Ein cylch gwaith a'n meysydd gweithredu ar gyfer coedwigaeth

Leaves in a circle


Yn sgil sefydlu Cyfoeth Naturiol Cymru, cafwyd newidiadau i'r cyfrifoldebau ar gyfer coedwigaeth yng Nghymru a'r DU. Etifeddodd Cyfoeth Naturiol Cymru rai o ddyletswyddau cyfreithiol allweddol y Comisiwn Coedwigaeth i hyrwyddo buddiannau coedwigaeth yng Nghymru, gan gynnwys creu coetiroedd newydd a chynhyrchu a chyflenwi pren. Mae'r 'ddyletswydd gyffredin' hon yn cynnwys hyrwyddo'r gwaith o sefydlu a chadw cyflenwadau digonol o goed sy'n tyfu a 'dyletswydd gydbwysol' gyffredinol, sy'n allweddol i ddarparu Rheolaeth Coedwigaeth Gynaliadwy.

Rydyn ni hefyd yn gallu rheoli'r tir a gafodd ei roi ini gan Weinidogion Cymru, sef Ystâd Goed Llywodraeth Cymru. Yn ychwanegol at hyn, mae gennyn ni swyddogaeth reoleiddiol i reoli'r gwaith o gwympo unrhyw swm o goed trwy'r gyfundrefn Trwydded Torri Coed. Ni yw'r partner allweddol sy'n helpu Gweinidogion Cymru i gynnal ac ehangu Adnodd Coedwigoedd Cymru ac i gefnogi'r gwaith o gyflawni'r canlyniadau a ddisgrifir ym mholisi coedwigoedd Cymru, Coetiroedd i Gymru. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn trwy ddilyn y dolenni.

Heriau sy'n ein hwynebu

Rydyn ni'n cydnabod bod angen i ni, ynghyd ag eraill, fynd i'r afael â rhai heriau sylweddol:

 • Canfod ac ymateb yn effeithiol i blâu a heintiau
 • Ymaddasu i effaith newid yn yr hinsawdd ar goedwigoedd ‒ gwneud ecosystemau coedwigoedd yn fwy gwydn ‒ a pharhau i wella cyflwr coetiroedd
 • Cefnogi swyddi a thwf mewn busnesau yng Nghymru ‒ ychwanegu rhagor o werth i'r pren a gynhyrchir yng Nghymru
 • Helpu pawb sydd â diddordeb mewn rheoli tir i ddeall rôl gadarnhaol coedwigaeth ‒ canolbwyntio ar weithredoedd i ddod â choetiroedd sy'n cael eu tan-reoli o dan reolaeth ac i wneud cynnydd go iawn wrth greu coetiroedd newydd
 • Gweithio'n agos gyda chymunedau fel y gall pawb gael mynediad i'r buddion sy'n deillio o goetiroedd, yn enwedig mewn ardaloedd dan anfantais ac ardaloedd trefol
 • Rheoli Ystâd Goed Llywodraeth Cymru i'r safon ddymunol mewn cyfnod o lai o arian cyhoeddus

Mynd i'r afael â'r heriau hyn

Ar y cyd â Llywodraeth Cymru, Confor a Phartneriaeth Fusnes Coedwig Cymru, rydyn ni wedi cytuno i Ddeg Maes Gweithredu er mwyn gwella'r modd rydyn ni'n gweithio ac i'n helpu i fynd i'r afael â'r heriau hyn gyda'n gilydd. Mae'r Cynllun Gweithredu yn mynd i'r afael â gweithredoedd yn codi o:

 • Ymchwiliad Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru i'r gwaith o reoli'r ystâd goed gyhoeddus
 • Argymhellion 'Adroddiad Cooper' (barn busnesau coedwigaeth yng Nghymru)
 • Camau gweithredu sy'n weddill o adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru
 • Argymhellion gan weithdy Confor a Phartneriaeth Fusnes Coedwig Cymru, "Cyflenwadau Pren Cymru a'n Heconomi Werdd"

Deg maes gweithredu

 1. Gwella ansawdd y cyfathrebu â'r sector coedwigoedd
 2. Gwella tryloywder o ran rheoleiddio coedwigaeth a chydymffurfio
 3. Gwella tryloywder o ran ffeithiau a ffigurau coedwigoedd ar gyfer cynhyrchu, rhagweld a chyflenwi pren
 4. Gwella'r rheolaeth ar gynhyrchu a chyflenwi pren o Ystâd Goed Llywodraeth Cymru ac Adnodd Coedwigoedd Cymru
 5. Cydnabod canlyniadau Coetiroedd i Gymru a'r sector coedwigoedd wrth roi Rheoli Adnoddau Naturiol yn Integredig ar waith, a defnyddio 'dull rheoli ar lefel yr ecosystem' wrth wneud penderfyniadau
 6. Sefydlu rôl a bwriad Ystâd Goed Llywodraeth Cymru a'i blaenoriaethau strategol i gyflawni blaenoriaethau polisi Llywodraeth Cymru yn y modd gorau posibl
 7. Gwella cefnogaeth i'r sector coedwigoedd allu cyflawni yn erbyn blaenoriaethau polisi Llywodraeth Cymru trwy sicrhau cyllid wedi'i dargedu'n dda, cyngor ac arweiniad
 8. Hyrwyddo buddiannau coedwigaeth
 9. Darparu sicrwydd o sgiliau coedwigaeth digonol yn Cyfoeth Naturiol Cymru
 10. Adrodd ar gynnydd

Os hoffech gysylltu â Thîm Rheoli Coedwigoedd Cynaliadwy Cyfoeth Naturiol Cymru, gallwch anfon eich ymholiad i sfmt@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Diweddarwyd ddiwethaf