Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coedwig Crychan – Halfway, wrth ymyl Llanymddyfri

Milltiroedd o lwybrau ag arwyddbyst ar hyd ffyrdd coedwigaeth a hen draciau i gerddwyr, beicwyr a rhai ar gefn ceffyl

Horseriders in Crychan Forest

Beth sydd yma

Barbeciw
Cŵn
Marchogaeth
Beicio mynydd
Parcio
Picnic
Llwybr cerdded

Trosolwg

Mae Coedwig Crychan mewn cefn gwlad hynod dlws rhwng Bannau Brycheiniog a Mynyddoedd Elenydd.

Flynyddoedd yn ôl, cyn plannu'r coed, arferai porthmyn yrru eu gwartheg a’u defaid heibio o fynyddoedd canolbarth Cymru i Farchnad Smithfield yn Llundain.

Ymweld â Choedwig Crychan

Erbyn heddiw, mae yma filltiroedd lawer o lwybrau ag arwyddbyst ar hyd ffyrdd coedwigaeth wedi eu cris-groesi gan hen draciau a ffyrdd porthmyn, i gerddwyr, beicwyr a rhai ar gefn ceffyl.

Mae’r llwybrau ceffylau a’r llwybr beicio yn cysylltu maes parcio'r Halfway i feysydd parcio eraill yng Nghoedwig Crychan ym Mrynffo, Esgair Fwyog a Fferm Cefn.

Cafodd y llwybrau eu creu mewn partneriaeth â Chymdeithas Coedwig Crychan.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Llwybr cerdded

Mae’r llwybr cerdded yn cychwyn o faes parcio’r Halfway ac mae arwyddbyst ar ei hyd.

Llwybr Nant y Dresglen

2.2 milltir, 3.6km

Llwybr cylch yw Nant y Dresglen sy’n ymdroelli drwy’r coed heb byth fynd yn bell o ddyfroedd Nant y Dresglen.

Llwybr beicio

Mae’r llwybr beicio yn cychwyn o faes parcio’r Halfway ac mae arwyddbyst ar ei hyd.

Llwybr Beicio Allt Troedrhiw-fer

6.3km

Mae Llwybr Allt Troedrhiw-fer yn dilyn ponciau a phantiau'r ffyrdd coedwigaeth dros ddyfroedd Nant y Dresglen cyn dychwelyd ar hyd ochr Allt Troedrhiw-fer.

Mae cyswllt yn ymuno â Llwybr Epynt sy’n llwybr ceffyl 50 milltir o hyd o gwmpas terfyn ardal hyfforddiant milwrol Pontsenni ar dir a reolir gan y Weinyddiaeth Amddiffyn.

Llwybrau ceffylau

Mae mynediad agored i rai ar gefn ceffyl ar draws Coedwig Crychan, ar wahân i’r ardal hyfforddiant milwrol ar Fynydd Epynt ac o gwmpas Pontsenni lle rhaid i ymwelwyr dalu sylw i’r arwyddion perygl lleol.

Mae milltiroedd lawer o lwybrau ceffylau ag arwyddbyst yn cysylltu maes parcio’r Halfway i’r meysydd parcio eraill yng Nghoedwig Crychan ym Mrynffo, Esgair Fwyog a Fferm Cefn. Mae’r llwybrau hyn yn dilyn hen draciau lle bo hynny’n bosibl.

Mae yma hefyd lwybrau buan at Lwybr Epynt, a llwybr ceffyl 50 milltir o hyd o gwmpas terfyn ardal hyfforddiant milwrol Pontsenni ar dir a reolir gan y Weinyddiaeth Amddiffyn.

Mae gan faes parcio'r Halfway ddigonedd o le parcio i geir a bocsys ceffylau, gyda byrddau picnic a physt i rwymo ceffylau.

Llwybr Ceffylau Cefn Arthen

3.9 milltir, 5.6 km

Mae Llwybr Cefn Arthen yn cychwyn o faes parcio’r Halfway a gallwch fynd ymlaen wedyn drwy ddilyn Llwybr Cwm y Glyn (gweler isod). Mae’r llwybr cylch yn dringo’n raddol o ddyfroedd Nant y Dresglen lle gallwch fwynhau golygfeydd godidog o’r Bannau ar yr ochr orllewinol.

Llwybr Ceffylau Cwm y Glyn

4 milltir, 6.5 km – estyniad i Lwybr Cefn Arthen

Mae’r estyniad cylch hwn i lwybr Cefn Arthen yn dilyn y ffordd gyhoeddus i fyny i fryniau’r fyddin cyn troi’n ôl ar hyd traciau sydd â golygfeydd da ar draws Cwm y Glyn.

Llwybr Ceffylau Cefn Arthen-Cwm Crychan

5.9 milltir, 9.5 km – cyswllt o Lwybr Cefn Arthen

Cyswllt llinell syth yw hwn o lwybr Cefn Arthen i ymuno â Llwybr Cwm Crychan. Mae’r llwybr yn mynd heibio i loches Babel ac yn eich gwobrwyo â golygfeydd gwych o’r Bannau ar yr ochr orllewinol.

Ceffyl a throl

Mae mynediad agored i geffyl a throl ar hyd y ffyrdd coedwigaeth yng Nghoedwig Crychan.

Mae rhywfaint o le i geffylau a throl ym maes parcio’r Halfway.

Gallwch gychwyn ar hyd Llwybr Ceffyl a Throl Fferm Cefn o’r maes parcio yn Fferm Cefn a Brynffo.

Mae gan faes parcio Brynffo ddigon o le parcio pwrpasol i geffyl a throl a dyma’r man cychwyn cymeradwy i geffyl a throl, oherwydd mae yma fwy o le i barcio a thynnu ceffylau allan o’r bocsys.

Mae digon o le parcio pwrpasol i geffyl a throl ym maes parcio Fferm Cefn hefyd.

Nid oes mynediad i geffyl a throl o faes parcio Esgair Fwyog.

Sut i gyrraedd yma

Mae maes parcio'r Halfway bum milltir i’r dwyrain o Lanymddyfri oddi ar yr A40 rhwng Llanymddyfri ac Aberhonddu.

Gallwch barcio yno am ddim.

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Cyfleusterau

  • digon o le i barcio ceir a bocsys ceffylau
  • byrddau picnic
  • pyst i rwymo ceffylau

Cyfarwyddiadau

Dilynwch yr arwydd o’r A40 i fyny ffordd gerrig ddi-ddosbarth.

Y cyfeirnod grid OS yw SN 835 330.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drên agosaf yn Llanymddyfri. Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Crychan Map lleoliad PDF [1.9 MB]

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.