Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coedwig Dyfi – Coetir Foel Friog, ger Machynlleth

Coetir eithaf diarffordd gyda safle picnic dymunol wrth ochr yr afon a thaith cerdded heibio i adfeilion hen dyddynnod

Beth sydd yma

Cŵn
Parcio
Picnic
Llwybr cerdded

Trosolwg

Coedwig Dyfi

Mae Coedwig Dyfi’n gorwedd yn bennaf i’r gogledd o Afon Dyfi rhwng tref Dolgellau i’r gogledd a Machynlleth i’r de.

Mae copaon ysgithrog yn codi’n uchel dros y llechweddau coediog gyda hen adfeilion a thomenni gwastraff llechi yma ac acw.

Gwelir trenau stêm yn pwffian ar hyd y llethrau, bellach yn cludo ymwelwyr ond yn wreiddiol byddent wedi cludo llechi o’r chwareli i’r arfordir.

Mae llwybrau ag arwyddbyst yn rhedeg drwy’r tri choetir hwn yng Nghoedwig Dyfi:

Coetir Foel Friog, Coedwig Dyfi

Mae Foel Friog braidd yn ddiarffordd, wrth ymyl pentref Aberllefenni. Mae’n hawdd dod o hyd iddo oddi ar yr A487 rhwng Machynlleth a Dolgellau.

Mae safle picnic dymunol wrth ochr yr afon a llwybr cerdded ag arwyddbyst sy’n dringo heibio i adfeilion hen dyddynnod i ben Pen y Bryn ac yn ôl drwy’r coetir derw.

Llwybr cerdded

Mae gan y llwybr cerdded arwyddbyst ac mae’n cychwyn o faes parcio Foel Friog.

Mae ein taflen yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am gerdded yng Nghoedwig Dyfi.

Llwybr Pen y Bryn

2 milltir, 3.2 km, anodd

Mae Llwybr Pen y Bryn yn dringo i fyny llwybr serth drwy’r coed cyn ymuno â llwybr y goedwig. Mae’n mynd heibio i adfeilion hen dyddynnod a chwarel, gyda golygfeydd godidog.Mae yna’n disgyn i lawr drwy hen goetir derw cyn dychwelyd i’r maes parcio ar hyd llwybr ceffylau gan ddilyn dyffryn yr afon.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Mae Foel Friog ar hyd ffordd fach gul gydag arwyddion am Aberllefenni oddi ar yr A487 rhwng Dolgellau a Machynlleth.

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Cyfarwyddiadau

O Ddolgellau: cymrwch yr A487 i gyfeiriad Machynlleth ac, ychydig ar ôl Canolfan Grefft Corris, trowch yn siarp i’r chwith wrth yr arwydd am Aberllefenni. Mae safle picnic Foel Friog ddwy filltir i lawr y ffordd hon ar y chwith, ac yn syth cyn cyrraedd yr arwydd am bentref Aberllefenni.

O Fachynlleth: cymrwch yr A487 i gyfeiriad Dolgellau ac, ychydig ar ôl tafarn Braich Goch, trowch i’r dde wrth yr arwydd am Aberllefenni. Mae safle picnic Foel Friog ddwy filltir i lawr y ffordd hon ar y dde, ac yn syth cyn cyrraedd yr arwydd am bentref Aberllefenni.

Y cyfeirnod grid OS yw SH 770 092.

Gallwch barcio yno am ddim.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae'r orsaf drên agosaf ym Machynlleth.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i http://www.cymraeg.traveline.cymru/

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Coedwig Dyfi Map lleoliad PDF [1.6 MB]

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.