Coedwig Ceri, ger y Drenewydd

Mae hen lwybr Ffordd Las Ceri’n mynd heibio i faes parcio Block Wood yng Nghoedwig Ceri

Beth sydd yma

Diweddariad Coronafeirws

 

Bydd y maes parcio ar agor o 6 Gorffennaf.

 

Ymweld â’n safleoedd yn ddiogel

 

Rydym yn gweithio'n galed i ddarparu profiad diogel a chroesawgar wrth i'n safleoedd ailagor.

 

Cymerwch gyfrifoldeb personol am eich diogelwch, gan gymryd camau ychwanegol i baratoi cyn eich ymweliad a chan gadw at y mesurau diogelwch sydd ar waith.

 

Rydym wedi newid y llwybr arferol yn achos rhai o'n llwybrau er mwyn eich helpu i gynnal y pellter priodol oddi wrth eraill - dilynwch yr arwyddion ar y safle.

 

Gweler ein cyngor ar sut i gynllunio ymweliad diogel a’i fwynhau.

Croeso

Un o’r planhigfeydd conwydd sy’n ffurfio Coedwig Ceri yw Block Wood.

Gallwch fynd ar lwybr troed hir Ffordd Las Ceri o faes parcio Block Wood.

Mae yna olygfeydd da o’r byrddau picnic sydd wedi eu lleoli ymysg y coed o gwmpas y maes parcio.

Llwybr troed hir Ffordd Las Ceri

Ffordd Las CeriMae llwybr troed hir Ffordd Las Ceri yn rhedeg drwy Goedwig Ceri.

Mae gan Ffordd Las Ceri draddodiad hir fel llwybr masnach a phorthmyn wrth i bobl deithio o Gymru i’r marchnadoedd yn Lloegr.

Nid yw’r llwybr byth yn is na 1000 o droedfeddi (300 metr) uwchlaw lefel y môr, ac felly mae’r golygfeydd i gyfeiriad Cymru ar un ochr, a Lloegr i’r cyfeiriad arall, yn ysblennydd.

Gall gerddwyr, beicwyr a rhai ar gefn ceffyl ddilyn y llwybr hwn.

Cerdded Ffordd Las Ceri

Mae llwybr hir Ffordd Las Ceri’n 15 milltir (24km) o hyd o faes parcio Cider House ger pentref Dolfor ym Mhowys i Bishops Castle yn Sir Amwythig.

Cyngor Sir Powys sy’n gofalu am lwybr Ffordd Las Ceri. 

Ceir yna ychydig o arwyddbyst ond rydym yn argymell eich bod yn defnyddio map ar gyfer y teithiau cerdded hirach. 

Fedrwch gyrraedd rhai o nodweddion hanesyddol ar Ffordd Las Ceri yn hwylus, wrth barcio ym maes parcio Block Wood.

  • Cerddwch tuag at Cider House Farm o faes parcio Block Wood i weld dau dwmpath claddu, yr Oes Efydd, a elwir yn Two Tumps
  • Cerddwch i’r cyfeiriad arall o faes parcio Block Wood i weld y ceiliog y gwynt trawiadol mewn ffurf cadno ar ben y polyn telegraff, a elwir yn Kerry Pole
  • Os cerddwch ymlaen o Kerry Pole, fe ddewch at ffosydd cynhanesyddol a elwir yn Upper Short Ditch a Lower Short Ditch
  • Os hoffech wneud taith gylchol hirach, mae llwybr Ffordd Las Ceri yn torri drwy Lwybr Cenedlaethol Clawdd Offa

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Lleolir maes parcio Block Wood yng Nghoedwig Ceri oddi ar y B4368, tair milltir i’r de o bentref Ceri.

Gallwch barcio am ddim ym maes parcio Block Wood.  

Mae maes parcio Cider House yn fan cychwyn Ffordd Las Ceri, yn cael ei reoli gan Gyngor Sir Powys. Mae wedi’i leoli ar y B4355.

Map Arolwg Ordnans

Mae Coedwig Ceri ar fap Arolwg Ordnans (AR) 214.

Y cyfeirnod grid OS yw SO 149 862.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drên agosaf yn y Drenewydd.

Mae bysus rhifau 41 ac 81 yn mynd o'r dref. Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru