Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coedwig Clocaenog, ger Rhuthun

Profwch dirweddau hardd y goedwig anferth hon a’i bywyd gwyllt toreithiog

Teulu yn llyn Bod Petryal

Beth sydd yma

Cŵn
Marchogaeth
Beicio mynydd
Parcio
Picnic
Llwybr cerdded

Trosolwg

Mae’r goedwig wedi’i henwi ar ôl pentref Clocaenog, ger Rhuthun.

Mae’n rhan o goedwig fwy, sef Coedwig Hiraethog, sy’n ymestyn dros 6000 hectar (15000 o aceri) ar dirwedd fryniog eang. Mae’r goedwig fawr hon ar Fynydd Hiraethog.

Mae golygfeydd amrywiol i’w gweld yng Nghoedwig Clocaenog. Mae yno dirweddau coediog amrywiol, rhostir agored, afonydd a llyn hardd.

Ymweld â Choedwig Clocaenog

Mae yna lwybrau cerdded yn cychwyn o nifer o wahanol leoedd yng Nghoedwig Clocaenog.

Mae llawer o’r llwybrau hyn yn gylchdeithiau, ac mae yna rywbeth i apelio at bawb – crwydro’n hamddenol ar dir gwastad neu ddringo i’r uchelfannau i weld golygfeydd gwych.

Mae yna filltiroedd o ffyrdd tawel yng Nghoedwig Clocaenog, felly mae’n lle delfrydol i deuluoedd feicio.

Gall pobl ar gefn ceffylau hefyd ddefnyddio’r rhwydwaith o ffyrdd coedwig i fynd am dro drwy’r goedwig.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Llwybrau cerdded

Mae llwybrau cerdded ag arwyddbyst yn cychwyn o’r mannau hyn yng Nghoedwig Clocaenog:

  • Bod Petryal
  • Pincyn Llys
  • Boncyn Foel Bach
  • Coed y Fron Wyllt
  • Coed Efail y Rhidyll
  • Rhyd y Gaseg

Bod Petryal

Ym Mod Petryal y mae rhai o’r coed hynaf yng Nghoedwig Clocaenog – wedi’u plannu yn y 1930au. Mae’r safle picnic hwn a’r llyn hardd yn fan cychwyn i ddau lwybr cerdded â golygfeydd da.

Bod Petryal leaflet

Cylchdeithiau Bod Petryal

Llwybr un: hanner milltir, 1 cilometr; llwybr dau: 2 filltir, 3 cilometr

Mae Cylchdeithiau Bod Petryal yn llwybrau cerdded hamddenol drwy ardaloedd coediog hardd. Maen nhw’n mynd heibio’r coed conwydd hynaf yn y goedwig, a heibio hen fwthyn y ciper.

Llwybr Pos Anifeiliaid

Hanner milltir, 1 cilometr

Ffordd hwyliog ac addysgol o archwilio’r coetir ar gyfer ditectifs natur ifanc. Lawrlwythwch y daflen a dilynwch y 12 cliw a’r map o amgylch y llwybr coch, a chofiwch gadw eich llygaid ar agor am yr anifeiliaid.

Animal puzzle trail Bod Petryal Welsh version

Cyfarwyddiadau

Mae maes parcio Bod Petryal ar y B5105 rhwng Cerrigydrudion a Chlawddnewydd.

Y cyfeirnod grid OS yw SJ 036 512.

Pincyn Llys

Y maes parcio bach ar ochr y ffordd yw man cychwyn y llwybr i Bincyn Llys, lle mae cofeb yr Arglwydd Bagot. Mae golygfeydd gwych o dref Rhuthun a Dyffryn Clwyd i’w gweld oddi yno.

Pincyn Llys leaflet

Cylchdaith Pincyn Llys

2 filltir, 3.5 cilometr

Mae Cylchdaith Pincyn Llys yn llwybr byr ond serth drwy goedwig a rhostir at heneb Pincyn Llys a adeiladwyd gan yr Arglwydd Bagot yn 1830. Mae yno wrthglawdd hynafol hefyd, ac mae’r golygfeydd o’r piler triongli yn wych.

Cyfarwyddiadau

O bentref Bontuchel dilynwch yr is-ffordd i’r de-orllewin a bydd maes parcio Pincyn Llys i’w weld ar ochr y ffordd, ychydig ar ôl i’r ffordd fynd i mewn i’r goedwig.

