Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Beicio mynydd yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin

O lwybrau retro, creigiog a chlasurol i lwybrau cyfoes modern mae rhywbeth at ddant pawb!

Beicio mynydd

Beth sydd yma

Cyfleusterau hygyrch
Llogi beiciau
Lle golchi beiciau
Caffi
Gwybodaeth
Beicio mynydd
Parcio (hygyrch)
Parcio (codir tâl)
Picnic
Siop
Cawod
Toiledau
Canolfan ymwelwyr

Coed y Brenin oedd y ganolfan beicio mynydd bwrpasol gyntaf yn y DU a hi yw'r mwyaf o hyd.

Heddiw, mae Canolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin yn gartref i wyth llwybr beicio mynydd, ardal sgiliau a siop llogi beiciau a manwerthu.

Ceir arwyddbyst ar hyd yr holl lwybrau beicio mynydd ac maent yn dechrau o faes parcio'r ganolfan ymwelwyr.

Pa lwybr beicio mynydd sy'n iawn i chi?

Caiff y llwybrau beicio mynydd ym Mharc Coed y Brenin eu graddio er mwyn rhoi syniad i chi o ba mor anodd ydynt.

 • Llwybr ffordd goedwig (Yr Afon)
 • Llwybr gradd glas (Y MinorTaur)
 • Llwybrau gradd coch (Dragons Back; Cyflym Coch; Temtiwr)
 • Llwybrau gradd du (Beast; Tarw Du; MBR)

Er mwyn sicrhau eich bod yn dewis llwybr beicio mynydd y gallwch ymdopi ag ef:

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

 • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
 • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
 • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Gallwch gael rhagor o wybodaeth o’r Diweddariad i'r Llwybr Beicio Mynydd.

Llwybr Beicio Mynydd Yr Afon

10.8 cilomedr, ffyrdd coedwig

Llwybr Yr Afon PDFMae llwybr Yr Afon yn mynd heibio i rai o rannau prydferthaf afon Mawddach. Aiff heibio i waith aur Gwynfynydd ac ar hyd dyffryn yr afon i'r rhaeadrau.

Mae'n llwybr cymharol isel ar ffyrdd coedwig heb unrhyw rannau un trac, ond ceir rhan fer o drac adeiledig sy'n arwain o'r ganolfan ymwelwyr.

Er ei fod yn llwybr hyfryd i'r teulu, ceir rhan hirach o ffordd breifat â llawer o dyllau ac ambell i ddringfa fer eithaf serth. Byddwch yn ofalus wrth ddychwelyd oherwydd ceir disgyniad ffordd goedwig serth felly bydd angen i chi reoli eich cyflymder.

Llwybr Beicio Mynydd y MinorTaur

12 cilomedr, gradd las (cymedrol)

Llwybr MINORTAUR CyB PDF

Y MinorTaur yw'r llwybr beicio mynydd mwyaf poblogaidd ym Mharc Coedwig Coed y Brenin.

Mae'n cynnig cyflwyniad gwych i feicio mynydd ac mae'n helpu beicwyr o bob oed i wella eu sgiliau cyn mynd i'r afael â llwybrau mwy anodd.

Mae'r llwybr yn cynnwys pedair dolen.

Mae'r tair dolen gyntaf yn mynd yn raddol hwy a mwy heriol. Mae ganddynt ddigon o nodweddion hwyliog megis grisiau cerrig, topiau bwrdd a chorneli syfrdanol gwych.

Agorwyd pedwaredd ddolen gyda nodweddion technegol gan gynnwys neidiadau a disgyniadau yn gynnar yn 2019. Mae ganddi fwy o siâp a llif na'r tair dolen gyntaf ac mae'r nodweddion yn agosach at ei gilydd.

Gall beicwyr mynydd anabl ddefnyddio'r tair dolen gyntaf ar feiciau wedi'u haddasu.

Llwybr Beicio Mynydd Dragon's Back

31.1 cilomedr, gradd goch (anodd)

Llwybr DRAGONS BACK CyB PDFMae llwybr Dragon's Back yn llwybr beicio mynydd trawsgwlad clasurol sydd wedi aeddfedu'n dda ac wedi gwella wrth i nodweddion gwych gael eu hychwanegu ato dros y blynyddoedd.

Mae nodweddion fel dringfeydd heriol, trac unigol tynn a disgyniadau hir a chyflym wedi gwneud y llwybr hwn yn un o'r goreuon yn Ewrop.

Llwybr Beicio Mynydd Cyflym Coch

12.6 cilomedr, gradd goch (anodd)

Cyflym Coch MTB trail CyB PDFMae llwybr Cyflym Coch yn ddelfrydol i'r rhai sydd wedi meistroli'r MinorTaur ac am godi i'r radd nesaf.

Mae'r llwybr yn dwyn ynghyd rai o'r rhannau cyflym gorau yn y parc, gyda dringfeydd cymharol fyr.

Llwybr Beicio Mynydd Temtiwr

8.7 cilomedr, gradd goch (anodd)

Llwybr TEMTIWR MTB CyB PDFMae llwybr Temtiwr yn un byr ond technegol sy'n rhoi syniad o'r hyn i'w ddisgwyl gan lwybrau eraill ym Mharc Coed y Brenin.

Mae'n cynnwys pum rhan o drac unigol, o dafliadau craig hynod dechnegol i droeon cyflym drwy'r coed a rhai dringfeydd hir.

Llwybr Beicio Mynydd Beast 

35 cilomedr, gradd ddu (caled)

Llwybr BEAST MTB CyB PDFLlwybr Beast yw'r un y mae pawb yn anelu ato.

