiwn Cyfeiriadu Prydain ac fe'u dyluniwyd gan Gyfeiriadwyr y Canolbarth.

Sut i ddilyn y cyrsiau cyfeiriadu

 • Lawrlwythwch y mapiau a'u hargraffu gartref
 • Neu, prynwch fap maint A3, wedi'i argraffu ar bapur gwrth-ddŵr ar raddfa o 1:7,500, o'r ganolfan ymwelwyr
 • Profwch eich sgiliau darllen map ar eich dewis gwrs drwy fynd rhwng yr arwyddbyst pren, neu "reolaethau" (sef y term a ddefnyddir gan gyfeiriadwyr)
 • Cwblhewch y cyrsiau yn eich amser eich hun. Er enghraifft, efallai y byddwch am redeg y cwrs mor gyflym â phosibl, neu efallai y bydd yn well gennych gerdded o amgylch y goedwig yn hamddenol

Cyrsiau cyfeiriadu ym Mharc Coed y Brenin

Cwrs melyn,1.7 cilomedr, hawdd

Mae'r cwrs melyn yn addas i ddechreuwyr a phlant. Mae'n hawdd mynd o amgylch, nid oes angen dewis llwybr, a gellir cwblhau'r cwrs cyfan ar lwybrau da. Mae'r cwrs yn 1.7 cilomedr o hyd.

Lawrlwythwch y map cwrs melyn.

Cwrs oren, 2.7 cilomedr, hawdd

Mae'r cwrs oren yn fwy anodd na'r cwrs melyn ac mae'n addas i oedolion a phlant hŷn a all ddeall map. Mae ganddo reolaethau ar neu'n agos at nodweddion llinell yn ogystal â llwybrau ac mae'n eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau llywio.

Lawrlwythwch y map cwrs oren.

Cwrs coch, 5.3 cilomedr, anodd

Mae'r cwrs coch yn addas i bobl heini sy'n gallu darllen map yn weddol hyderus. Ceir lefel gymedrol o lywio a gellir dewis llwybr. Bydd angen i chi ddefnyddio nodweddion llinell heblaw am lwybrau (er enghraifft, waliau) fel "canllawiau", ac mewn un neu ddau le bydd angen i chi gamu ychydig oddi wrth y nodweddion llinell.

Lawrlwythwch y map cwrs coch.

Cwrs gwyrdd golau, 2.7 cilomedr, anodd

Mae'r cwrs gwyrdd golau yn addas i gyfeiriadwyr profiadol. Mae'r gwaith llywio yn anos a gellir dewis llwybr. Mae rhai rheolaethau yn nodweddion pwynt sydd gryn bellter o unrhyw nodwedd llinell.

Lawrlwythwch y map cwrs gwyrdd golau.

Ardal chwarae i blant

Lleolir yr ardal chwarae i blant drws nesaf i Ganolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin.

 • Fe'i dyluniwyd dros dair lefel fel ei bod yn addas i wahanol oedrannau, galluoedd ac anghenion
 • Mae'r cyfarpar chwarae wedi'i wneud o bren cadarn sy'n gweddu i'r goedwig o amgylch
 • Caiff ei chynnal a'i chadw i safon uchel gan staff y safle a chaiff ei harolygu'n flynyddol ac yn annibynnol gan RoSPA
 • Dylai plant sy'n defnyddio'r ardal chwarae gael eu goruchwylio gan oedolyn drwy'r amser
 • Ni chaniateir cŵn yn yr ardal chwarae

Ardal chwarae i fabanod, yn addas i blant rhwng 3 a 6 oed

Mae'r ardal chwarae i fabanod yn rhoi mynediad hawdd i rieni, cadeiriau gwthio a phlant bach.

Hon yw'r uchaf o blith tair haen yr ardal chwarae ac mae'n eich galluogi i gadw llygad ar eich plant hŷn yn y ddwy ardal arall islaw.

Mae'n cynnwys parth chwarae ag arwyneb diogel ac mae'r cyfarpar yn cynnwys tŷ bach twt â sleid lled dwbl, dysgl sy'n troi, siglenni dwbl ac anifeiliaid siglo.

Ardal chwarae pob gallu, yn addas i blant dros 4 oed

Haen ganol yr ardal chwarae yw'r ardal chwarae pob gallu.

Mae ganddi arwyneb rwber llyfn sy'n ddelfrydol ar gyfer cadeiriau olwyn.

Mae gan lawer o'r eitemau o gyfarpar chwarae ddwy swyddogaeth fel:

 • y bont siglo sydd wedi'i dylunio at ddefnydd pobl mewn cadeiriau olwyn ond sydd hefyd yn gweithio'n dda pan fydd plant yn rhedeg ar ei thraws
 • y garreg droi sy'n pwyso tunnell a ddyluniwyd ar gyfer y rhai â nam ar eu golwg ond mae'r fecaneg sy'n troi'r garreg yn hawdd yn gwefreiddio pob plentyn

Mae'r ardal chwarae hon hefyd yn cynnwys siglen fasged enfawr, dysgl sy'n troi a sleid ddwbl a rhaff ddringo hir tri metr o hyd.

Ardal chwarae rhydd, yn addas i blant dros 5 oed

Mae'r ardal chwarae rhydd ar yr haen isaf ac mae'n ardal heb ffens sy'n gweddu i'r goedwig ehangach.

Yr unig ddarn ffurfiol o gyfarpar chwarae yw'r wal ddringo bren. Ceir hefyd greigiau camu, man adrodd stori â seddi pren, nant adeiladu argae, canghennau i wneud cuddfannau a choed ffrwythau sy'n blaguro.

Poslwybr anifeiliaid

Mae'r llwybr yn dechrau o'r ganolfan ymwelwyr a gellir dod o hyd i'r holl anifeiliaid ar Lwybr Glan-yr-afon Afon Eden. Mae'r llwybr hwn sy'n filltir o hyd yn dilyn llwybr pob gallu sy'n addas i gadeiriau gwthio ac mae'n mynd heibio i safle picnic glan-yr-afon.

Ewch i'n tudalennau eraill i ddysgu mwy am gerdded, beicio mynydd a rhedeg yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin.

Pecyn darganfod

Pecyn darganfodGallwch logi pecyn darganfod rhad ac am ddim yn y ganolfan ymwelwyr.

Mae pob pecyn yn cynnwys offer defnyddiol fel binocwlars, chwyddwydr, potyn chwilod a chardiau adnabod natur, ynghyd ag arweiniad yn esbonio sut i’w defnyddio.

Canfod mwy am y pecynnau darganfod.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.