Lleoliad

Mae Cynllun Adnoddau Coedwigaeth (FRP) Ffestiniog yn cynnwys prif flociau coedwig Hafod Fawr, Coed Pengwern a Rhyd-Y-Sarn. Gyda’i gilydd mae gan y coetiroedd hyn gyfanswm arwynebedd o 495 hectar a chymysgedd o rywogaethau coed conwydd a llydanddail.

Mae’r blociau coedwig hyn wedi’u lleoli o fewn ffin Cyngor Sir Gwynedd ac yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri, ger pentref Ffestiniog.  Mae Hafod Fawr wedi ei lleoli i’r de-ddwyrain o Ffestiniog gyda blociau Coed Pengwern a Rhyd-Y-Sarn wedi’u lleoli i’r gogledd-orllewin o Ffestiniog o boptu’r A496.

Mae’r cynefin o amgylch y blociau sy’n rhan o FRP Ffestiniog yn cynnwys cymysgedd o ffermdir pori caeedig, rhostiroedd agored, gyda blociau o goed conwydd masnachol sef mwyafrif y coed ar y tiroedd uwch, a choetiroedd conwydd/llydanddail ar y llethrau is a glannau’r afonydd.  Mae’r Migneint-Arenig-Dduallt (ACA, AGA a SoDdGA) sy’n cynnwys bron i 20,000 hectar o gynefinoedd gwarchodedig fel  gorgorsydd, rhostir sych, rhostir gwlyb, llynnoedd a choetiroedd brodorol a rhywogaethau adar gwarchodedig fel y boda tinwyn, y cudyll bach a’r hebog tramor wedi’u lleoli i’r de a’r dwyrain o floc coedwig Hafod Fawr. Lleolir ambell ardal fechan o’r Migneint-Arenig-Dduallt o fewn ffin Hafod Fawr.

Mae blociau Coed Pengwern a Rhyd-Y-Sarn o fewn ACA Coed Derw a Safle Ystlumod Meirionnydd (2812.79ha) a SoDdGA Coedydd Dyffryn Ffestiniog (345.21 ha), sy’n cynnwys cyfres o goetiroedd brodorol sy’n ymestyn o Ddolgellau yn y de i Eryri yn y gogledd.  Y brif nodwedd ACA/SoDdGa arall yn yr ardal yw’r ystlum pedol lleiaf, sy’n clwydo a bwydo trwy’r ardal hon. Mae Rhyd -Y-Sarn hefyd yn rhannu ei ffin ddwyreiniol gyda Gwarchodfa Natur Genedlaethol Coed Cymerau Isaf, sy’n goetir derw a reolir gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Mae’r holl flociau coedwig o fewn FRP Ffestiniog yn eiddo i Lywodraeth Cymru ac wedi’u neilltuo o dan y Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy ar gyfer mynediad agored ar droed yn ychwanegol at yr Hawl Tramwy Cyhoeddus presennol.  

Cyfleoedd a Blaenoriaethau

  • Tynnu llarwydd ac amrywio cyfansoddiad rhywogaethau’r goedwig er mwyn cynyddu gwydnwch yn erbyn plâu a chlefydau wrth ddatblygu coedwig wydn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.
  • Cynyddu amrywiaeth tymor hir drwy gyflwyno cadwraeth tymor hir a Choedwigaeth Gorchudd Parhaus.
  • Parhau i gynnal cyflenwad cynaliadwy o goed trwy gynllunio gwaith cwympo coed a’r dewis o rywogaethau i ailstocio.
  • Cynyddu ardaloedd coetiroedd olynol/torlannol er mwyn gwella gwytnwch cynefinoedd a chysylltiadau rhwng cynefinoedd ar raddfa tirwedd.
  • Nodi a gwarchod nodweddion amgylcheddol a threftadaeth pwysig.
  • Gwella profiad ymwelwyr trwy gynnal a chadw dulliau mynediad presennol i’r cyhoedd a chymryd cyfleoedd i greu bylchau yn ymylon conwydd y coedwigoedd dros gyfnod o amser.

Mapiau

Map lleoliad

Mae mwy o fapiau ar gael ar yr Hwb Ymgynghori

Sylwadau neu adborth

Os oes gennych sylwadau neu adborth, gallwch gysylltu â’r tîm Cynllunio Adnoddau Coedwig ar frp@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.

Ar gael ar yr Hwb Ymgynghori rhwng 5 Mai a 10 Mehefin 2021.