Troseddau cemegion

Yr opsiynau sydd ar gael ar gyfer y troseddau cemegion a reoleiddir gennym

Rheoliadau Diogelu'r Amgylchedd (Gwaredu Biffenylau Polyclorinedig a Sylweddau Peryglus Eraill) (Cymru a Lloegr) 2000

Rheoliad 13(1)

Cadw cyfarpar halogedig sydd heb ei gofrestru, oni bai fod hynny er mwyn ei ddihalogi neu gael gwared arno.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Hysbysiad cydymffurfio
 • Cosb ariannol benodedig
 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010. 

Rheoliad 13(2)(a)

Cadw biffenylau polyclorinedig gan dorri Rheoliad 4(1).

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Hysbysiad cydymffurfio
 • Cosb ariannol benodedig
 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010.

Rheoliad 13(2)(b)

Methu â chael gwared ar biffenylau polyclorinedig neu gyfarpar a ddefnyddir ar gyfer gwaith ymchwil neu ddadansoddi, cyn gynted â phosibl pan na fydd eu hangen mwyach ar gyfer gwaith dadansoddi neu ymchwil yn unol â Rheoliad 4(2)(b). 

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol benodedig
 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010. 

Rheoliad 13(2)(c)

Methu â dihalogi neu gael gwared ar gyfarpar y gellir ei gadw yn unol â Rheoliad 4 hyd ddiwedd ei oes ddefnyddiol, cyn gynted â phosibl ar ôl diwedd ei oes ddefnyddiol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol benodedig
 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010. 

Rheoliad 13(3)

Methiant gan unigolyn sy’n cadw trawsnewidydd dihalogedig neu gyfarpar halogedig i labelu'r cyfarpar fel y nodir yn Rheoliad 4(4d) a 5.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol benodedig
 • Cosb ariannol newidiol

Mae sancsiynau sifil y gellir eu cynnig yn cynnwys:

 • Ymgymeriad gorfodi

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010. 

Rheoliad 13(4)(a)

Darparu gwybodaeth anwir neu gamarweiniol mewn perthynas â chofrestru biffenylau polyclorinedig a chyfarpar sydd wedi'i halogi â biffenyl polyclorinedig fel sy'n ofynnol gan Reoliad 6.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010. 

Rheoliad 13(4)(b)

Methiant i ddarparu gwybodaeth sy'n ofynnol gan Reoliad 10(2) wrth ailgofrestru cyfarpar halogedig yn flynyddol. Methiant i ddarparu gwybodaeth fel sy'n ofynnol gan hysbysiad a gyflwynwyd o dan Reoliad 10(4).

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010.  

Rheoliad 13(4)(c)

Darparu gwybodaeth anwir neu gamarweiniol, yn fwriadol neu'n ddi-hid, mewn perthynas â Rheoliad 6(1), 10(2) neu 10(4).

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Mae sancsiynau sifil y gellir eu gosod yn cynnwys:

 • Cosb ariannol newidiol

Sancsiynau sifil o 15 Gorffennaf 2010. 

Rheoliad 10

Lle bo gan unigolyn yr hawl i gadw cyfarpar sydd wedi'i halogi â biffenyl polyclorinedig a’i fod wedi'i gofrestru yn unol â Rheoliad 6, dylid adnewyddu'r cofrestriad yn flynyddol (Rheoliad 10).

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Gwybodaeth bellach: Nid yw methu ag adnewyddu yn drosedd o dan y rheoliadau.  Fodd bynnag:

1.       dylid cynghori'r sawl sy’n cadw’r cyfarpar i wneud cais i adnewyddu'r cofrestriad cyn gynted â phosibl a rhoi terfyn amser rhesymol iddo;

2.       dylid rhybuddio'r sawl sy’n cadw’r cyfarpar, yn ysgrifenedig, y bydd methu ag ailgofrestru yn arwain at ddiddymu'r cofrestriad a chamau gorfodi posibl.

Os na wneir cais o'r fath erbyn y terfyn amser, dylid diddymu'r cofrestriad gwreiddiol yn unol â Rheoliad 7, ac, os bydd yr unigolyn ynparhau i gadw’r cyfarpar, dylid cymryd camau erlyn o dan Reoliad 13(1) am gadw cyfarpar sydd wedi'i halogi â biffenyl polyclorinedig heb fod wedi’i gofrestru. 

Rheoliadau Llygryddion Organig Parhaus 2007

Rheoliad 5

Cynhyrchu sylwedd, ei osod ar y farchnad neu ei ddefnyddio, yn groes i Erthygl 3 Rheoliad (CE) Rhif 850/2004.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 6(1)

Methu â rheoli pentwr stoc, lle mae'r pentwr stoc hwnnw'n cynnwys unrhyw sylwedd a restrir yn Atodiad I neu II Rheoliad (CE) Rhif 850/2004, nad oes unrhyw hawl i'w ddefnyddio, fel gwastraff ac yn unol ag Erthygl 7 Rheoliad  (CE) Rhif 850/2004.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 6(2)

Methu â darparu gwybodaeth sy'n ymwneud â natur a maint pentwr stoc o sylweddau Atodiad I neu II, y mae hawl i'w defnyddio, sy'n fwy na 50kg, erbyn y dyddiad disgwyliedig.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 6(3)

Methu â rheoli pentwr stoc, lle mae'r pentwr stoc hwnnw'n fwy na 50kg ac yn cynnwys unrhyw sylwedd a restrir yn Atodiad I neu II Rheoliad (CE) Rhif 850/2004, y mae hawl i'w ddefnyddio, mewn modd diogel, effeithlon ac amgylcheddol gadarn.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 7(1)

Methu â gwneud pob ymdrech resymol (y sawl sy’n cynhyrchu a chadw gwastraff) i osgoi halogi gwastraff â sylweddau a restrir yn Atodlen IV Rheoliad (CE) Rhif 850/2004.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 7(2)

Methu â chael gwared ar wastraff, neu ei adfer (y sawl sy'n cynhyrchu neu'n cadw gwastraff), sydd wedi'i ffurfio gan, yn cynnwys, neu wedi'i halogi gan unrhyw sylwedd a restrir yn Atodiad IV yn unol ag Erthygl 7(2) Rheoliad (CE) Rhif 850/2004.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 7(3)

Gweithredu gwaith gwaredu neu adfer a allai arwain at adfer, ailgylchu, adennill neu ailddefnyddio sylweddau a restrir yn Atodiad IV Rheoliad (CE) Rhif 850/2004.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 7(3)

Gweithredu gwaith gwaredu neu adfer a allai arwain at adfer, ailgylchu, adennill neu ailddefnyddio sylweddau a restrir yn Atodiad IV Rheoliad (CE) Rhif 850/2004.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliadau Gorfodi REACH 2008

Rheoliad 11(1)

Mynd yn groes i ddarpariaeth REACH a restrir, neu achosi neu ganiatáu i unigolyn arall wneud hynny.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 11(2)

Mynd yn groes i Erthygl 67 REACH neu achosi neu ganiatáu i unigolyn arall wneud hynny.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 11(3)(a)

Darparu tystysgrif esemptiad amddiffyn anwir, neu gopi anwir, neu achosi neu ganiatáu i unigolyn arall wneud hynny.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 11(3)(b)

Methu â darparu tystysgrif esemptiad amddiffyn, copi o dystysgrif a wnaethpwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol neu gopi o ddarn o'r dystysgrif a wnaethpwyd gan yr Ysgrifennydd Gwladol, pan ofynnwyd amdani, neu achosi neu ganiatáu i unigolyn arall wneud hynny.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 11(4)

Cyflenwi neu ddefnyddio paent â phlwm ynddo yn groes i baragraff 5(b) neu 6 o Ran 1 o Atodlen 5 neu achosi neu ganiatáu i unigolyn arall wneud hynny.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 13(1)(a)

Rhwystro swyddog Cyfoeth Naturiol Cymru yn fwriadol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 13(1)(b)

Gwneud datganiad anwir neu gamarweiniol yn fwriadol neu'n ddi-hid.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 13(2)(a)(i)

Methiant i gydymffurfio ag unrhyw ofyniad gan swyddog Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n arfer ei bwerau o dan Atodlen 6 (pwerau gorfodi) heb esgus rhesymol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 13(2)(a)(ii)

Methiant i gydymffurfio â hysbysiad a ddisgrifir o dan Atodlen 6.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 13(2)(b)(i)

Methiant i ddarparu cyfleusterau neu gymorth i swyddog Cyfoeth Naturiol Cymru pan ofynnir yn rhesymol amdanynt, neu wrthod gwneud hynny.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 13(2)(b)(ii)

Methiant i ganiatáu, neu wrthod caniatáu archwiliad gan swyddog Cyfoeth Naturiol Cymru pan ofynnir yn rhesymol i'w gynnal.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 13(2)(c)

Rhwystro unigolyn arall rhag ymddangos gerbron swyddog Cyfoeth Naturiol Cymru, neu ateb unrhyw gwestiwn y gallai fod yn ofynnol gan swyddog Cyfoeth Naturiol Cymru gael ateb iddo.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliad 13(4)

Dynwared swyddog Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 13(5)

Datgelu gwybodaeth a dderbyniwyd gan y Comisiynwyr ar gyfer Cyllid a Thollau, sy'n berthnasol i unigolyn y mae ei hunaniaeth wedi'i phenodi neu y gellir ei chasglu yn y datgeliad, neu ohono, heb ganiatâd ymlaen llaw gan y Comisiynwyr neu'n unol â rhwymedigaeth gyfreithiol.

Mae ymatebion troseddol safonol ac ymatebion sy’n benodol i drosedd yn cynnwys:

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Nid yw sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.  

Rheoliadau Rheoli Mercwri (Gorfodi) 2017

Trosolwg Mae'r rheoliadau hyn yn caniatáu cosbau sifil o 1 Ebrill 2018 ymlaen. Ni all maint cosb sifil fod yn fwy na £200,000. 

Rheoliad 41(1)

Methiant i gydymffurfio â darpariaeth a restrir yn Atodlen 1.

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Daeth y ddarpariaeth hon i rym ar 1 Ionawr 2018. Ni ddylid dechrau dwyn achos yn erbyn unigolyn am drosedd o dan Reoliad 41(1) os yw'r canlynol wedi digwydd:

1.       mae hysbysiad cosb sifil wedi'i gyflwyno o dan Reoliad 10(3) ar gyfer y methiant, ac nid yw'r hysbysiad cosb sifil wedi'i dynnu'n ôl;

2.       mae'r broses o ddwyn achos sifil wedi'i dechrau yn erbyn yr unigolyn o dan Reoliad 18 mewn perthynas â'r methiant.

Nid oes sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.

Rheoliad 41(2)

Methiant i gydymffurfio â hysbysiad gorfodi.

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Daeth y ddarpariaeth hon i rym ar 1 Ionawr 2018. Ni ddylid dechrau dwyn achos yn erbyn unigolyn am drosedd o dan Reoliad 41(2) os yw'r canlynol wedi digwydd:

1.       mae hysbysiad cosb sifil wedi'i gyflwyno i'r unigolyn o dan Reoliad 10(4) ar gyfer y methiant, ac nid yw'r hysbysiad cosb sifil wedi'i dynnu'n ôl;

2.       mae'r broses o ddwyn achos sifil wedi'i dechrau yn erbyn yr unigolyn o dan Reoliad 18 mewn perthynas â'r methiant.

Nid oes sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 41(3)

Methiant i gydymffurfio â hysbysiad gwybodaeth.

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Daeth y ddarpariaeth hon i rym ar 1 Ionawr 2018. Ni ddylid dechrau dwyn achos yn erbyn unigolyn am drosedd o dan Reoliad 41(3) os yw hysbysiad cosb sifil wedi'i gyflwyno i'r unigolyn o dan Reoliad 10(4) ar gyfer y methiant, ac nid yw'r hysbysiad cosb sifil wedi'i dynnu'n ôl. Nid oes sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 41(4)

Darparu gwybodaeth i Cyfoeth Naturiol Cymru, mewn cysylltiad â swyddogaethau Cyfoeth Naturiol Cymru o dan, neu yn rhinwedd y rheoliadau hyn, y mae'r unigolyn yn gwybod ei bod yn anwir neu'n gamarweiniol.

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Daeth y ddarpariaeth hon i rym ar 1 Ionawr 2018. Nid oes sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 41(5)

Methiant i gyflwyno dogfen neu gofnod i Cyfoeth Naturiol Cymru yn unol â Rheoliad 6.

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Daeth y ddarpariaeth hon i rym ar 1 Ionawr 2018. Nid oes sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 43(1)

Rhwystro swyddog tollau rhag cyflawni swyddogaeth o dan Reoliad 33(1) yn fwriadol.

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Daeth y ddarpariaeth hon i rym ar 1 Ionawr 2018. Nid oes sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 43(2)

Methiant, heb esgus rhesymol, i roi gwybodaeth i swyddog tollau (sy'n cyflawni swyddogaeth o dan Reoliad 33(1)) sy'n ofynnol gan y swyddog tollau.

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Daeth y ddarpariaeth hon i rym ar 1 Ionawr 2018. Nid oes sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 43(3)

Darparu gwybodaeth i swyddog tollau sy'n cyflawni swyddogaeth o dan Reoliad 33(1) gan wybod ei bod yn anwir neu'n gamarweiniol.

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Daeth y ddarpariaeth hon i rym ar 1 Ionawr 2018. Nid oes sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 43(4)

Methiant i gyflwyno dogfen neu gofnod ar gyfer swyddog tollau sy'n cyflawni swyddogaeth o dan Reoliad 33(1) pan fo'n ofynnol gwneud hynny.

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Daeth y ddarpariaeth hon i rym ar 1 Ionawr 2018. Nid oes sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 44(1)

Rhwystro unigolyn penodedig rhag cyflawni swyddogaeth o dan Reoliad 39 (gosodiadau ar y môr) yn fwriadol.

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Daeth y ddarpariaeth hon i rym ar 1 Ionawr 2018. Nid oes sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 44(2)

Methiant, heb esgus rhesymol, i ddarparu gwybodaeth i unigolyn penodedig sy'n cyflawni swyddogaeth o dan Reoliad 39 (gosodiadau ar y môr), sy'n ofynnol gan yr unigolyn penodedig.

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Daeth y ddarpariaeth hon i rym ar 1 Ionawr 2018. Nid oes sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 44(3)

Darparu gwybodaeth i unigolyn penodedig sy'n cyflawni swyddogaeth o dan Reoliad 39 (gosodiadau ar y môr) gan wybod ei bod yn anwir neu'n gamarweiniol.

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Daeth y ddarpariaeth hon i rym ar 1 Ionawr 2018. Nid oes sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 44(4)

Methiant i gyflwyno dogfen neu gofnod ar gyfer unigolyn penodedig sy'n cyflawni swyddogaeth o dan Reoliad 39 (gosodiadau ar y môr) pan fo'n ofynnol gwneud hynny.

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Daeth y ddarpariaeth hon i rym ar 1 Ionawr 2018. Nid oes sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 46(1)

Os dengys bod trosedd sydd wedi'i chyflawni gan gorff corfforedig wedi'i chyflawni gyda chaniatâd neu ymoddefiad swyddog o'r corff corfforedig, a/neu y gellir ei phriodoli i unrhyw esgeulustod ar ran y swyddog, gellir dwyn achos yn erbyn y swyddog (yn ogystal â'r corff corfforedig) a'i gosbi yn unol â hynny.

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Daeth y ddarpariaeth hon i rym ar 1 Ionawr 2018. Nid oes sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 46(3)

Os dengys bod trosedd sydd wedi'i chyflawni gan bartneriaeth wedi'i chyflawni gyda chaniatâd neu ymoddefiad swyddog o'r bartneriaeth, a/neu y gellir ei phriodoli i unrhyw esgeulustod ar ran y swyddog, gellir dwyn achos yn erbyn y swyddog (yn ogystal â'r bartneriaeth) a'i gosbi yn unol â hynny.

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Daeth y ddarpariaeth hon i rym ar 1 Ionawr 2018. Nid oes sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon. 

Rheoliad 46(4)

Os dengys bod trosedd sydd wedi'i chyflawni gan gymdeithas anghorfforedig wedi'i chyflawni gyda chaniatâd neu ymoddefiad swyddog o'r gymdeithas anghorfforedig, a/neu y gellir ei phriodoli i unrhyw esgeulustod ar ran y swyddog, gellir dwyn achos yn erbyn y swyddog (yn ogystal â'r gymdeithas anghorfforedig) a'i gosbi yn unol â hynny.

 • Rhybudd
 • Rhybuddiad ffurfiol
 • Erlyniad

Daeth y ddarpariaeth hon i rym ar 1 Ionawr 2018. Nid oes sancsiynau sifil ar gael ar gyfer y drosedd hon.