Troseddau sy'n ymwneud â'r hinsawdd

Opsiynau sydd ar gael ar gyfer troseddau sy'n ymwneud â'r hinsawdd a reoleiddir gennym

Rheoliadau Nwyon Tŷ Gwydr wedi’u Fflworeiddio 2015

Rheoliad 29(1)(a)

Torri unrhyw un o'r gwaharddiadau canlynol o fewn Rheoliad Rhif 517/2014 yr Undeb Ewropeaidd, neu achosi neu ganiatáu i unigolyn arall dorri unrhyw un o'r canlynol:

 • Erthygl 3(1) (gwaharddiad ar ollwng nwy tŷ gwydr wedi’i fflworeiddio yn fwriadol)
 • Erthygl 11(1), a ddarllenwyd mewn cysylltiad ag Erthygl 11(2) a (3) (gwaharddiad ar osod cynhyrchion a chyfarpar penodedig ar y farchnad)
 • Erthygl 14(1) (gwaharddiad ar osod cyfarpar na roddir cyfrif amdano o fewn y system gwota ar y farchnad)

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Daeth y ddarpariaeth hon i rym ar 19 Mawrth 2015. 

Rheoliad 29(1)(b)

Torri amodau Erthygl 14(2) o Reoliad 517/2014 yr Undeb Ewropeaidd (gofynion i gofnodi gosod ar y farchnad ac i lunio datganiad cydymffurfiaeth), neu achosi neu ganiatáu i unigolyn arall wneud hynny.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Daeth y ddarpariaeth hon i rym ar 19 Mawrth 2015. 

Rheoliad 29(1)(c)

Torri amodau ail baragraff Erthygl 15(1), a ddarllenwyd mewn cysylltiad ag Erthygl 15(2) a (3) o Reoliad 517/2014 yr Undeb Ewropeaidd (gofyniad i sicrhau nad yw’r symiau a osodir ar y farchnad yn fwy na'r cwota), neu achosi neu ganiatáu i unigolyn arall wneud hynny.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Daeth y ddarpariaeth hon i rym ar 19 Mawrth 2015.

Rheoliad 29(1)(d)

Methiant i gydymffurfio â gofyniad o dan Reoliad 28(2), (3) neu (4), neu achosi neu ganiatáu i unigolyn arall wneud hynny.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Daeth y ddarpariaeth hon i rym ar 19 Mawrth 2015. 

Rheoliad 29(1)(e)

Methiant i gydymffurfio â hysbysiad gorfodi, neu achosi neu ganiatáu i unigolyn arall wneud hynny.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Daeth y ddarpariaeth hon i rym ar 19 Mawrth 2015.

Gellir cychwyn achos sifil – gweler Rheoliad 27. 

Rheoliad 29(2)(a)

Rhwystro unrhyw unigolyn yn fwriadol sy'n gweithredu neu'n gorfodi'r Rheoliadau hyn.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Daeth y ddarpariaeth hon i rym ar 19 Mawrth 2015. 

Rheoliad 29(2)(b)

Methiant, heb achos rhesymol, i roi cymorth neu wybodaeth y gallai unigolyn sy'n gweithredu neu'n gorfodi'r Rheoliadau hyn ofyn amdanynt yn rhesymol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Daeth y ddarpariaeth hon i rym ar 19 Mawrth 2015.

Rheoliad 29(2)(c)

Darparu gwybodaeth i unrhyw unigolyn sy'n gweithredu neu'n gorfodi'r Rheoliadau hyn, gan wybod ei bod yn anwir neu'n gamarweiniol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Daeth y ddarpariaeth hon i rym ar 19 Mawrth 2015. 

Rheoliad 29(2)(d)

Methiant i ddarparu dogfen neu gofnod pan fydd unigolyn sy'n gweithredu neu'n gorfodi'r Rheoliadau hyn yn gofyn amdanynt.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Daeth y ddarpariaeth hon i rym ar 19 Mawrth 2015. 

Rheoliad 30(1)

Atebolrwydd troseddol swyddogion y cwmni mewn perthynas â throseddau y mae eu cwmni (corff corfforedig) yn euog ohonynt ac y profwyd eu bod wedi'u cyflawni â chaniatâd neu ymoddefiad y bobl dan sylw neu y gellir eu priodoli i'w hesgeulustod.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Daeth y ddarpariaeth hon i rym ar 19 Mawrth 2015. 

Rheoliad 30(2)

Atebolrwydd troseddol aelodau, ble y rheolir materion y corff corfforedig gan ei aelodau, mewn perthynas â throseddau y mae eu cwmni (corff corfforedig) yn euog ohonynt ac y profwyd eu bod wedi'u cyflawni â chaniatâd neu ymoddefiad y bobl dan sylw neu y gellir eu priodoli i'w hesgeulustod.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Daeth y ddarpariaeth hon i rym ar 19 Mawrth 2015.

Rheoliad 30(3)

Atebolrwydd troseddol partneriaid mewn perthynas â throseddau y mae eu partneriaeth yn euog ohonynt ac y profwyd eu bod wedi'u cyflawni â chaniatâd neu ymoddefiad y bobl dan sylw neu y gellir eu priodoli i'w hesgeulustod.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Daeth y ddarpariaeth hon i rym ar 19 Mawrth 2015. 

