Cynlluniau Adnoddau Coedwigaeth

Edrychwch ar ein cynlluniau arfaethedig ar gyfer yr Ystâd Goed a rhowch sylwadau arnynt

a meeting at Garwnant in a diary

Cynlluniau o adnoddau coedwigaeth

Mae cynllun o adnoddau coedwig yn ddogfen reoli graidd sy'n cael ei defnyddio ar Ystâd Goed Llywodraeth Cymru. Mae'n amlinellu cynigion ar gyfer rheoli coetir yn y dyfodol, yn unol â'r polisi a'r arfer presennol.

Mae'r cynlluniau hyn yn bellgyrhaeddol, gyda phwyslais cryf ar sicrhau buddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol, ac maen nhw'n ymgorffori'r dull ecosystem o reoli tir.

Oes y cynlluniau

Mae'r cynlluniau'n cael eu cymeradwyo ar gyfer cyfnod cychwynnol o ddeng mlynedd, gyda'r cyfnod y tu hwnt i hynny (50+ mlynedd) yn cael ei gymeradwyo'n fras. Mae hyn yn caniatáu i'r ddogfen gael ei hadolygu a'i diwygio os bydd angen.

Mae pob cynllun yn cynnwys gweledigaeth hirdymor ar gyfer y coetir ac yn ffurfio'r fframwaith ar gyfer datblygu rhaglenni gwaith manwl.

Rhoi sylwadau ar ein cynlluniau a'n cynigion

Mae Ystâd Goed Llywodraeth Cymru yn cael ei hardystio'n annibynnol fel ystâd sy'n cael ei rheoli'n gynaliadwy o dan Safon Sicr Coetiroedd y Deyrnas Unedig. Mae sicrhau bod pobl yn gwybod am gynigion rheoli sy'n effeithio ar eu coetiroedd lleol yn rhan bwysig o gynnal yr ardystiad hwn.

Cynlluniau Adnoddau Coedwigaeth: Esboniad o'r mapiau a sut mae'r rhain yn cyflenwi buddion bioamrywiaeth ac amgylcheddol.

Pwysigrwydd adborth

Rydyn ni'n casglu safbwyntiau gan amrywiaeth o randdeiliaid gwahanol wrth ddatblygu cynllun o adnoddau coedwig. Mae hyn yn helpu i ddatblygu'r cynllun ac i gydbwyso a blaenoriaethu amcanion sydd weithiau'n gallu bod yn gystadleuol.

Bydd cynlluniau ar gael ar y wefan hon ar gyfer unrhyw sylwadau, ac unwaith y byddan nhw wedi'u cymeradwyo, byddan nhw'n parhau i fod ar gael i'w gweld. 

Cynlluniau a gymeradwywyd

Isod nodir y cynlluniau sydd wedi’u cymeradwyo hyd yn hyn.

Canolbarth Cymru

Gogledd Orllewin Cymru

De Canol Cymru

De Ddwyrain Cymru

De Orllewin Cymru

Cynlluniau sy’n cael eu datblygu

Isod nodir y cynlluniau sy’n cael eu datblygu ar hyn o bryd. Byddem yn croesawu unrhyw sylwadau sydd gennych.

Canolbarth Cymru

Gogledd Ddwyrain Cymru

Gogledd Orllewin Cymru

De Canol Cymru

De Ddwyrain Cymru

De Orllewin Cymru

Os oes gennych sylwadau neu adborth yn ymwneud â Chynllunio Adnoddau Coedwigoedd, gallwch gysylltu â’r tîm Cynllunio Adnoddau Coedwigoedd ar frp@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk