Cynllun Marchnata Pren

Mae ein Cynllun Marchnata Pren ar gyfer y cyfnod 1 Ebrill 2017 i 31 Mawrth 2022 yn egluro ein dull o weithredu ar gyfer cynaeafu a marchnata pren o Ystad Coetiroedd Llywodraeth Cymru yn ystod y cyfnod hwn

Red truck with timber

Mae’r Cynllun Marchnata Pren ar gyfer 1 Ebrill 2017 i 31 Mawrth 2022  yn disodli'r Datganiad Marchnata Pren interim blaenorol ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2016 a 31 Mawrth 2017.

Ein hamcanion marchnata

Mae ein hamcanion marchnata'n parhau i gyd-fynd ag amcanion blynyddoedd blaenorol. Rydym yn ceisio sicrhau'r gwerth gorau am werthu ein pren trwy ei roi ar werth mewn ffordd deg, agored a thryloyw sy'n caniatáu i gymaint o gwsmeriaid ag y bo modd gystadlu amdano.

Lefelau cynhyrchu

  • Bydd y lefel uchaf o bren sy'n cael ei roi ar werth bob blwyddyn yn parhau i fod yn 850,000 m3 obs (over-bark standing, sef yn cynnwys y rhisgl)
  • Byddwn yn parhau i gynnig ‘cyfaint sylfaenol’ o tua 700,000 m3 obs ar ffurf cynhyrchiant uniongyrchol neu gontractau gwerthiannau sefydlog. Bydd y 700,000m3 obs hyn yn cynnwys 600,000m3 obs o ganlyniad i glirio coed a 100,000m3 obs o ganlyniad i deneuo coed
  • Rhagwelir y cynhyrchir 5,000m3 obs o bren called

Rydym yn ymroddedig i gyflawni'r arferion gorau, gan gynnwys Cytgord Diogelwch Diwydiant Coedwigaeth y DU, Safon Coedwigaeth y DU, a chydymffurfiaeth â'r Rheoliadau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) a Chod Ymarfer Cludo Coed.

Dulliau gwerthu

Byddwn yn parhau i gynnal cymysgedd o gontractau tymor hir a gwerthiannau tymor byr ar y farchnad agored am gyfnod y cynllun; fodd bynnag, bydd cyfran gymharol pob un yn newid yn ystod y cyfnod o bum mlynedd.

Byddwn yn adolygu'r cynnydd ac yn cadw'r hawl i addasu'r cydbwysedd rhwng ein gwerthiannau wrth ochr y ffordd a gwerthiannau sefydlog trwy gyfnod y cynllun.

Sut i brynu pren

Mae gwybodaeth am brynu pren gennym ar gael ar ein gwefan.

Byddwn yn parhau i gyhoeddi datganiadau blynyddol ar ein hymroddiadau a dyddiadau gwerthiannau arfaethedig ym mis Hydref, cyn y flwyddyn werthu 12 mis nesaf (1 Ebrill i 31 Mawrth), ar ein gwefan. Byddwn yn darparu rhagor o fanylion yn ein Cyfarfod Cysylltu â Chwsmeriaid blynyddol, sy'n cael ei gynnal fel arfer ym mis Ionawr bob blwyddyn.

Rydym wedi datblygu system e-werthiannau newydd ar gyfer pren a rhoddwyd hon ar waith ar 1 Ionawr 2017. Byddwn yn cadw chwe adeg gwerthu bob blwyddyn ariannol, ac yn cynnig amrediad eang o barseli trwy broses y farchnad agored. Mae'r gwerthiannau hyn yn cael eu dyfarnu ar sail pris a'r gallu i weithredu'r parsel hwnnw, neu i fodloni manyleb y cytundeb o fewn y cyfnod gofynnol.

Byddwn yn sicrhau bod busnesau bach a chanolig a mentrau cymdeithasol yn cael cymorth i gael mynediad at e-werthiannau – naill ai'n uniongyrchol trwy ein tîm cymorth busnes, ein tîm Mynediad, neu drwy gydweithwyr mewn asiantaethau megis Cyswllt Ffermio a Choedwigaeth.

Rheoli carbon

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd rheoli coetir a phenderfyniadau ynglŷn â'r defnydd o bren wrth leihau ôl troed carbon Cymru, ac yn egluro sut byddwn yn defnyddio ‘hierarchaeth defnyddio carbon’ seml yn ein dull yn ystod cyfnod y cynllun.

Rheoli perfformiad

Mae'r cynllun yn amlinellu ein safonau gwasanaeth cwsmeriaid ac yn egluro sut byddwn yn monitro ein perfformiad wrth gyflawni'n cynllun hwn trwy set o ddangosyddion perfformiad a fydd yn cael eu cyhoeddi ar ein gwefan.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig