Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr (COMAH)

Cefndir

Yn y DU, mae Rheoliadau Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr 1999 yn gosod allan y rheoliadau y mae’n rhaid i fusnesau gydymffurfio â nhw. Wedi dod i rym ar 1 Ebrill 1999 cawsant eu diwygio gan Reoliadau Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr (Diwygiwyd) 2005. Mae’r rhain yn gweithredu Cyfarwyddeb Seveso II (96/82/EC fel ag y’i diwygiwyd gan Gyfarwyddeb 2003/105/EC), a ddaw yn lle Rheoliadau Rheoli Peyrglon Damweiniau Mawr Diwydiannol 1984.

Mae COMAH yn ymdrin yn bennaf â’r diwydiant cemegol, ond hefyd â rhai gweithgareddau storio, ffrwydron a safleoedd niwclear, a diwydiannu eraill lle mae symiau trothwy o’r sylweddau peryglus a nodwyd yn y Rheoliadau yn cael eu cadw neu eu defnyddio. Y prif nod yw atal a lliniaru effeithiau, ar bobl neu’r amgylchedd, damweiniau mawr sy’n cynnwys sylweddau peryglus. Mae Rheoliadau COMAH yn trin peryglon i’r amgylchedd mor ddifrifol â’r peryglon i bobl.

Caiff gofynion cynllunio defnydd tir y Cyfarwyddebau eu gweithredu gan ddeddfwriaeth cynllunio defnydd tir ar wahân sy’n gyfrifoldeb ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru, Swyddfa’r Dirprwy Brif Weinidog a Gweithrediaeth yr Alban.

Caiff y rheoliadau hyn eu gorfodi drwy gyd Awdurdod Cymwys yn y DU.

Yr Awdurdod Cymwys (AC)

Mae’r Awdurdod Cymwys yn cynnwys pum corff:

  • Y Gweithgor Iechyd a Diogelwch;
  • Y Swyddfa dros Reoli Niwclear;
  • Cyfoeth Naturiol Cymru;
  • Asiantaeth yr Amgylchedd (yn Lloegr); ac
  • Asiantaeth Diogelu Amgylchedd yr Alban

Mae’r pum corff hwn yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr (COMAH).

Mae Grŵp Rheolaeth Strategol yr Awdurdodau Cymwys yn gyfrifol am osod cyfeiriad strategol a chynllun gwaith cyffredin i’r Awdurdodau Cymwys. Yr hyn sy’n bwysig yw mai’r grŵp hwn sydd yn adrodd yn ôl yn gyhoeddus ar gynnydd yn y DU ac i’r Undeb Ewropeaidd. Mae’r Grŵp yn cynnwys uwch gynrychiolwyr o bob un o’r awdurdodau rheoleiddio sy’n gorfodi COMAH yn y DU.

Y newidiadau sydd i ddod yn 2015

Cyfarwyddeb Seveso II yw’r prif ddarn o ddeddfwriaeth Ewropeaidd syn delio’n benodol â rheoli peryglon damweiniau mawr ar y tir oherwydd sylweddau peryglus. Daw Cyfarwyddeb Seveso III i ddisodli Cyfarwyddeb Seveso II ar 1 Mehefin 2015. Er mwyn gweithredu’r Gyfarwyddeb newydd, bydd Rheoliadau COMAH 1999 yn cael eu diddymu a Rheoliadau COMAH 2015 yn dod yn eu lle ar 1 Mehefin 2015.

Mae’r prif newidiadau’n cynnwys newid yn y system ddosbarthu gemegol o ChiP i Reoliadau Dosbarthu, Labelu a Phecynnu Sylweddau a Chymysgeddau (Rheoliadau CLP). Mae yna newidiadau eraill sy’n rhoi mwy o fynediad at wybodaeth i’r cyhoedd ac yn gosod dyletswydd ar yr Awdurdodau Lleol i gynhyrchu, adolygu a phrofi cynlluniau argyfwng allanol mewn sefydliadau haen uchaf.

Diweddarwyd ddiwethaf