Rheoli Adnoddau Naturiol dalgylch afon Tawe

Dangos ein gwaith gyda rhanddeiliaid yn nalgylch afon Tawe sy’n ein helpu i ddatblygu gweledigaeth ynghylch sut y gallwn reoli adnoddau naturiol yr ardal er budd y bobl, yr economi a’r amgylchedd

Trosolwg o ddalgylch afon Tawe

Mae dalgylch Tawe’n lle diddorol a hardd gyda hanes tymhestlog. Mae’n ymestyn o ucheldiroedd gwyllt Bannau Brycheiniog i ganol Abertawe, ystyr Abertawe yw ceg Afon Tawe a hi yw ail ddinas fwyaf Cymru. Mae afon Tawe wedi bod yn rhan o Abertawe trwy’r oesoedd ac mae’r ardal o amgylch rhannau isaf yr afon yn dangos creithiau diwydiannol y gorffennol. Mae’r ucheldir yn bwysig yn gadwraethol gyda nifer o safleoedd dynodedig gan gynnwys Ardaloedd Cadwraeth Arbennig, Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Ar ôl dirywiad gweithgynhyrchu, daeth twristiaeth yn gynyddol bwysig i economi’r ardal ac mae yno amrywiaeth o weithgareddau ac atyniadau hamdden.

Ein dull o weithio yn Ardal Afon Tawetawe trail

Wrth baratoi ar gyfer y dyletswyddau newydd, rydym wedi datblygu’r dull o weithio yn ardal afon Tawe.Mae tair rhan i’n gwaith yn Nalgylch Tawe.  Y rhain yw;

Casglu Tystiolaeth Mae hon yn broses barhaus ac rydym wedi casglu tystiolaeth i’n helpu ni ac eraill i ddeall y problemau allweddol yn Nalgylch Tawe.

Darparu prosiectau - Gan weithio trwy’r gronfa natur rydym yn darparu 9 prosiect a fydd yn ein helpu i ddeall sut y gallwn gynllunio’n lleol ar sail ardal a dangos sut, drwy weithio gydag eraill, y gallwn ddangos y bydd yr amgylchedd, pobl a’r economi ar eu hennill.

Cysylltu â rhanddeiliaid - Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth eang o randdeiliaid i ddeall beth yw’r problemau a chyfleoedd allweddol ar gyfer rheoli ein hadnoddau naturiol yn Nalgylch Tawe. Gan weithio gyda Fforwm Amgylcheddol Abertawe, rydym yn cynnal nifer o ddigwyddiadau ymgynghori ledled y dalgylch. Bydd cynhadledd ar 30 Mehefin a fydd yn anelu at hysbysu, ysbrydoli a chynnwys pobl mewn Rheoli Adnoddau Naturiol.

Astudiaeth Achos – Ardal Ddwyreiniol Abertawetawe trail

Yn cael ei hesgeuluso’n aml, mae cyfle gwych i ddefnyddio dwyrain Abertawe i wella mynediad i (a’r cysylltiadau rhwng) tair ardal o fannau gwyrdd a glas sy’n cael eu tanddefnyddio ar hyn o bryd. Mae Bryn Kilvey, Cors Crymlyn a choridor Afon Tawe i gyd ger cymunedau Sant Tomos, Bonymaen a Phorth Tennant ac yn ddim ond taith gerdded fer o ganol ddinas Abertawe. Mae pob un o’r ardaloedd yn cynnig rhai cyfleoedd anhygoel.Mae golygfeydd ffantastig o Bryn Kilvey dros Fae Abertawe a Chwm Tawe ac mae’n cynnig cyfleoedd i gerdded a beicio mynydd; Cors Crymlyn yw’r gors iseldir fwyaf yn y DU; mae yno fywyd gwyllt diddorol ac amrywiol gan gynnwys y Corryn Rafft ac mae coridor Afon Tawe’n cynnig lle i gerdded, beicio, pysgota, canŵio a threftadaeth diwydiannol cyfoethog.

Cyn ffurfio Cyfoeth Naturiol Cymru, y Comisiwn Coedwigaeth oedd yn ymdrin â’r ystâd goetir ar y bryn. Roedd Cyngor Cefn Gwlad Cymru’n gofalu am Gors Crymlyn ac Asiantaeth yr Amgylchedd yn canolbwyntio ar Afon Tawe.Mae Bryn Kilvey yn enghraifft da o reoli adnoddau naturiol yn gyfunol.Mae grŵp mewnol yn nodi cyfleoedd ar gyfer rheoli’r ardaloedd hyn i ddarparu buddion mwy naturiol i’r gymuned leol.

Yn ogystal ag gwneud pethau cyflym i wella’r ardaloedd hyn, mae’r grŵp wedi comisiynu prosiect o’r enw ‘Ochr Ddwyreiniol Abertawe’ ble mae dylunwyr trefol yn ystyried gwella hygyrchedd a chysylltiad y tair ardal o fannau gwyrdd a chysylltu'r adnoddau ffantastig hyn gyda'r ddinas, gan gynnwys ardal Copperopolis yn y Morfa.

Astudiaeth Achos – ‘Ein Bae’, Digwyddiad Rheoli Adnoddau Naturiol Bae Abertaweswansea bay nrm event

Mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe mae gennym brosiect i ystyried rheoli Bae Abertawe i'r eithaf er mwyn darparu rhagor ar gyfer pobl ac amgylchedd yr ardal.Cynhaliwyd digwyddiad ym mis Mawrth gyda chymunedau lleol, sefydliadau a rhanddeiliad â diddordeb yn y Bae.Roedd dros 70 o bobl yn bresennol gan gynnwys Matthew Quinn o Lywodraeth Cymru a roddodd sgwrs a chyfrannu yn yr holl sesiynau gweithdy.Cynhyrchwyd fideo ar gyfer y digwyddiad gyda chyfweliadau gan bobl sy’n defnyddio’r Bae er mwyn i bawb cael teimlo pwysigrwydd y bae a’i amrywiaeth o’i ddefnyddiau.

Arbrofwyd gyda system bleidleisio i gael consensws ar rai o’r agweddau a phenderfyniadau allweddol gydol y diwrnod.Roedd y digwyddiad yn llwyddiant gwirioneddol gydag awyrgylch wych ac roeddem yn gallu cael canlyniadau ar unwaith megis ffurfio grŵp rheoli Bae Abertawe gydag 80% o’r rhai yn bresennol yn awyddus i fod â rhan ynddo.

Manylion cyswllt

Os hoffech gymryd rhan neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch: pippa.sabine@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu jerry.griffiths@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Brawf Tawe: Cyflwyniad PDF [1.5 MB]