Troseddau coedwigaeth

Opsiynau sydd ar gael ar gyfer y troseddau coedwigaeth a reoleiddir gennym

Deddf Coedwigaeth 1967

Adran 7(4)

Atal unigolyn ag awdurdod gan y Comisiynwyr i arfer ei bwerau neu ei ddyletswyddau dan isadran (2) (atal difrod gan gwningod, ysgyfarnogod a fermin) Deddf Coedwigaeth 1967.

Trosedd ddiannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.

Adran 17(1)

Cwympo coeden heb awdurdod trwydded i gwympo coed mewn achos sy’n gofyn am drwydded o dan adran 9(1) Deddf Coedwigaeth 1967.

Trosedd ddiannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Adran 24(4)

Methu, heb esgus rhesymol, â chymryd unrhyw gamau sy'n ofynnol gan hysbysiad o dan adran 24 (Hysbysiad Gorfodi) Deddf Coedwigaeth 1967.

Trosedd ddiannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Adran 30(5)

a.30(5): Bod yn feddiannydd tir neu unrhyw unigolyn sydd, naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, yn derbyn rhent mewn perthynas ag unrhyw dir, ac yn methu â rhoi gwybodaeth am natur ei ddiddordeb ynddo, neu enw a chyfeiriad unrhyw unigolyn arall sy’n hysbys iddo sydd â diddordeb yn y tir, ar ôl i'r Comisiynwyr Coedwigaeth ofyn iddo wneud hynny at ddiben eu galluogi i gyflwyno neu roi unrhyw ddogfen neu gyfarwyddyd dan Ran II Deddf Coedwigaeth 1967.

a.30(5): Bod yn feddiannydd tir neu unrhyw unigolyn sydd, naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, yn derbyn rhent mewn perthynas ag unrhyw dir, ac yn mynd ati’n fwriadol i wneud datganiad anwir am natur ei ddiddordeb ynddo neu enw a chyfeiriad unrhyw unigolyn arall sy’n hysbys iddo sydd â diddordeb yn y tir, ar ôl i'r Comisiynwyr Coedwigaeth ofyn iddo ddarparu'r wybodaeth honno at ddiben eu galluogi i gyflwyno neu roi unrhyw ddogfen neu gyfarwyddyd dan Ran II Deddf Coedwigaeth 1967.

Trosedd ddiannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Adran 46(5)

Methu â chydymffurfio ag is-ddeddf a wnaed dan adran 46 Deddf Coedwigaeth 1967 neu fynd yn groes iddi.

Trosedd ddiannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Adran 48(3)

Atal swyddog neu was sydd wedi'i benodi neu sy'n cael ei gyflogi gan y Comisiynwyr i arfer neu gyflawni ei bwerau neu ei ddyletswyddau dan isadran 48(2) (Gorfodi Is-ddeddfau) Deddf Coedwigaeth 1967.

Trosedd ddiannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliadau Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol (Coedwigaeth)(Cymru a Lloegr) 1999 

Rheoliad 22(1)

Gwneud gwaith mewn perthynas â phrosiect perthnasol sy'n mynd yn groes i ofyniad i ddod â'r gwaith hwnnw i ben mewn hysbysiad gorfodi a roddwyd iddo yn unol â rheoliad 20.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 22(2)

Methu, o fewn y cyfnod a nodwyd yn yr hysbysiad gorfodi, â chyflawni unrhyw fesur, ar wahân i derfynu'r prosiect perthnasol, sy'n ofynnol gan yr hysbysiad gorfodi.

Trosedd ddiannod yn unig. 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Gorchymyn Iechyd Planhigion (Tystysgrifau Allforio) (Coedwigaeth) (Prydain Fawr) 2004

Erthygl 5

a.5(1)(a): Gwneud datganiad y gwyddys ei fod yn anwir o safbwynt manylyn perthnasol at ddibenion cael tystysgrif dan Orchymyn Iechyd Planhigion (Tystysgrifau Allforio) (Coedwigaeth) 2004

a.5(1)(b): Gwneud datganiad yn ddi-hid sy’n anwir o safbwynt manylyn perthnasol at ddibenion cael tystysgrif dan Orchymyn Iechyd Planhigion (Tystysgrifau Allforio) (Coedwigaeth) 2004

a.5(1)(c): Methu â datgelu unrhyw wybodaeth berthnasol at ddibenion cael tystysgrif dan Orchymyn Iechyd Planhigion (Tystysgrifau Allforio) (Coedwigaeth) 2004 yn fwriadol.

