Ein Cyngor a'n Canllawiau Cyhoeddedig

Rydym wedi etifeddu llawer iawn o gyngor a chanllawiau cyhoeddedig gan ein sefydliadau etifeddol. Nod y cyngor a'r canllawiau hyn yw helpu busnesau i gydymffurfio ag amrywiaeth eang o destunau deddfwriaethol ar draws ein cylch gwaith ac maent yn berthnasol i gynulleidfaoedd mewnol ac allanol. Mae'r dogfennau yn amrywio o gyngor un dudalen i gyfarwyddiadau manwl.

Yn y dyfodol, byddwn yn gwella ein cyngor a'n cyfarwyddiadau ac yn eu teilwra i anghenion y sawl sy'n eu derbyn mewn ffordd sy'n hawdd ei deall. Byddwn yn defnyddio'r egwyddorion yng Nghod y Rheoleiddwyr er mwyn llywio ein dull gweithredu.

Ein Dull Gweithredu

Er mwyn helpu ein cwsmeriaid yn y ffordd fwyaf effeithiol, byddwn yn sicrhau bod y broses o lunio cyngor a chanllawiau yn y dyfodol yn dilyn rhai egwyddorion allweddol:

  • Lle bynnag y bo'n bosibl, byddwn yn cyhoeddi un ddogfen ar gyfer gweithgareddau allweddol a gaiff ei defnyddio yn allanol ac yn fewnol er mwyn sicrhau bod ein dull gweithredu yn dryloyw
  • Bydd ein cyngor a'n canllawiau yn glir, yn hygyrch ac yn gryno, a byddant wedi'u hysgrifennu mewn iaith syml y bydd ein cwsmeriaid yn gallu ei deall yn hawdd, gyda chyfleoedd i roi adborth
  • Bydd y dogfennau'n canolbwyntio ar helpu ein cwsmeriaid i ddeall eu cyfrifoldebau a'u cyflawni, a bydd modd gwahaniaethu rhwng gofynion cyfreithiol ac arfer da a awgrymir
  • Dim ond lle nad ydynt ar gael fel arall neu lle na allwn eu cyd-gynhyrchu ag eraill y byddwn yn llunio dogfennau canllaw a chyngor

Yr hyn y byddwn yn ei wneud nesaf:

1. Canllawiau Etifeddol

  • Byddwn yn parhau i ddarparu canllawiau etifeddol lle bynnag y maent yn parhau i fod yn gyfredol ac yn briodol
  • Byddwn yn ymgysylltu ag amrywiaeth o randdeiliaid er mwyn meithrin dealltwriaeth well o'u gofynion am ganllawiau, gan gydweithio ag asiantaethau rheoleiddio eraill er mwyn sicrhau ein bod yn ymddwyn mewn ffordd gydgysylltiedig
  • Byddwn yn blaenoriaethu ein hadolygiad o ganllawiau sy'n bodoli eisoes yn seiliedig ar wybodaeth busnesau ac adborth gan randdeiliaid
  • Byddwn yn dileu unrhyw ganllawiau nad oes eu hangen neu nad ydynt yn addas at y diben mwyach oddi ar ein gwefan a'r fewnrwyd
  • Lle y bo angen, byddwn yn golygu canllawiau er mwyn sicrhau eu bod yn adlewyrchu ein gwerthoedd a'n hamcanion yn llawn

2. Canllawiau ar gyfer y Dyfodol

  • Byddwn yn adolygu'r modd rydym yn darparu canllawiau ar hyn o bryd yn unol â chanfyddiadau ein gwaith ymgysylltu â rhanddeiliaid
Diweddarwyd ddiwethaf