Y Gyfarwyddeb Effeithlonrwydd Ynni – gofynion Erthygl 14

Y Gyfarwyddeb Effeithlonrwydd Ynni (2012/27/EU)

Mae’r Gyfarwyddeb Effeithlonrwydd Ynni yn sefydlu fframwaith cyffredin o fesurau ar gyfer hyrwyddo effeithlonrwydd ynni o fewn yr UE er mwyn cyflawni ei darged o arbedion ynni o 20% erbyn 2020.  Mae’r Gyfarwyddeb yn nodi bod yn rhaid i holl wledydd yr UE ddefnyddio ynni’n fwy effeithlon yn holl gamau’r gadwyn ynni, o’i gynhyrchiad hyd y defnydd terfynol a wneir ohono.

Mae Erthygl 14 yn ymdrin â ‘Hyrwyddo effeithlonrwydd o ran cynhesu ac oeri’ ac yn ceisio annog defnydd pellach o systemau cyd-generadu a systemau cynhesu ac oeri effeithlon lleol, gan nodi’r hyn sydd yn angenrheidiol i gyflawni hyn.

Mae darpariaethau Erthygl 14 yn cael eu gweithredu drwy gyfrwng gwelliant i Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Lloegr a Chymru) 2010 (EPR 2010).

Asesiadau cost a budd ar gyfer gosodiadau dan Erthygl 14 o’r Gyfarwyddeb Effeithlonrwydd Ynni

O Fawrth 2015, efallai y bydd yn rhaid i weithredwyr rhai mathau penodol o osodiadau hylosgi gynnal asesiad cost a budd o gyfleoedd ar gyfer cyd-generadu (gelwir hyn hefyd yn wres a phŵer cyfunol) neu gyflenwi rhwydwaith cynhesu neu oeri lleol pan fyddant yn gwneud cais am drwydded amgylcheddol newydd, neu am amrywiad wrth adnewyddu’n sylweddol* unrhyw osodiad sydd eisoes mewn bodolaeth.

Mae angen cynnal asesiad cost a budd yn yr achosion canlynol yn unig:

  • Gorsafoedd hylosgi newydd (gan gynnwys gorsafoedd pŵer ac ynni o orsafoedd gwastraff) gyda chyfanswm mewnbwn thermol cyfunol uwchlaw 20MW
  • Adnewyddu sylweddol o orsafoedd hylosgi presennol gyda chyfanswm mewnbwn thermol cyfunol uwchradd 20MW

*caiff adnewyddu’n sylweddol ei ddiffinio fel gwaith adnewyddu y mae ei gostau yn fwy na 50% o gost buddsoddi mewn uned gymharol newydd

Arweiniad ar effeithlonrwydd ynni

Am gyngor ac arweiniad pellach ynghylch gofynion Erthygl 14, cysylltwch â’ch swyddfa ardal leol neu’r Ganolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid.

Ymholiadau cyffredinol: e-bost - enquiries@naturalresourceswales.gov.uk

Ymholiadau cyffredinol: rhif 0300 065 3000

Canolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid
Cyfoeth Naturiol Cymru
29 Ffordd Casnewydd
Tŷ Cambria
Caerdydd
CF24 0TP.

Diweddarwyd ddiwethaf