Y cyfeirnod grid OS yw SJ 060 557.

Boncyn Foel Bach

Mae golygfan dda iawn a safle picnic ar Foncyn Foel Bach. Mae golygfeydd gwych oddi yno i’r de ac i’r dwyrain i gyfeiriad Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd, mynyddoedd Llantysilio a’r Berwyn.

Cylchdaith Boncyn Foel Bach

Un rhan o dair o filltir, 0.5 cilometr

Mae Cylchdaith Boncyn Foel Bach yn llwybr hamddenol byr drwy goedwig sy’n cynnwys rhodfa ffawydd a choetir ifanc.

Cyfarwyddiadau

O’r gorllewin: dilynwch y B5105 o dref Rhuthun a bydd yr arwydd i faes parcio Boncyn Foel Bach i’w weld ar y dde, ddwy filltir ar ôl i chi fynd drwy bentref Clawddnewydd.

O’r dwyrain: dilynwch y B5105 i gyfeiriad tref Rhuthun a bydd yr arwydd i faes parcio Boncyn Foel Bach i’w weld ar y chwith, tua milltir ar ôl i chi fynd heibio maes parcio Bod Petryal.

Y cyfeirnod grid OS yw SJ 055 520.

Coed y Fron Wyllt

Mae rhan helaeth o Goed y Fron Wyllt yn goetir hynafol, hynny yw, mae cofnodion yn dangos bod coetir yma cyn 1600. Erbyn heddiw, mae’n gartref i bathewod, ond maen nhw’n anodd iawn i’w gweld!

Llwybr Coed y Fron Wyllt

1.5 milltir, 2.5 cilometr

Mae hwn yn llwybr dymunol ar hyd glan yr afon drwy goetir cymysg i guddfan gwylio bywyd gwyllt sy’n edrych i lawr ar lynnoedd bychain a nant.

Cyfarwyddiadau

Dilynwch y B5105 o dref Rhuthun i Glawddnewydd.  Gyferbyn â’r dafarn ym mhentref Llanfwrog trowch i ffwrdd i’r is-ffordd sy’n mynd i gyfeiriad Bontuchel. Ar ôl cyrraedd Bontuchel cymerwch y troad cyntaf i’r chwith.  Ar ôl hanner milltir bydd maes parcio Coed y Fron Wyllt ar y chwith.

Y cyfeirnod grid OS yw SJ 081 570.

Coed Efail y Rhidyll

O’r maes parcio hwn gallwch ddilyn llwybr byr ar hyd glan yr afon drwy goetir hardd.

Efail y Rhidyll leaflet

Cylchdaith Efail y Rhidyll

Hanner milltir, 1 cilometr

Mae’r llwybr byr hwn yn mynd drwy goetir sy’n cynnwys coed llydanddail cymysg a choed ffynidwydd Douglas anferth, ac yna’n dilyn glannau’r nant. Mae golygfeydd gwych o Fryniau Clwyd i’w gweld ar y ffordd yn ôl i’r maes parcio.

Cyfarwyddiadau

Mae arwydd sy’n dangos y ffordd i faes parcio Coed Efail y Rhidyll ar y B5105 rhwng Clawddnewydd a Rhuthun.

Y cyfeirnod grid OS yw SJ 102 561.

Rhyd y Gaseg

Y maes parcio hwn yw’r man cychwyn ar gyfer taith gerdded braf mewn coetir sy’n cynnwys coed amrywiol, gan gynnwys poplys tal, a choedlannau.

Rhyd y Gaseg leaflet

Cylchdaith Rhyd y Gaseg

Milltir a chwarter, 2 cilometr

Mae’r llwybr hwn drwy goetir yn mynd at lan yr afon. Gallwch weld dwy ryd, cored hanesyddol a rhaeadr. 

Cyfarwyddiadau

Dilynwch y B5105 o dref Rhuthun i Glawddnewydd. Gyferbyn â’r eglwys ym mhentref Llanfwrog trowch i’r chwith. Ar ôl hanner milltir bydd y maes parcio ar y dde.

Y cyfeirnod grid OS yw SJ 103 556.

Darganfod mwy

Manylion cysylltu

Ffôn: 0300 065 3000

Ebost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Clocaenog - Map o'r Lleoliad Map o'r Lleoliad PDF [2.9 MB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.