Y Gyfarwyddeb Allyriadau Diwydiannol – Gweithfeydd Hylosgi

Cefndir

Mae’r Gyfarwyddeb Allyriadau Diwydiannol yn cynnwys darpariaethau penodol ar gyfer gweithfeydd hylosgi, a gynhwysir ym Mhennod III. Mae’r darpariaethau hyn yn berthnasol i weithfeydd hylosgi sydd â chyfradd mewnbwn thermol sy’n fwy na, neu’n gyfartal â, 50MW. Er enghraifft, byddai hyn yn cynnwys gorsafoedd pŵer tanwydd ffosil, hylosgi mewn gweithfeydd dur a hylosgi mewn purfeydd petroliwm.

Mae’r darpariaethau’n ei gwneud yn ofynnol i weithredwyr gweithfeydd o’r fath gydymffurfio â’r safonau sylfaenol a nodir ym Mhennod III ac Atodiad V y Gyfarwyddeb Allyriadau Diwydiannol.

Protocol Cydymffurfio

Er mwyn cael eglurder ynghylch sut i gydymffurfio â darpariaethau Pennod III, mae cyfranogwyr Cydraglen Amgylcheddol y Diwydiannau Cyflenwi Trydan wedi llunio canllawiau’n benodol ar gyfer eu gweithrediadau.

Cytunwyd ar y cynnwys gyda’r Awdurdodau Cymwys yn Lloegr, Cymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon, gan nodi bod safbwyntiau cyfreithiol a rheoleiddiol gwahanol wedi’u diffinio yn y gweinyddiaethau perthnasol. O’r herwydd, byddwn yn cyfeirio at y ddogfen hon wrth ystyried ein dull cydymffurfio, nid yn unig ar gyfer y diwydiant cyflenwi trydan, ond ar gyfer pob gweithfa hylosgi sy’n berthnasol i Bennod III.

Cynllun Pontio Cenedlaethol

Mae Pennod III hefyd yn cynnwys darpariaethau ar gyfer Cynllun Pontio Cenedlaethol. Ar gyfer gweithfeydd hylosgi a gynhwysir yn y cynllun hwn, mae’n darparu pedair blynedd a hanner yn ychwaneg (o 1 Ionawr 2016) ar gyfer gwneud y buddsoddiad angenrheidiol mewn technoleg lleihau allyriadau fel y gellir cydymffurfio â chyfyngiadau allyriadau Atodiad V y Gyfarwyddeb Allyriadau Diwydiannol ar gyfer tri o lygryddion hollbwysig (ocsidau nitrogen, sylffwr deuocsid, a llwch).

Rhaid i weithfeydd a gynhwysir yn y Cynllun Pontio Cenedlaethol gydymffurfio â lwfans allyriadau blynyddol ar gyfer pob llygrydd. Ceir darpariaethau i weithredwyr ar gyfer trosglwyddo rhywfaint o’u lwfans i weithredwyr eraill, a hwylusir hyn trwy Gofrestr y Cynllun Pontio Cenedlaethol.

Ar gyfer y DU, rheolir Cofrestr y Cynllun Pontio Cenedlaethol gan Asiantaeth yr Amgylchedd/Environment Agency, a gellir dod o hyd iddi ar: 

https://www.gov.uk/government/publications/transitional-national-plan-tnp-guidance-on-the-trading-scheme

Ar gyfer gohebiaeth yn ymwneud â Chofrestr y Cynllun Pontio Cenedlaethol, gan gynnwys cyflwyniadau: tnp@environment-agency.gov.uk

Ar gyfer ymholiadau gweinyddol yn ymwneud â Chofrestr y Cynllun Pontio Cenedlaethol: tnphelp@environment-agency.gov.uk

Diweddarwyd ddiwethaf