Rheoliad 30(8)

Atebolrwydd troseddol swyddogion neu aelodau'r corff llywodraethu mewn perthynas â throseddau y mae eu cymdeithas anghorfforedig (nid partneriaeth) yn euog ohonynt ac y profwyd eu bod wedi'u cyflawni â chaniatâd neu ymoddefiad y bobl dan sylw neu y gellir eu priodoli i'w hesgeulustod.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Daeth y ddarpariaeth hon i rym ar 19 Mawrth 2015. 

Rheoliadau Sylweddau sy’n Teneuo’r Osôn 2015

Rheoliad 8(1)

Nid yw'r unigolyn yn gymwys i wneud unrhyw waith perthnasol, ac nid yw Rheoliad 6(5) yn gymwys.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Rheoliad 8(1)

Nid yw'r unigolyn yn gymwys i wneud gwaith gan ddefnyddio methyl bromid, ac nid yw Rheoliad 6(6) yn gymwys.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Rheoliad 8(1)

Mae'r cyflogwr yn methu â sicrhau bod yr unigolyn yn gymwys i wneud unrhyw waith perthnasol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Rheoliad 8(1)

Mae'r cyflogwr yn methu â sicrhau bod yr unigolyn yn gymwys i wneud gwaith gan ddefnyddio methyl bromid.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Rheoliad 8(2)

Mae'r cyflogwr sy'n hyfforddi yn methu â sicrhau y bydd y cwrs hyfforddi yn galluogi cyflogai sydd wedi'i hyfforddi, i wneud y gwaith perthnasol yn foddhaol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Rheoliad 8(2)

Mae'r cyflogwr sy'n hyfforddi yn methu â chadw cofnodion ar gyfer y cyfnod gofynnol, o dan Reoliad 7(2).

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Rheoliad 8(2)

Mae'r cyflogwr sy'n hyfforddi yn methu â darparu copi o'r cofnod o dan Reoliad 7(2), i'r cyflogai pan ofynnir iddo wneud hynny gan y cyflogai yn ystod y cyfnod gofynnol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Rheoliad 9(1)

Unrhyw unigolyn sy'n torri un o ddarpariaethau Rheoliad yr Undeb Ewropeaidd a nodir yn Atodlen 4 o’r Rheoliadau Sylweddau sy’n Teneuo’r Osôn.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Rheoliad 9(2)(a)

Methiant i gydymffurfio â hysbysiad gorfodi.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Rheoliad 9(2)(b)

Methiant i gydymffurfio â hysbysiad a roddir gan yr Ysgrifennydd Gwladol, o dan reoliad 18.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Rheoliad 9(3)(a)

Rhwystro swyddog Cyfoeth Naturiol Cymru yn fwriadol sy'n gweithredu i orfodi Rheoliad 1005/2009 yr Undeb Ewropeaidd.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Rheoliad 9(3)(b)

Methiant i ddarparu cymorth neu wybodaeth sy'n ofynnol yn rhesymol gan swyddog Cyfoeth Naturiol Cymru, heb achos rhesymol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Rheoliad 9(3)(c)

Darparu gwybodaeth gan wybod ei bod yn anwir neu'n gamarweiniol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Rheoliad 9(3)(d)

Methiant i gynhyrchu dogfen neu gofnod pan fo’n ofynnol i wneud hynny.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Rheoliad 11(1)

Atebolrwydd troseddol cyfarwyddwyr, rheolwyr, ysgrifenyddion neu swyddog tebyg arall, mewn perthynas â throseddau y mae eu cwmni (corff corfforedig) yn euog ohonynt ac y profwyd eu bod wedi'u cyflawni â chaniatâd neu ymoddefiad y bobl dan sylw neu y gellir eu priodoli i'w hesgeulustod.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Rheoliad 11(3)

Atebolrwydd troseddol aelodau, ble y rheolir materion y corff corfforedig gan ei aelodau, mewn perthynas â throseddau y mae eu cwmni (corff corfforedig) yn euog ohonynt ac y profwyd eu bod wedi'u cyflawni â chaniatâd neu ymoddefiad y bobl dan sylw neu y gellir eu priodoli i'w hesgeulustod.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Rheoliad 11(4)

Atebolrwydd troseddol partneriaid mewn perthynas â throseddau y mae eu partneriaeth yn euog ohonynt ac y profwyd eu bod wedi'u cyflawni â chaniatâd neu ymoddefiad y bobl dan sylw neu y gellir eu priodoli i'w hesgeulustod.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Rheoliad 11(10)

Atebolrwydd troseddol swyddogion neu aelodau'r corff llywodraethu mewn perthynas â throseddau y mae eu cymdeithas anghorfforedig (nid partneriaeth) yn euog ohonynt ac y profwyd eu bod wedi'u cyflawni â chaniatâd neu ymoddefiad y bobl dan sylw neu y gellir eu priodoli i'w hesgeulustod.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Rheoliad 15(a)(i)

Atal unigolyn arall yn fwriadol rhag ymddangos gerbron unigolyn awdurdodedig o dan reoliad 14.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Rheoliad 15(a)(ii)

Atal unigolyn arall yn fwriadol rhag ateb unrhyw gwestiynau y gallai unigolyn awdurdodedig fod angen iddo eu hateb drwy rinwedd rheoliad 14.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Rheoliad 15(b)

Rhwystro unigolyn awdurdodedig yn fwriadol rhag arfer neu gyflawni ei bwerau.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Rheoliad 15(c)

Darparu gwybodaeth i unigolyn awdurdodedig, gan wybod ei bod yn anwir neu'n gamarweiniol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Rheoliad 15(d)

Yn methu â chynhyrchu cofnod i unigolyn awdurdodedig pan fydd yn ofynnol i wneud hynny.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Rheoliad 15(e)

Esgus bod yn swyddog awdurdodedig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Rheoliadau'r Cynllun Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr 2012

Rheoliad 52

Gweithredu gosodiad heb drwydded.

Cosbau sifil sydd ar gael:

Hysbysiad cosb sifil – Rheoliad 50
Dirwy o A + (B x C), ble:

 • A yw cyfanswm y costau amcangyfrifedig a gafodd eu hosgoi gan y gweithredwr yn y flwyddyn honno o ganlyniad i weithredu gweithgaredd rheoledig heb awdurdodiad o'r fath
 • B yw cyfanswm amcangyfrifedig allyriadau adroddadwy o'r gosodiad yn ystod y cyfnod pan gynhaliwyd gweithgaredd rheoledig heb awdurdodiad o'r fath
 • C yw pris y carbon ar gyfer y flwyddyn honno

Gellir cynyddu'r ddirwy i swm sydd 5% yn uwch na'r elw economaidd a enillwyd gan y gweithredwr o ganlyniad i weithredu heb drwydded.

Nid yw’r gosb ariannol hon ar gael ond ar gyfer achosion o dorri amodau wnaeth ddigwydd neu sydd wedi parhau i ddigwydd ar, neu ar ôl 1 Ionawr 2013. 

Rheoliad 53

Methu â chydymffurfio ag amod trwydded.

Cosbau sifil sydd ar gael:

Hysbysiad cosb sifil – Rheoliad 50
Mewn perthynas â thorri amodau ar wahân i'r rheini y cyfeirir atynt isod neu sy'n berthnasol i ildio lwfansau:
• Dirwy o £3,750
• Dirwy bellach o £375 ar gyfer pob diwrnod y mae'r gweithredwr yn methu â chydymffurfio yn dilyn cyflwyno hysbysiad cosb hyd at uchafswm o £33,750

Mewn perthynas â thorri amodau sy'n gofyn am hysbysiad sy'n berthnasol i leihau capasiti yn sylweddol, lle cafodd gweithgareddau rheoledig eu terfynu’n rhannol a lle cafwyd lleihad mewn capasiti yn 2012 o50% o leiaf o'r gweithgaredd cychwynnol:
• Dirwy o £5,000

Nid yw’r gosb ariannol hon ar gael ond ar gyfer achosion o dorri amodau wnaeth ddigwydd ar, neu ar ôl 1 Ionawr 2013.

Rheoliad 54

Methiant i ildio lwfansau gan weithredwyr gosodiadau a gweithredwyr awyrennau.

Cosbau sifil sydd ar gael: 

Hysbysiad cosb sifil – Rheoliad 50
Heblaw bod yr eithriad isod yn gymwys:

 • Dirwy sterling sy'n gyfwerth â 100 Ewro ar gyfer pob lwfans nas ildiwyd mewn pryd.

Lle nad yw'r gweithredwr wedi'i gyflwyno â hysbysiad cosb yn barod o ran torri amodau, ei fod wedi ein hysbysu bod allyriadau adroddadwy blynyddol nad oeddent wedi'u cynnwys yn ei adroddiad a wiriwyd, a’n bod wedi penderfynu ar yr allyriadau adroddadwy blynyddol a bod y gweithredwr wedi ildio lwfansau sy'n gyfwerth â'r allyriadau adroddadwy:

 • Dirwy sterling sy'n gyfwerth ag 20 Ewro ar gyfer pob lwfans a ildiwyd yn hwyr.

O dan Reoliad 71, lle mae unigolyn yn agored i gosb sifil o dan Reoliad 54, mae'n rhaid i ni gyhoeddi enw'r unigolyn y rhoddwyd y gosb iddo cyn gynted â phosibl ar ôl i gyfnod yr apêl ddod i ben neu, os gwneir apêl, y dyddiad y caiff ei chadarnhau neu ei thynnu’n ôl.

Nid yw’r gosb ariannol hon ar gael ond ar gyfer allyriadau sy'n codi o 2013 ymlaen ar gyfer gweithredwyr gosodiadau.  

Rheoliad 55

Mynd y tu hwnt i darged allyriadau ar gyfer gosodiad sydd wedi'i eithrio.