Trosedd ddiannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Gorchymyn Iechyd Planhigion (Coedwigaeth) 2005

Erthygl 6(1) ac Erthygl 43

Glanio heb rybudd ymlaen llaw

Troseddau diannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Erthygl 9 ac Erthygl 43

Methu â darparu tystysgrifau ffytoiechydol o fewn tridiau i lanio

Troseddau diannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Erthygl 10 ac Erthygl 43

- Tynnu deunyddiau perthnasol o ardal rheoli iechyd planhigion heb ryddhad na chaniatâd.
- Methu â storio’r deunydd perthnasol dan yr amodau a roddwyd.

Troseddau diannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Erthygl 16 ac Erthygl 43

- Symud deunyddiau perthnasol heb ddogfen symud iechyd planhigion.
- Methu â rhoi rhybudd o dridiau cyn glanio.

Troseddau diannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Erthygl 19 ac Erthygl 43

Cadw, storio, gwerthu, plannu, symud neu waredu (neu achosi unrhyw un o'r uchod) plâu coed rhagnodedig neu ddeunyddiau perthnasol sy'n cludo neu sydd wedi'u heintio â phlâu coed yn fwriadol.

Troseddau diannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad 

Erthygl 23 ac Erthygl 43

- Methu ag atodi pasbort planhigion dan Erthygl 23(3).
- Rhoi pasbort planhigion newydd y tu allan i delerau Erthygl 23(4).

Troseddau diannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Erthygl 25 ac Erthygl 43

Methu â chofrestru.

Troseddau diannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad 

Erthygl 26 ac Erthygl 43

Methu â hysbysu am unrhyw newid mewn amgylchiadau.

Troseddau diannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Erthygl 27 ac Erthygl 43

Torri amodau dan Erthygl 27(1).

Troseddau diannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Erthygl 35 ac Erthygl 43

Methu â darparu gwybodaeth ynghylch a chydymffurfiwyd â hysbysiadau.

Troseddau diannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Erthygl 39 ac Erthygl 43

Methu â dinistrio neu sterileiddio plâu coed neu ddeunyddiau perthnasol, neu lanhau neu sterileiddio yn ôl y gofyn.

Troseddau diannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Erthygl 40 ac Erthygl 43

Methu â hysbysu am bresenoldeb plâu coed a amheuir.

Troseddau diannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Erthygl 41 ac Erthygl 43

Methu â hysbysu am fynediad a amheuir i barth sy'n rhydd rhag plâu coed neu ddeunydd perthnasol neu bresenoldeb ynddo.

Troseddau diannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.

Erthygl 43(1)(b)

Mynd yn groes i, neu fethu â chydymffurfio â darpariaeth neu amod o hysbysiad a gyflwynwyd neu drwydded a roddwyd neu unrhyw gyfarwyddyd a roddwyd dan Orchymyn 2005.

Troseddau diannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.

Erthygl 43(1)(c)

Atal unigolyn awdurdodedig yn fwriadol.

Troseddau diannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Erthygl 43(3)

Gwneud datganiadau anwir, methu â datgelu gwybodaeth at ddibenion cael pasbortau neu dystysgrifau.

Troseddau diannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.

Erthygl 43(4)

Rhoi, addasu neu ailddefnyddio pasbort planhigion mewn ffordd anonest.

Troseddau diannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.

Rheoliadau Deunyddiau Atgenhedlol y Goedwig (Prydain Fawr) 2002

Rheoliad 30

Heb esgus rhesymol:
(a) mynd yn groes i reoliadau 8(2), 9(2),(3) a (9)(a), 16(1), 17 a 21 to 25;
(b) torri amod y mae trwydded wedi'i rhoi oddi tano dan reoliad 18;
(c) methu â dangos cofnodion neu ddogfennau eraill pan fydd angen gwneud hynny dan reoliad 26 neu ddarparu mynediad a chyfleusterau rhesymol er mwyn archwilio neu gopïo deunydd electronig dan y rheoliad hwnnw;
(ch) atal neu rwystro swyddog awdurdodedig, neu unrhyw unigolyn sydd wedi'i enwebu gan swyddog awdurdodedig dan reoliad 26(6) wrth arfer y pwerau a nodir yn rheoliadau 26 a 27;
(d) darparu neu ganiatáu i wybodaeth anwir gael ei darparu mewn unrhyw ddogfen ofynnol dan y rheoliadau hyn; neu
(dd) anwirio canlyniadau profion o ran asesiadau a gynhaliwyd at ddiben darparu'r wybodaeth sy’n ofynnol dan reoliad 19(2) wrth eu darllen â rheoliad 20, neu fel arall yn ymyrryd â'r broses brofi fel bod y wybodaeth a ddarperir yn unol â rheoliad 19(2) wrth ei darllen â rheoliad 20 yn anwir.

Troseddau diannod yn unig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.