Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coedwig Dyfnant, ger y Trallwng

Llwybrau marchogaeth trwy fryniau tonnog a dyffrynnoedd gwyrdd ffrwythlon, a thaith gerdded gysgodol ar hyd Afon Efyrnwy

Dwy fenyw ifanc yn marchogaeth trwy Goedwig Dyfnant

Beth sydd yma

Cŵn
Marchogaeth
Parcio
Picnic
Llwybr cerdded

Croeso

Mae Coedwig Dyfnant mewn rhan o Gymru sy'n enwog am ei bryniau tonnog, ei dyffrynnoedd gwyrdd ffrwythlon a'i phentrefi a'i ffermydd tlws.

Mae'n ardal sydd hefyd yn gyfoethog ei hanes. Arferai Owain Glyndŵr, y tywysog a fu’n ymladd dros annibyniaeth i Gymru a Chymru unedig, farchogaeth dros y bryniau hyn ar un adeg.

Erbyn heddiw, mae'n nodedig am gyfleusterau ar gyfer marchogaeth a gyrru car a cheffyl, diolch i'r Llwybrau Enfys a ddatblygwyd mewn partneriaeth â Chymdeithas Marchogion a Gyrwyr Car a Cheffyl Dyfnant ac Efyrnwy.

Ymweld â Choedwig Dyfnant

Mae yna dri maes parcio yng Nghoedwig Dyfnant sy'n cael eu rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru, a gellir dechrau eich taith o un o'r rhain:

 • Pen-y-ffordd ‒ canolbwynt Llwybrau Enfys Dyfnant ar gyfer marchogion
 • Hendre ‒ man cychwyn y llwybrau gyrru car a cheffyl
 • Pont Llogel ‒ coetir bach gyda thaith gerdded fer ag arwyddbyst hyd Afon Efyrnwy a mynediad i ddwy daith gerdded hirach sydd o dan ofal Cyngor Sir Powys

Llwybrau cerdded

Mae arwyddbyst ar Lwybr Pont Llogel ac mae'n dechrau o faes parcio Pont Llogel.

Mae dwy daith gerdded, sy'n cael eu rheoli gan Gyngor Sir Powys, hefyd yn gadael maes parcio Pont Llogel.

Llwybr Pont Llogel

1 milltir/1.6 cilometr

Mae Llwybr Pont Llogel yn daith gerdded gysgodol ag arwyddbyst ar hyd Afon Efyrnwy. Mae'n dilyn rhan o Lwybr Glyndŵr (llwybr troed pellter hir o Drefyclo i'r Trallwng). Gallwch naill ai ddychwelyd yr un ffordd neu ddefnyddio'r llwybr dychwelyd uwch, os nad yw grisiau a rhannau serth yn peri trafferth i chi.

Llwybr Ann Griffiths

7 milltir/11 cilometr; rheolir gan Gyngor Sir Powys

Mae'r daith gerdded hon, sy'n llinol a chanddi arwyddbyst, yn coffáu'r emynyddes enwog, Ann Griffiths. Mae'n troelli ar hyd llwybr hudol i lawr dyffryn Efyrnwy, o Bont Llogel i Bontrobert.

Llwybr Pererindod Melangell

15 milltir/24 cilometr; rheolir gan Gyngor Sir Powys

Mae hon yn daith gerdded linol heriol i Langynog. Mae'n olrhain llwybr rhwng Dyffrynnoedd Efyrnwy a Thanat, llwybr sydd wedi'i droedio gan bererinion, chwarelwyr a phorthmyn yn y canrifoedd a aeth heibio.

Llwybrau marchogaeth

Coedwig Dyfnant yw cartref Llwybrau Enfys Dyfnant, a ddatblygwyd mewn partneriaeth â Chymdeithas Marchogion a Gyrwyr Car a Cheffyl Dyfnant ac Efyrnwy.

 • Mae bron i 100 milltir o lwybrau ar gael
 • Mae arwyddbyst a chod lliw ar bob llwybr
 • Pen-y-ffordd yw canolbwynt y llwybrau ar gyfer marchogion
 • Hendre yw man cychwyn y llwybrau gyrru car a cheffyl

Pen-y-ffordd

Pen-y-ffordd yw canolbwynt y Llwybrau Enfys ar gyfer marchogion.

Mae cyfleusterau maes parcio Pen-y-ffordd yn cynnwys:

 • maes parcio pwrpasol a chanddo system unffordd er mwyn galluogi gyrwyr cerbydau cludo ceffylau i lwytho a dadlwytho
 • digon o lefydd parcio ar gyfer ceir a cherbydau cludo ceffylau
 • corlan ar gyfer ceffylau
 • pum llwybr marchogaeth ag arwyddbyst

Llwybr Marchogaeth Melangell

7 milltir/11 cilometr

Dilynwch ôl traed Santes Melangell, gyda golygfa o fryn creigiog Allt Dolanog.