Mae'n gyfuniad o lwybrau Dragon's Back ac MBR ac yn cynnig llwybr hir a heriol â dringfeydd creigiog rhydd, disgyniadau dieflig, hediadau carreg, ysgafellau, pennau bwrdd a chluniadau.

Llwybr Beicio Mynydd Tarw Du

20.2 cilomedr, gradd ddu (caled)

Llwybr TARW DU MTB CyB PDFHwn oedd y llwybr gwreiddiol a adeiladwyd yng Nghoed y Brenin ond dyma'r llwybr beicio mynydd pwrpasol cyntaf yn y DU, a'r byd fwy na thebyg!

Mae'n llwybr clasurol sy'n dal i fod yn well o lawer na'r cynigion mwy modern mewn mannau eraill. Mae'n greigiog, yn retro, yn droellog, yn dechnegol, yn gyflym a bydd yn profi eich sgiliau a'ch ffitrwydd heb os.

Llwybr Beicio Mynydd MBR

18.4 cilomedr, gradd ddu (caled)

Llwybr MBR MTB CyB PDFMae llwybr MBR yn ffefryn go iawn; mae'n cynnwys cymysgedd gwych o natur greigiog ddieflig Coed y Brenin a thrac unigol cyflym sy'n llifo. Hefyd mae ganddo nodweddion newydd a chyfoes a rhannau sy'n cyflwyno ffyrdd modern o feicio.

Byddwch yn mynd dros graigwelyau, yn delio â dringfeydd a disgyniadau creigiog rhydd, yn ysgafellu, yn canfod rhythm dros rolyddion enfawr, yn hedfan i lawr grisiau, yn disgyn i'r 'Twll' ac yn dod allan yr ochr arall yn y ffordd orau bosibl!

Ardal Sgiliau a Pharc Beiciau'r Ffowndri

y ffowndri skills area cyb leafletGyferbyn â maes parcio Canolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin, mae gan y Ffowndri ardaloedd hyfforddi fel y gall dechreuwyr ddysgu a datblygu technegau beicio.

Mae ganddo hefyd enghreifftiau o'r mathau o nodweddion y dylech ddisgwyl eu gweld ar unrhyw lefel o lwybr beicio mynydd wedi'i radio. I'r rhai mwy profiadol, mae'n lle gwych i gynhesu neu ymlacio wedyn.

Cafodd yr ardal sgiliau ei hadeiladu fel rhan o Brosiect Canolfan Ragoriaeth Eryri, sydd wedi'i ariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Cydgyfeirio'r UE drwy Lywodraeth Cymru.

Pa barth sy'n iawn i mi?

Ceir pedwar parth yn yr ardal sgiliau:

 • Parth Hyfforddi
 • Parth Trac Unigol
 • Parth Rhydd
 • Parth Gollwng

Mae mwy o wybodaeth ar gael isod neu lawrlwythwch Y Ffowndri.

Parth Hyfforddi

Os ydych yn dechrau arni neu am ddysgu'r technegau oddi ar y ffordd hanfodol hynny, dyma'r man cychwyn.

Gydag wyth gorsaf yn cwmpasu sgil wahanol, gallwch roi cynnig arni nes i chi ennyn hyder. Os hoffech ddod o hyd i hyfforddwr cymwysedig, cysylltwch â Beics Brenin.

Parth Trac Unigol

Os ydych yn newydd i Goed y Brenin ac nad ydych yn siŵr pa radd sy'n iawn i chi, ewch yma'n gyntaf i weld beth y gallwch ei wneud.

Ceir pedair gradd, o hawdd (gwyrdd) i ddifrifol (du). Dechreuwch ar lefel hawdd a datblygu i lefel sy'n iawn i chi.

Parth Rhydd

Mae hwn yn llwybr naid/pwmp i feiciau mynydd sydd ag wyth tro ysgafell a nodweddion rhedeg rhyngddynt.

Ceir rholyddion, cluniadau, dwbledi, pennau bwrdd, camau i fyny ac i lawr a mwy!

Parth Gollwng

Mae'r parth hwn yn cynnwys y 'Lemmingstone', sef darn o garreg naturiol lle gellir dilyn sawl llinell.

Bydd angen i chi feistroli'r trac coch unigol cyn rhoi cynnig ar hwn!

Siop feiciau Beics Brenin

Lleolir siop feiciau Beics Brenin yn rhan isaf Canolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin.

Mae'r siop feiciau yn cynnig y canlynol

 • ystod eang o feiciau i'w llogi sy'n cyfateb i'r llwybrau 
 • siop atgyweirio
 • beiciau, dillad ac ategolion ar werth
 • cyrsiau sgiliau beicio mynydd
 • cyfres o ddigwyddiadau beicio

Am oriau agor a rhagor o wybodaeth gweler gwefan Beics Brenin.

Dreigiau Coed y Brenin - clwb beicio mynydd i'r teulu

Mae Dreigiau Coed y Brenin yn cwrdd bob dydd Sadwrn rhwng 9.30am a 11.30am yng Nghanolfan Ymwelwyr Parc Coed y Brenin. Mae'r clwb yn cynnig sesiynau sgiliau, llwybrau beicio a gweithgareddau grŵp i'r teulu cyfan.

Bydd angen beic mynydd o safon dda a helmed arnoch.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: info@dreigiaucoedybrenindragons.co.uk

Coedwigoedd eraill â llwybrau beicio mynydd

Gyda mwy na 30 o lwybrau trac unigol, mae coedwigoedd Cymru yn cynnig popeth y gallai fod ei angen ar feicwyr mynydd.

Gweler ein tudalen beicio mynydd am ragor o wybodaeth.

 

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Taflen Coed y Brenin PDF [6.7 MB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.