Cosbau sifil sydd ar gael:

Hysbysiad cosb sifil – Rheoliad 50

 • Dirwy o (A - B) x C, ble

  A yw cyfanswm yr allyriadau adroddadwy blynyddol sy'n codi yn ystod blwyddyn y cynllun;
  B yw targed yr allyriadau ar gyfer y flwyddyn honno;
  C yw pris y carbon ar gyfer y flwyddyn honno

Nid yw’r gosb ariannol hon yn berthnasol ond ar gyfer achosion o dorri amodau a ddigwyddodd ar, neu ar ôl 1 Ionawr 2013, gan fod y cysyniad o dargedau allyriadau ar gyfer gosodiadau sydd wedi'u heithrio wedi’i gyflwyno o’r newydd ar gyfer Cam III o System Masnachu Allyriadau’r Undeb Ewropeaidd (EU ETS). 

Rheoliad 56

Methiant i dalu cosb ariannol am fynd y tu hwnt i darged allyriadau ar gyfer gosodiad wedi'i eithrio.

Cosbau sifil sydd ar gael:

Hysbysiad cosb sifil – Rheoliad 50

 • Dirwy o 10% o'r gosb ariannol a roddwyd o dan reoliad 55.
 • Dirwy bellach o £150 ar gyfer pob diwrnod y mae'r gweithredwr yn methu â thalu'r gosb ariannol yn dilyn cyflwyno hysbysiad cosb hyd at uchafswm o £13,500.

Nid yw’r gosb ariannol hon yn berthnasol ond ar gyfer achosion o dorri amodau a ddigwyddodd ar, neu ar ôl 1 Ionawr 2013, gan fod y cysyniad o dargedau allyriadau ar gyfer gosodiadau sydd wedi'u heithrio wedi’i gyflwyno o’r newydd ar gyfer Cam III o System Masnachu Allyriadau’r Undeb Ewropeaidd (EU ETS).

Rheoliad 57

Tanadrodd allyriadau o osodiad sydd wedi'i eithrio.

Cosbau sifil sydd ar gael:

Hysbysiad cosb sifil – Rheoliad 50

 • Dirwy o A + (B x C), ble:
  A yw £3,750;
  B yw cyfanswm yr allyriadau sydd wedi’u tanadrodd;
  C yw pris y carbon ar gyfer y flwyddyn honno.

Nid yw’r gosb ariannol hon yn berthnasol ond ar gyfer achosion o dorri amodau a ddigwyddodd ar, neu ar ôl 1 Ionawr 2013, gan fod y cysyniad o adrodd allyriadau ar gyfer gosodiad sydd wedi'i eithrio wedi’i gyflwyno o’r newydd ar gyfer Cam III o System Masnachu Allyriadau’r Undeb Ewropeaidd (EU ETS).

Rheoliad 58

Methiant i roi hysbysiad pan fydd gosodiad sydd wedi'i eithrio yn peidio â bodloni'r meini prawf ar gyfer ei eithrio.

Cosbau sifil sydd ar gael:

Hysbysiad cosb sifil – Rheoliad 50

Ar gyfer blwyddyn gyntaf y cynllun pan fydd gweithredwr yn methu â chydymffurfio â'r gofyniad i roi hysbysiad erbyn 31 Mawrth yn y flwyddyn honno:

 • Dirwy o £2,500.

Ar gyfer y flwyddyn gyntaf a phob blwyddyn ddilynol ble mae'r gweithredwr yn methu â chydymffurfio â
gofyniad yr hysbysiad erbyn 31 Hydref yn y flwyddyn honno, ar ddiwedd blwyddyn ganlynol y cynllun 

 • Dirwy o 2 x (A + B), ble: A yw £2,500;
  B yw'r costau cydymffurfio sydd wedi eu hosgoi.

Nid yw’r gosb ariannol hon yn berthnasol ond ar gyfer achosion o dorri amodau a ddigwyddodd ar, neu ar ôl 1 Ionawr 2013, gan fod y cysyniad o adrodd allyriadau ar gyfer gosodiad sydd wedi'i eithrio wedi’i gyflwyno o’r newydd ar gyfer Cam III o System Masnachu Allyriadau’r Undeb Ewropeaidd (EU ETS).  

Rheoliad 58A

Methiant i roi hysbysiad pan fydd gosodiad sydd wedi'i eithrio wedi lleihau capasiti yn sylweddol neu wedi terfynu gweithgareddau rheoledig yn rhannol.

Cosbau sifil sydd ar gael:

Hysbysiad cosb sifil – Rheoliad 50

Bydd gweithredwr yn agored i gosb sifil gwerth £5,000 ble mae'r gweithredwr yn methu â chydymffurfio â gofyniad hysbysiad o dan baragraff 7(2) neu 9(2) o Atodlen 6A

Dyddiad cychwyn: 4 Rhagfyr 2015  

Rheoliad 58B

Methiant i roi hysbysiad pan fydd gweithredwr gosodiad sydd wedi'i eithrio wedi gwahardd cynnal gweithgareddau rheoledig yn y gosodiad.

Cosbau sifil sydd ar gael:

Hysbysiad cosb sifil – Rheoliad 50

Bydd gweithredwr yn agored i gosb sifil gwerth £3,750 ble mae'r gweithredwr yn methu â chydymffurfio â gofyniad hysbysiad o dan baragraff 8(10) neu Atodlen 6A

Dyddiad cychwyn: 4 Rhagfyr 2015  

Rheoliad 59

Methiant i ildio trwydded.

Cosbau sifil sydd ar gael:

Hysbysiad cosb sifil – Rheoliad 50

 • Dirwy o £5,000

Nid yw’r gosb ariannol hon ar gael ond ar gyfer achosion o dorri amodau a ddigwyddodd ar, neu ar ôl 1 Ionawr 2013 

Rheoliad 60

Methiant i gyflwyno neu ailgyflwyno cais ar gyfer cynllun allyriadau.

Cosbau sifil sydd ar gael:

Hysbysiad cosb sifil – Rheoliad 50

 • Dirwy o £1,500.
 • Dirwy bellach o £150 ar gyfer pob diwrnod na chaiff cais ei gyflwyno neu ei ailgyflwyno yn dilyn cyflwyno hysbysiad cosb ariannol hyd at uchafswm o £13,500

Nid yw’r gosb ariannol hon ond ar gael ar gyfer achosion o dorri amodau a ddigwyddodd ar neu ar ôl 1 Ionawr 2013  

Rheoliad 61

Methiant i hysbysu'r rheoleiddiwr os na wneir cais am gynllun allyriadau

Cosbau sifil sydd ar gael:

Hysbysiad cosb sifil – Rheoliad 43

 • Dirwy o £5,000

Mae'r gosb hon dim ond yn berthnasol ar gyfer achosion o dorri amodau ar, neu ar ôl 1 Ionawr 2013, oherwydd cyn y dyddiad hwn nid oedd gan weithredwyr awyrennau yr opsiwn o hysbysu'r rheoleiddiwr nad oeddent wedi gwneud cais am gynllun allyriadau o ganlyniad i'r ffaith nad oeddent yn disgwyl y byddent yn cyflawni gweithgaredd hedfan o fewn pedwar mis.  

Rheoliad 62

Methiant i gydymffurfio ag amod o gynllun allyriadau

Cosbau sifil sydd ar gael:

Hysbysiad cosb sifil – Rheoliad 43

 • Dirwy o £1,500
 • Dirwy bellach o £150 ar gyfer pob diwrnod y mae'r gweithredwr awyrennau'n methu â chydymffurfio â'r amod yn dilyn cyflwyno hysbysiad cosb, hyd at uchafswm o £13,500

Nid yw'r gosb hon ar gael ond am achosion o dorri amodau ar, neu ar ôl 1 Ionawr 2013

Rheoliad 63

Methiant i fonitro allyriadau sy'n gysylltiedig ag awyrennau

Cosbau sifil sydd ar gael:

Hysbysiad cosb sifil – Rheoliad 50

 • Dirwy o £1,500
 • Dirwy bellach o £150 ar gyfer pob diwrnod y mae'r gweithredwr awyrennau'n methu â monitro allyriadau sy'n gysylltiedig ag awyrennau yn dilyn cyflwyno hysbysiad cosb, hyd at uchafswm o £13,500

Nid yw'r gosb hon ar gael ond am achosion o dorri amodau ar, neu ar ôl 1 Ionawr 2013 

Rheoliad 64

Methiant i adrodd allyriadau sy'n gysylltiedig ag awyrennau

Cosbau sifil sydd ar gael:

Hysbysiad cosb sifil – Rheoliad 50

 • Dirwy o £3,750
 • Dirwy bellach o £375 ar gyfer pob diwrnod na chyflwynir yr adroddiad yn dilyn cyflwyno hysbysiad cosb, hyd at uchafswm o £33,750

Nid yw'r gosb hon ar gael ond am achosion o dorri amodau ar, neu ar ôl 1 Ionawr 2013 

Rheoliad 65

Methiant gan weithredwr maes glanio i ddarparu cymorth a chyngor mewn perthynas ag atal a gwerthu awyrennau

Cosbau sifil sydd ar gael:

Hysbysiad cosb sifil – Rheoliad 50

 • Dirwy o £50,000

Nid yw'r gosb hon ar gael ond am achosion o dorri amodau ar, neu ar ôl 1 Ionawr 2013 

Rheoliad 66

Methiant i gydymffurfio â chyfarwyddyd mewn perthynas â gwaharddiad ar weithredu

Cosbau sifil sydd ar gael:

Hysbysiad cosb sifil – Rheoliad 50

 • Dirwy o £50,000

Nid yw'r gosb hon ar gael ond am achosion o dorri amodau ar, neu ar ôl 1 Ionawr 2013 

Rheoliad 67

Methiant i ddychwelyd lwfansau

Cosbau sifil sydd ar gael:

Hysbysiad cosb sifil – Rheoliad 50

 • Dirwy o £20,000
 • Dirwy bellach o £1,000 ar gyfer pob diwrnod y mae'r gweithredwr neu'r gweithredwr awyrennau yn methu â dychwelyd y lwfansau yn dilyn cyflwyno hysbysiad cosb

Nid yw'r gosb hon ar gael ond am achosion o dorri amodau ar, neu ar ôl 1 Ionawr 2013 

Rheoliad 68

Methiant i gydymffurfio â hysbysiad gorfodi

Cosbau sifil sydd ar gael:

Hysbysiad cosb sifil – Rheoliad 50

 • Dirwy o £20,000
 • Dirwy bellach o £1,000 ar gyfer pob diwrnod na chydymffurfir â'r hysbysiad gorfodi yn dilyn cyflwyno hysbysiad cosb, hyd at uchafswm o £30,000

Nid yw'r gosb hon ar gael ond am achosion o dorri amodau ar, neu ar ôl 1 Ionawr 2013 

Rheoliad 69

Methiant i gydymffurfio â hysbysiad gwybodaeth

Cosbau sifil sydd ar gael:

Hysbysiad cosb sifil – Rheoliad 50

 • Dirwy o £1,500
 • Dirwy bellach o £150 ar gyfer pob diwrnod na chydymffurfir â'r hysbysiad gwybodaeth yn dilyn cyflwyno hysbysiad cosb, hyd at uchafswm o £13,500

Nid yw'r gosb hon ar gael ond am achosion o dorri amodau ar, neu ar ôl 1 Ionawr 2013 

Rheoliad 70

Darparu gwybodaeth anwir neu gamarweiniol

Cosbau sifil sydd ar gael:

Hysbysiad cosb sifil – Rheoliad 50

 • Dirwy o £1,000

Nid yw'r gosb hon ar gael ond am achosion o dorri amodau ar, neu ar ôl 1 Ionawr 2013 

Rheoliadau Cynllun Cyfleoedd Arbed Ynni (ESOS) 2014

Rheoliad 43

Methiant i hysbysu gweinyddwr y cynllun o gydymffurfiaeth ag ESOS, yn groes i Reoliad 29.

Cosbau sifil sydd ar gael: 

Hysbysiad cosb sifil – Rheoliad 39 – gosod cosb ariannol:

 • Cosb gychwynnol o hyd at £5,000, a
 • Chosb ddyddiol o hyd at £500 ar gyfer pob diwrnod gwaith y mae'r fenter gyfrifol yn parhau i dorri'r amodau, gan ddechrau ar y diwrnod yn dilyn cyflwyno’r hysbysiad cosb, hyd nes y caiff yr hysbysiad ei gwblhau, ar yr amod y gwneir hynny o fewn 80 diwrnod gwaith, a
 • Chosb cyhoeddi – Rheoliad 41 (cyhoeddi’r achos o dorri amodau ar wefan gweinyddwr y cynllun/corff cydymffurfio)

Rheoliad 44

Methiant i gynnal cofnodion, yn groes i Reoliad 28.

Cosbau sifil a osodir:

Hysbysiad cosb sifil – Rheoliad 39 – gosod cosb ariannol:

 • Cosb gychwynnol o hyd at £5,000, a
 • Swm o arian sy'n cynrychioli'r gost i Cyfoeth Naturiol Cymru o gadarnhau fod menter gyfrifol wedi cydymffurfio ag ESOS, a

Chosb cyhoeddi – Rheoliad 41

 • Gallai'r hysbysiad cosb nodi camau er mwyn adfer yr achos o dorri'r amodau

Rheoliad 45

Methiant i gwblhau archwiliad ynni, lle nad yw'r dulliau amgen o gydymffurfio yn Rhan 6 yn gymwys.

Cosbau sifil sydd ar gael:

Hysbysiad cosb sifil – Rheoliad 39 – gosod cosb ariannol:

 • Cosb gychwynnol o hyd at £50,000, neu swm llai fel y pennir gan Cyfoeth Naturiol Cymru, a
  Chosb ddyddiol o hyd at £500 ar gyfer pob diwrnod gwaith y mae'r fenter gyfrifol yn parhau i dorri'r amodau, gan ddechrau ar y diwrnod yn dilyn cyflwyno’r hysbysiad cosb, hyd nes y caiff yr archwiliad ei gwblhau, ar yr amod y gwneir hynny o fewn 80 diwrnod gwaith, a

Chosb cyhoeddi – Rheoliad 41

 • Gallai'r hysbysiad cosb bennu ei bod yn ofynnol cwblhau asesiad ESOS

Rheoliad 46

Methiant i gydymffurfio â hysbysiad cydymffurfio, hysbysiad gorfodi neu hysbysiad cosb.

Cosbau sifil sydd ar gael: 

Hysbysiad cosb sifil – Rheoliad 39 – gosod cosb ariannol:

 • Cosb gychwynnol o hyd at £5,000, a
 • Chosb ddyddiol o hyd at £500 ar gyfer pob diwrnod gwaith y mae'r fenter gyfrifol yn parhau i dorri'r amodau, gan ddechrau ar y diwrnod yn dilyn cyflwyno’r hysbysiad cosb, yn ddarostyngedig i uchafswm o 80 diwrnod gwaith, a

Chosb cyhoeddi – Rheoliad 41

Rheoliad 47

Gwneud datganiad anwir neu gamarweiniol wrth roi gwybodaeth i weinyddwr y cynllun neu gorff cydymffurfio, neu wrth ddarparu gwybodaeth sy'n ofynnol gan hysbysiad cydymffurfio, hysbysiad gorfodi neu hysbysiad cosb.

Cosbau sifil sydd ar gael: 

Hysbysiad cosb sifil – Rheoliad 39 – gosod cosb ariannol:

 • Hyd at £50,000, a

Chosb cyhoeddi – Rheoliad 41.

Gorchymyn Cynllun Effeithlonrwydd Ynni’r Ymrwymiad Lleihau Carbon 2013

Ceir dyddiadau cychwyn perthnasol ar gyfer pob cosb sifil isod: 1 Ebrill 2014.

Erthygl 5, Rhannau 1, 2 a 3 o Atodlen 5

Erthygl 75(1)(c)

Methu â darparu hysbysiad i'r gweinyddwr yn ôl y gofyn o dan Ran 1, 2 neu 3 o Atodlen 5.

Cosbau sifil sydd ar gael:

Hysbysiad cosb sifill - Erthygl 70:

 • Dirwy o £5000
 • Cyhoeddi diffyg cydymffurfiaeth

Erthygl 11 a 12

Erthygl 73(1) a (2)

Methu â gwneud cais i gofrestru neu wneud cais hwyr i gofrestru.

Cosbau sifil sydd ar gael:

Hysbysiad cosb sifill - Erthygl 70:

 • Dirwy o £5000
 • Dirwy bellach o £500 ar gyfer pob diwrnod gwaith lle ceir oedi ar ôl y dyddiad disgwyliedig hyd at uchafswm o 80 diwrnod gwaith
 • Cyhoeddi diffyg cydymffurfiaeth

Erthygl 11 ac Atodlen 5

Erthygl 73(3) a (4)

Methu â darparu manylion pob mesurydd hanner awr sefydlog wrth gofrestru.

Cosbau sifil sydd ar gael:

Hysbysiad cosb sifill - Erthygl 70:

 • Dirwy o £500 ar gyfer pob mesurydd hanner awr sefydlog nad oedd wedi'i adrodd
 • Cyhoeddi diffyg cydymffurfiaeth

Erthygl 11 ac Atodlen 4

Erthygl 75(1)(a) a (b)

Methu â darparu gwybodaeth wrth gofrestru a darparu gwybodaeth anghywir wrth gofrestru.

Cosbau sifil sydd ar gael:

Hysbysiad cosb sifill - Erthygl 70:

 • Dirwy o £5000
 • Cyhoeddi diffyg cydymffurfiaeth

Erthygl 31

Erthygl 74

Methu â darparu adroddiad blynyddol neu ddarparu adroddiad blynyddol yn hwyr.

Cosbau sifil sydd ar gael:

Hysbysiad cosb sifill - Erthygl 70:

 • Dirwy o £5,000

 • Dirwy bellach o £500 ar gyfer pob diwrnod gwaith lle ceir oedi ar ôl y dyddiad disgwyliedig hyd at uchafswm o 40 diwrnod gwaith, neu £40,000 os darperir yr adroddiad fwy na 40 diwrnod ar ôl y dyddiad disgwyliedig

 • Cyhoeddi  diffyg cydymffurfiaeth

 • Os bydd yr adroddiad blynyddol yn fwy na 40 diwrnod yn hwyr neu os nad yw'n cael ei ddarparu o gwbl bydd cosbau ychwanegol fel a ganlyn:

  • Bydd allyriadau’r Ymrwymiad Lleihau Carbon yn cael eu cyfrifo fel dwbl allyriadau’r Ymrwymiad Lleihau Carbon a adroddwyd ar gyfer y flwyddyn flaenorol neu, lle nad oes adroddiad o'r fath yn bodoli, dwbl yr hyn y mae'r gweinyddwr yn cyfrifo y mae'r cyfranogwr wedi'i allyrru
  • Os bydd yr ‘allyriadau dwbl’ wedi'u cyfrifo, mae'n ofynnol bod y cyfranogwr yn caffael lwfansau ar unwaith ar gyfer yr allyriadau hyn ac yn eu hildio (gall lwfansau sydd wedi'u hildio yn barod gael eu didynnu o'r lwfansau sydd i'w hildio)
  • Os bydd y cyfranogwr wedi methu ag ildio'r lwfansau y cyfeirir atynt yn uniongyrchol uchod erbyn 31 Mawrth ar ôl y dyddiad yr oedd yr adroddiad blynyddol yn ddisgwyliedig a’i fod yn parhau yn y cynllun, bydd y lwfansau diffyg yn cael eu hychwanegu at y lwfansau sydd i'w hildio yn y flwyddyn ganlynol.
  • Dirwy o £40 y tC02 o allyriadau’r Ymrwymiad Lleihau Carbon (gan ddidynnu allyriadau a gynrychiolir gan lwfansau sy'n cael eu hildio ar amser a chyn y cymhwysir y gwaith o ddyblu).
  • Blocio'r holl lwfansau o gyfrif cofrestru'r cyfranogwr nes bod y methiant wedi'i unioni a bod unrhyw ddirwy/dirwyon cysylltiedig wedi'i thalu/wedi'u talu

Erthyglau 31

Erthygl 76

Darparu adroddiad blynyddol sy'n anghywir.

Cosbau sifil sydd :

Hysbysiad cosb sifil - Erthygl 70:

 • Dirwy o £40 at gyfer pob tCO2 o allyriadau a adroddir yn anghywir
 • Cynhoeddi diffyg cydymffurfiaeth

Erthygl 36

Erthygl 77

Methu ag ildio Iwfansau.

Cosbau sifil sydd at gael:

Hysbysiad cosb sifil – Erthygl 70:

 • Mae'n ofynnol bod y cyfranogwr yn caffael lwfansau ar unwaith sy'n gyfartal â'r nifer y dylid bod wedi'i hildio, a'u hildio.
 • Dirwy o £40 ar gyfer pob tC02 o allyriadau a gynrychiolir gan y lwfansau diffyg.
 • Cyhoeddi diffyg cydymffurfiaeth.
 • Blocio'r holl lwfansau o gyfrif cofrestru'r cyfranogwr nes bod y methiant wedi'i unioni a bod unrhyw ddirwyon cysylltiedig wedi'u talu.
 • Os bydd y cyfranogwr yn methu ag ildio lwfansau diffyg erbyn 31 Mawrth ar ôl y dyddiad y disgwyliwyd gwneud yr ildio, a’i fod yn parhau yn y cynllun, bydd y lwfansau diffyg yn cael eu hychwanegu at y lwfansau sydd i'w hildio yn y flwyddyn ganlynol.

Erthygl 36

Erthygl 78

Darganfyddiad hwyr o ran methu ag ildio lwfansau (os y’i darganfyddir o fewn pum mlynedd i'r gofyniad i ildio'r lwfansau hynny).

Cosbau sifil sydd at gael:

Hysbysiad cosb sifil – Erthygl 70:

 • Os bydd y cyfranogwr yn dal i fod yn gyfranogwr pan fo'r diffyg yn cael ei ddarganfod, bydd y lwfansau diffyg yn cael eu hychwanegu at y lwfansau sydd angen eu hildio yn y flwyddyn adrodd flynyddol nesaf
 • Os bydd y cyfranogwr yn dal i fod yn gyfranogwr pan fo'r diffyg yn cael ei ddarganfod, cyhoeddir diffyg cydymffurfiaeth
 • Os bydd y cyfranogwr yn dal i fod yn gyfranogwr pan fo'r diffyg yn cael ei ddarganfod, ceir dirwy sy'n cynrychioli gwerth y lwfansau diffyg

Erthyglau 40 a 41

Erthygl 79(3)

Methu â chadw cofnodion o'r wybodaeth a ddefnyddir i lunio’i adroddiad blynyddol ac sy'n berthnasol i unrhyw newidiadau a ddisgrifir yn Atodlen 5 a gwybodaeth a ddatgelir i'r cyhoedd.

Cosbau sifil sydd at gael:

Hysbysiad cosb sifil – Erthygl 70:

 • Dirwy o £5000
 • Cyhoeddi diffyg cydymffurfiaeth

Erthyglau 45 a 104

Methiant gan ddarparwr trydan i ddarparu gwybodaeth pan oedd yn ofynnol yn ôl hysbysiad a pheidio â chydymffurfio ag o leiaf un hysbysiad blaenorol.

Cosbau sifil sydd at gael:

Hysbysiad cosb sifil – Erthygl 70:

 • Dirwy o £500,000 neu 0.5% o drosiant y cyflenwr os bydd yn is
 • Cyhoeddi diffyg cydymffurfiaeth

Erthygl 68

Article 79(1) and (2)

Methu â chydymffurfio â hysbysiad sy'n gofyn am wybodaeth ynglŷn âethu â chofnodion y mae’n ofynnol i’w cynnal.

Cosbau sifil sydd at gael:

Hysbysiad cosb sifil – Erthygl 70:

 • Dirwy o £40 ar gyfer pob tC02 o allyriadau Ymrwymiad Lleihau Carbon a adroddwyd yn y flwyddyn flaenorol gan y cyfranogwr
 • Cyhoeddi diffyg cydymffurfiaeth

Erthygl 82(1)(a)

Gwneud datganiad sy’n anwir neu’n gamarweiniol o safbwynt manylyn perthnasol, yn fwriadol neu’n ddi-hid.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.

Erthygl 82(2) 

Methu â chydymffurfio â hysbysiad gorfodi.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.

Erthygl 82(4)

Dynwared unigolyn awdurdodedig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.

Article 82(5)

Yn gwrthod caniatáu mynediad i swyddog Cyfoeth Naturiol Cymru neu weinyddwr arall lle bo mynediad yn ofynnol er mwyn monitro cydymffurfiaeth.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.