Llwybr Marchogaeth Cae Penfras

6 milltir/10 cilometr

Mwynhewch olygfeydd anhygoel o Ddyffryn Efyrnwy.

Llwybr Marchogaeth Cwm Bach

16 milltir/26 cilometr

Trotiwch ar hyd rhan o lwybr cenedlaethol Llwybr Glyndŵr, sydd â golygfeydd nodedig o ddyffryn Conwy.

Llwybr Marchogaeth y Banw

5 milltir/8 cilometr

Mwynhewch olygfeydd ardderchog o Ddyffryn Banw ar y llwybr hwn, sy'n addas ar gyfer marchogion newydd.

Llwybr Marchogaeth Cerrig yr Helfa

16 milltir/26 cilometr

Mae'r llwybr hwn yn arwain heibio i Gerrig yr Helfa ac yn rhoi golygfeydd hyfryd dros fynyddoedd yr Aran a'r Berwyn.

Hendre

Hendre yw'r man cychwyn ar gyfer y llwybrau gyrru car a cheffyl.

Mae cyfleusterau maes parcio Hendre yn cynnwys:

 • maes parcio â rheiliau clymu
 • byrddau picnic
 • ardal dawel i harneisio
 • digon o le ar gyfer cerbydau cludo ceffylau

Taith Bleser Hendre

5 milltir/8 cilometr

Gyrrwch a mwynhewch y golygfeydd ardderchog o'r goedwig a Dyffryn Dyfnant.

Taith Farathon Glasfryn

11 milltir/17 cilometr

Mwynhewch olygfeydd hardd o Ddyffryn Efyrnwy ar y llwybr hwn.

Trot y Gadfa

7.8 milltir/12.6 cilometr

Taith gyda golygfa ryfeddol, ac yn un dda ar gyfer unrhyw ferlod.

Melangell

7 milltir/11 cilometr

Dilynwch ôl traed Santes Melangell, gyda golygfa o fryn creigiog Allt Dolanog.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

 • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
 • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
 • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Lawrlwytho'r map lleoliad.

Cyfarwyddiadau i Bont Llogel

Cymerwch yr A458 o'r Trallwng i Ddolgellau a throwch ar y B4395 yn Llangadfan tuag at Lyn Efyrnwy. Ar ôl tua thair milltir, byddwch yn cyrraedd pentrefan Pont Llogel. Mae maes parcio Pont Llogel dros y bont ar yr ochr dde.

Cyfeirnod grid yr OS yw SJ 033 154.

Does dim angen talu i barcio ceir.

Cyfarwyddiadau i Ben-y-ffordd

Mae maes parcio Pen-y-ffordd ar y B4395 rhwng Llangadfan a Llyn Efyrnwy. Gallwch gyrraedd y ffordd hon oddi ar yr A458 (Mallwyd i'r Trallwng) yn Llangadfan neu oddi ar yr A490 (Llanfyllin i'r Trallwng) yn Llanfyllin, gan gymryd y B4393 ac yna troi i'r chwith ar y B4395, gan ddilyn yr arwyddion am Lwydiarth a Phont Llogel.

Cyfeirnod grid yr OS yw SJ 033 154.

Does dim angen talu i barcio ceir.

Cyfarwyddiadau i Hendre

O faes parcio Pen-y-ffordd: trowch i'r chwith ar y B4395 (A458 Llangadfan tuag at Lyn Efyrnwy). Dilynwch y ffordd hon am filltir a hanner cyn troi i'r chwith ger bythynnod Hendre ar y gornel. Mae maes parcio Hendre 300 metr i fyny'r ffordd hon ar yr ochr dde.

O Lanfyllin: Cymerwch y B4393 ac yna trowch i'r chwith ar y B4395, gan ddilyn yr arwyddion i Lwydiarth a Phont Llogel. Trowch i'r dde ger bythynnod Hendre. Mae maes parcio Hendre 300 metr i fyny'r ffordd hon ar yr ochr dde.

Cyfeirnod grid yr OS yw SJ 029 148.

Does dim angen talu i barcio ceir.

Cludiant cyhoeddus

Mae'r orsaf reilffordd agosaf yn y Trallwng.

Am fanylion ynghylch cludiant cyhoeddus, ewch i wefan Traveline Cymru.

Cysylltu â ni

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.