Troseddau rhwystro

Yr opsiynau sydd ar gael ar gyfer troseddau rhwystro a reoleiddir gennym

Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949

Adran 108(4)

Rhwystro unigolyn yn fwriadol wrth iddo arfer ei bwerau o dan adran 108(1) Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949.

Trosedd ddiannod yn unig. 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Deddf Trefn Gyhoeddus 1986

Adran 4

Defnyddio geiriau neu ymddygiad bygythiol, difrïol neu sarhaus yn fwriadol er mwyn achosi i rywun arall gredu y caiff trais anghyfreithlon ei ddefnyddio yn ei erbyn neu yn erbyn rhywun arall ar unwaith.

Trosedd ddiannod yn unig. 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Adran 5

Defnyddio geiriau neu ymddygiad bygythiol, difrïol neu sarhaus neu ymddygiad afreolus neu'n arddangos unrhyw ysgrifen, arwydd neu ymhoniad gweladwy arall sy'n fygythiol, difrïol neu sarhaus, o fewn clyw neu olwg unigolyn sy'n debygol o deimlo aflonyddwch, braw neu drallod.

Trosedd ddiannod yn unig. 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.

Deddf Adnoddau Dŵr 1991

Adran 173 ac Atodlen 20, Paragraff 7

Rhwystro swyddog Cyfoeth Naturiol Cymru rhag arfer ei bwerau mynediad

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ond am droseddau a ddigwyddodd ar ôl 15 Gorffennaf 2010. 

Deddf yr Amgylchedd 1995

Adran 110(1)

Rhwystro swyddog Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ond am droseddau a ddigwyddodd ar ôl 15 Gorffennaf 2010. 

Adran 110(2)(a)

Methiant i gydymffurfio ag unrhyw ofyniad a osodir o dan Adran 108.

Trosedd ddiannod yn unig. 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae'r sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ond am droseddau a ddigwyddodd ar ôl 15 Gorffennaf 2010. 

Adran 110(2)(b)

Methiant i ddarparu cyfleusterau neu gymorth y gofynnir yn rhesymol amdanynt gan swyddog Cyfoeth Naturiol Cymru, neu wrthod gwneud hynny.

Trosedd ddiannod yn unig. 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae'r sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ond am droseddau a ddigwyddodd ar ôl 15 Gorffennaf 2010. 

Adran 110(2)(c)

Rhwystro unrhyw unigolyn arall rhag ymddangos gerbron swyddog Cyfoeth Naturiol Cymru, neu ateb cwestiynau ganddo.

Trosedd ddiannod yn unig. 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae'r sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ond am droseddau a ddigwyddodd ar ôl 15 Gorffennaf 2010.

Adran 110(3)

Esgus bod yn unigolyn awdurdodedig drwy dwyll.

Trosedd ddiannod yn unig. 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae'r sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ond am droseddau a ddigwyddodd ar ôl 15 Gorffennaf 2010. 

Adran 110(3A)

Mynd yn groes i hysbysiad cyfyngu a gyflwynwyd o dan adran 109A (gan gynnwys hysbysiad sy’n parhau i fod mewn grym o dan adran 109E) heb esgus rhesymol.

Trosedd ddiannod yn unig. 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Y dyddiad dechrau perthnasol yw 29 Mawrth 2018. 

Adran 110(3B)

Mynd yn groes i orchymyn cyfyngu a gyflwynwyd o dan adran 109D, 109F, 109G neu 109I heb esgus rhesymol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

29 Mawrth 2018. 

Adran 110(3C)

Tynnu copi o orchymyn cyfyngu sydd wedi'i osod ar adeilad o dan adran 109H(1), heb esgus rhesymol.

Trosedd ddiannod yn unig. 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

29 Mawrth 2018. 

Deddf yr Heddlu 1996

Adran 89(1)

Trosedd ddiannod yn unig. 

Ymosod ar gwnstabl (ystyrir bod beili dŵr yn gwnstabl at y diben o orfodi Deddf Pysgodfeydd Eogiaid a Dŵr Croyw 1975) wrth gyflawni ei ddyletswydd.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Adran 89(2)

Rhwystro cwnstabl yn fwriadol (neu unigolyn sy'n cynorthwyo'r cwnstabl) rhag cyflawni ei ddyletswydd.

Trosedd ddiannod yn unig. 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000

Adran 40(10)

Rhwystro rhywun sydd ag awdurdod cyfreithiol gan yr awdurdod cefn gwlad priodol rhag cael mynediad i dir yn fwriadol

Trosedd ddiannod yn unig. 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad