Coedwig Tywi - Ffynnon Sanctaidd, ger Tregaron

Beth sydd yma

Croeso

Mae Coedwig Tywi’n gorchuddio’r bryniau ger tref fach Tregaron yn un o rannau mwyaf anghysbell canolbarth Cymru.

Yn wreiddiol, plannwyd y goedwig gonwydd anferth hon gan y Comisiwn Coedwigaeth i gynhyrchu pren. Mae gwaith yn dal i ddigwydd yn y goedwig ond ceir llwybrau a thraciau sy’n addas ar gyfer cerdded, beicio a marchogaeth.

Mae ein llwybr cerdded byr yn agos at bentref Pontrhydfendigaid. Mae’n mynd drwy’r coed at hen ffynnon uwchben glannau Afon Glas-ffrwd a heibio hen ffermdy a oedd â tho cyrs ar un adeg, sy’n anarferol yn yr ardal hon.

Mae cryn ddirgelwch yn perthyn i’r ffynnon ond y gred yw ei bod yn dyddio o’r cyfnod canoloesol a’i bod, o bosib, yn gysylltiedig ag abaty Sistersaidd Ystrad Fflur. Mae’r abaty un filltir i ffwrdd ac mae ei olion, a reolir gan Cadw, ar agor i ymwelwyr.

""

Llwybr cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybr cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded

Taith y Ffynnon Sanctaidd

  • Gradd: Cymedrol
  • Pellter: 1½ milltir/2.3 cilomedr
  • Amser: 1½ awr
  • Gwybodaeth am y llwybr: Mae’r daith yn dilyn llwybrau cul drwy’r coetir ac yn ymyl afon. Mae’r arwyneb yn fwdlyd ac yn llawn gwreiddiau a chreigiau. Mae nentydd yn croesi’r llwybr mewn mannau ac mae’n esgyn ac yn disgyn yn serth ar brydiau, a cheir sawl cwymp wrth ei ymyl. Mae’r pum carreg camu dros yr afon tua hanner ffordd ar hyd y llwybr. Mae’r cerrig yn fawr, yn anwastad ac mae tipyn o fwlch rhyngddynt. Maen nhw’n gallu bod yn llithrig pan maen nhw’n wlyb. Byddwch yn ofalus iawn wrth eu croesi ac os oes dŵr uchel yn eu gorchuddio, bydd angen i chi ddychwelyd yr un ffordd.

Cerddwch wrth ochr yr afon a heibio hen goed derw cnotiog.

Dilynwch yr arwyddbyst i’r ffynnon, sy’n siambr lechi siâp blwch, gyda thair gris.

Mae’r llwybr yn parhau at y cerrig camu dros yr afon a heibio adfail Ty’n y Garreg, sef hen ffermdy ac ysgubor, ac yna’n dilyn ffordd goedwig yn ôl i’r maes parcio.

Hanner ffordd ar hyd y llwybr, mae mainc bicnic ychydig ar ôl i chi groesi’r afon.

""

Cau a dargyfeirio

Weithiau bydd angen inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er mwyn eich diogelwch chi tra byddwn yn gwneud gwaith cynnal a chadw neu weithgareddau eraill.

Efallai y bydd yn rhaid inni gau safle yn ystod tywydd eithafol, megis gwyntoedd cryfion neu rew ac eira, oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr neu staff.

Dylech bob amser ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau ar y safle ac unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro.

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Taith Gerdded y Ffynnon Sanctaidd ychydig y tu allan i bentref Pontrhydfendigaid, 7½ milltir i’r gogledd-ddwyrain o Dregaron.

Mae yn Sir Ceredigion.

Map yr Arolwg Ordnans

Mae Taith y Ffynnon Sanctaidd ar fap Explorer 187 yr Arolwg Ordnans (OS).

Cyfeirnod grid yr OS ar gyfer man cychwyn y daith yw SN 755 646.

Cyfarwyddiadau

Cymerwch y B4343 o Dregaron tuag at Bontrhydfendigaid.

Ar ôl 5½ milltir trowch i’r dde, gan ddilyn yr arwyddion brown a gwyn tuag at Abaty Ystrad Fflur.

Daliwch i fynd heibio’r abaty ac mae’r ffordd yn troi’n un trac sengl.

Mae’r lle parcio’n gilfan fach ar y chwith ar ôl oddeutu 1 filltir, ar ben y ffordd untrac.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Y prif orsaf rheilffyrdd agosaf yw Aberystwyth.

Er mwyn cael manylion cludiant cyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Maes parcio

Mae parcio’n ddi-dâl.

Mae’r lle parcio mewn cilfan fach ac mae panel gwybodaeth wrth y fynedfa i’r goedwig. Parciwch yn ofalus i gadw’r mynediad i’r goedwig ac i’r eiddo cyfagos yn glir.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Manylion cyswllt

Nid oes staff yn y lleoliad hwn.

Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf