Coedwig Crychan, ger Llanymddyfri

Beth sydd yma

Croeso

Mae Coedwig Crychan mewn cefn gwlad hynod dlws rhwng Bannau Brycheiniog a Mynyddoedd y Cambrian.

Flynyddoedd yn ôl, cyn plannu'r coed, arferai porthmyn yrru eu gwartheg a’u defaid heibio o fynyddoedd canolbarth Cymru i Farchnad Smithfield yn Llundain.

Y meysydd parcio ym Mrynffo, Esgair Fwyog a Fferm Cefn yw’r man cychwyn ar gyfer milltiroedd lawer o lwybrau ceffylau ag arwyddbyst ar hyd ffyrdd coedwigaeth a hen draciau.

Cafodd y llwybrau eu creu mewn partneriaeth â Chymdeithas Coedwig Crychan.

Mae maes parcio sy’n addas ar gyfer bocsys ceffylau yn Halfway hefyd.

Llwybrau ceffylau

Mae mynediad agored i rai ar gefn ceffyl ar draws Coedwig Crychan, ar wahân i’r ardal hyfforddiant milwrol ar Fynydd Epynt ac o gwmpas Pontsenni lle rhaid i ymwelwyr dalu sylw i’r arwyddion perygl lleol.

Mae pob un o’r meysydd parcio ym Mrynffo, Esgair Fwyog a Fferm Cefn yn fan cychwyn ar gyfer llwybr ceffylau. 

Dyma’r cyfleusterau yn y tri maes parcio hyn:

 • parcio i tua 30 o gerbydau, tair corlan geffyl a chwech o byst rhwymo (maes parcio Brynffo)
 • parcio i tua 10 o geir, un gorlan geffyl a dau bostyn rhwymo (maes parcio Fferm Cefn)
 • parcio i tua 10 o geir, un gorlan geffyl (maes parcio Esgair Fwyog)

Mae gan y llwybrau ceffylau arwyddbyst ac maen nhw’n dilyn hen draciau lle bo hynny’n bosibl.

Llwybr Cwm Crychan o faes parcio Brynffo

5.1 milltir, 8.2 km

Llwybr cylch yw Llwybr Cwm Crychan ac mae’n cychwyn o faes parcio Brynffo. Mae’n dilyn traciau troellog drwy’r goedwig i ben y golwg Cwm Crychan, gyda golygfeydd trawiadol dros Gwm Tywi isaf.

Llwybr Cwm Dulais o faes parcio Fferm Cefn

6.4 milltir, 10.3 km

Llwybr cylch yw Llwybr Cwm Dulais ac mae’n cychwyn o faes parcio Fferm Cefn. Mae ganddo olygfeydd gwych o ddyffryn coediog Cwm Dulais ac yn pasio dros dair rhyd.  Gellir dilyn y llwybr yn ei flaen drwy gysylltu i Lwybr Cwar Cerrig (gweler isod).

Llwybr Cwar Cerrig

3.8 milltir, 6.2 km – estyniad i Lwybr Cwm Dulais

Mae Llwybr Cwar Cerrig yn estyniad i lwybr Cwm Dulais. Mae’n dringo dros dir uwch gyda golygfeydd gwych cyn dod i lawr wrth y chwarel gerrig ac ailymuno â Llwybr Cwm Dulais i ddychwelyd i faes parcio Fferm Cefn.

Llwybr Allt Cwmcrychan o faes parcio Esgair Fwyog

3.8 milltir, 6.4 km

Llwybr cylch yw Llwybr Allt Cwmcrychan ac mae’n cychwyn o faes parcio Esgair Fwyog. Mae ganddo olygfeydd pell dros borfeydd agored cyn disgyn i lawr i Gwm Crychan. Mae yna’n dringo allan o’r cwm ar hyd y ffordd goedwigaeth ac yn ôl i’r maes parcio.

Ceffyl a throl

Mae mynediad agored i geffyl a throl ar hyd y ffyrdd coedwigaeth yng Nghoedwig Crychan.

Dyma’r cyfleusterau i yrwyr ceffyl a throl yng Nghoedwig Crychan:

 • Mae gan faes parcio Brynffo ddigon o le parcio pwrpasol i geffyl a throl a dyma’r man cychwyn cymeradwy i geffyl a throl, oherwydd mae yma fwy o le i barcio a thynnu ceffylau allan o’r bocsys
 • Maes parcio Fferm Cefn gyda digon o le parcio pwrpasol i geffylau a throl
 • Mae rhywfaint o le i geffylau a throl ym maes parcio’r Halfway
 • Nid oes mynediad i geffyl a throl o faes parcio Esgair Fwyog

Gallwch gychwyn ar hyd Llwybr Ceffyl a Throl Fferm Cefn o’r maes parcio yn Fferm Cefn ac ym Mrynffo.

Llwybr Ceffyl a Throl Fferm Cefn o faes parcio Fferm Cefn

13 milltir, 21 km

Mae Llwybr Ceffyl a Throl Fferm Cefn yn dilyn ffyrdd coedwigaeth rhwng maes parcio Fferm Cefn a maes parcio Brynffo.

Ewch i wefan Cymdeithas Coedwig Crychan am fwy o fanylion.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

 • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
 • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
 • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae meysydd parcio Brynffo, Fferm Cefn ac Esgair Fwyog i gyd oddi ar yr A483 rhwng Llanymddyfri a Llanfair-ym-muallt.

Mae yn Sir Gaerfyrddin.

Rhoddir mwy o fanylion a chyfarwyddiadau isod.

Gallwch barcio am ddim yn y tri maes parcio hyn.

Ni chaniateir parcio dros nos.

Maes parcio Brynffo

Mae’r maes parcio hwn yn arbennig o addas ar gyfer bocsys ceffylau a cheffylau a throl.

Cyfleusterau

 • parcio i tua 30 o gerbydau
 • tair corlan i geffylau
 • chwe phostyn rhwymo

Cyfarwyddiadau

Cymrwch yr A483 o Lanymddyfri am 4.2 milltir a throi i’r dde wrth Glanbran Arms, Cynghordy. Dilynwch y lôn fach i gyfeiriad Tirabad am 2.8 milltir. Mae’r fynedfa ar y dde.

Y cyfeirnod grid OS yw SN 848 409.

Maes parcio Fferm Cefn

Rhoddir mynediad i’r maes parcio hwn ar hyd lôn un trac heb lawer o lefydd pasio.

Cyfleusterau

 • parcio i tua 10 o geir
 • un gorlan geffyl
 • dau bostyn rhwymo

Cyfarwyddiadau

Cymrwch yr A483 o Lanymddyfri am 4.2 milltir. Trowch i’r dde wrth yr arwydd brown a gwyn am Lwybrau Coedwig Crychan cyn cyrraedd Cynghordy. Ar ôl 50 llath, cymrwch y troad i’r dde ar hyd y lôn un trac ac mae’r maes parcio ar y chwith ar ôl tua milltir.

Y cyfeirnod grid OS yw SN 813 386.

Maes parcio Esgair Fwyog

Nid oes mynediad ceffyl a throl i’r maes parcio hwn.

Cyfleusterau

 • parcio i tua 10 o geir
 • un gorlan geffyl

Cyfarwyddiadau

Cymrwch yr A483 o Lanymddyfri am 4.2 milltir.  Trowch i’r dde wrth yr arwydd brown a gwyn am Lwybrau Coedwig Crychan cyn cyrraedd Cynghordy. Dilynwch y lôn fach i gyfeiriad Tirabad ac mae’r fynedfa ar y dde ar ôl tua dwy filltir.

Y cyfeirnod grid OS yw SN 837 412.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drên agosaf yn Llanymddyfri. Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

 

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf