Cynllun Adnoddau Coedwig Gogledd Dyffryn Gwy

Lleoliad a safle

Mae Cynllun Adnoddau Coedwig Gogledd Dyffryn Gwy yn cynnwys 14 o goetiroedd yn Sir Fynwy sy'n ymestyn dros 1,944 hectar. Mae'r mwyafrif o'r coetiroedd hyn o fewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy. Lleoliad y coetiroedd yw glaswelltir amaethyddol iseldir, gwrychoedd a choetir brodorol, sy'n nodweddiadol o Ddyffryn Gwy a Sir Fynwy yn ehangach.

Cafodd y Cynllun hwn ei gymeradwyo yn 2014.

Amcanion Gogledd Dyffryn Gwy

Mae Uned Ddylunio 12, Gogledd Dyffryn Gwy, yn un o 13 uned ddylunio yn Ardal Llanymddyfri, ac mae'n cynnwys 1,947 hectar o Ystad Coetir Llywodraeth Cymru (WGWE). Ar wahân i'r Hendre, mae pob un o'r coedwigoedd yn yr uned ddylunio hon yn gorwedd o fewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Dyffryn Gwy. Mae'r coedwigoedd hyn yn gwneud cyfraniad pwysig at gymeriad yr AHNE, felly un o'r prif amcanion ar gyfer yr uned ddylunio hon yw y dylai eu rheolaeth fod yn unol â Chynllun Rheoli AHNE 2014-2019 (Anon., 2014) ac felly'n cynnal a gwella gwerth esthetig y dirwedd. Crynhoir pwyntiau perthnasol o'r Cynllun Rheoli yn Atodiad I o'r briff hwn, ond y prif fesur o lwyddiant fydd gradd rheoli ac adfer coetir lled-naturiol Hynafol (ASNW) a Phlanhigfeydd ar Safleoedd Coetir Hynafol (PAWS), a'r dewis sensitif o Systemau Coedamaeth Effaith Isaf (LISS) lle bynnag y bo modd.

Mae adfer PAWS trwy reolaeth LISS yn un o amcanion corfforaethol pwysig Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) hyd yn oed allan â'r AHNE, felly'n cynnwys yr Hendre. Unwaith eto, prif fesur llwyddiant fydd gradd rheolaeth weithredol, sensitif y safleoedd hyn gyda chynllun clir ac amserlen ar gyfer ei adfer. Gall penderfyniadau ar reoli ardaloedd unigol gael eu harwain gan yr argymhellion mewn adroddiad ar Goetiroedd Dyffryn Gwy a baratowyd gan Dr. George Peterken (Peterken, 2000).

Cynhyrchu pres yw'r nod mewn coetiroedd hynafol ac anhynafol. Mesurau llwyddiant fydd gradd rheolaeth weithredol a chyflawni toriad blynyddol cynaliadwy. O ystyried ansawdd y safleoedd, o ran ffrwythlondeb a hinsawdd pridd, natur y clystyrau presennol a'r potensial ar gyfer clystyrau'r dyfodol, dylai'r pwyslais fod ar ansawdd pren yn hytrach na maint ac ar reoli ystod eang o rywogaethau llydanddail a chonwydd ar gyfer addasiadau newid hinsawdd. Dylid arallgyfeirio ardaloedd nad ydynt yn PAWS sydd i aros yn bennaf yn gonifferaidd mewn cymeriad gymaint â phosibl o ran cyfansoddiad rhywogaethau a strwythur sefyll, tra dylid asesu ardaloedd PAWS yn unigol ac ar raddfa'r dirwedd i benderfynu i ba raddau y mae'n rhesymol cadw elfennau conwydd cynhyrchiol fel nodweddion hirdymor o'r strwythur clwstwr heb beryglu amcanion adfer.

Rhaid i reolwyr coetiroedd hefyd ystyried Cynllun Rheoli Basn Afon Hafren (Asiantaeth yr Amgylchedd, 2009; Atodiad II). Un weithred allweddol o Gynllun Rheoli Basn yr Afon yw adfer coetiroedd ceunant hynafol yn Nyffryn Gwy, sy'n cyd-fynd ag amcanion rheoli ASNW a PAWS. Nid yw'r uned ddylunio hon yn cynnwys nac yn eistedd i fyny'r afon mewn unrhyw ddalgylchoedd blaenoriaeth Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr lle mae rheoli coetir yn cyfrannu at statws gwael, ond rhaid i'r rheolwyr barhau i gyfrannu at statws da cyrff dŵr.

Mae'r uned ddylunio yn cynnwys rhannau o Ardal Cadwraeth Arbennig Coetiroedd Dyffryn Gwy (ACA) sydd gyfochr rhannau o ACA Afon Gwy. Dynodwyd y coetir SAC yn 2004 ar gyfer ei ywen (Taxus baccata) coetiroedd dominyddol, coetir cymysg (o’r onnen, Fraxinus excelsior, Llwyfen lyfanddail, Ulmus glabra, a chalch, Tilia spp.) ar briddoedd cyffredin cyfoethog sy'n gysylltiedig â llethrau creigiog, coedwigoedd ffawydd (Fagus sylvatica) ar briddoedd niwtral i gyfoethog, ac ystlumod pedol llai (Rhinolophus hipposideros). Mae'n cynnwys rhannau o Goedwig Livox, Coedwig y Graig a Choedwig Hael Isaf. Dynodwyd yr ACA i'r afon hefyd yn 2004, ar gyfer rhywogaethau gan gynnwys dyfrgwn (Lutra lutra) ac eog yr Iwerydd (Salmo salar), mhierau gwlyb iawn, ac afonydd â llystyfiant arnofiol yn aml yn cael ei ddominyddu gan grafanc y dŵr (Ranunculus spp.). Rhaid diogelu'r ACAau hyn a'u clustogi'n briodol gan reoli coetiroedd.

Mae'r uned ddylunio hon hefyd yn cynnwys dwy ardal adfer rhostir, yn Broad Meend a Beacon Hill, lle mae CCC (Comisiwn Coedwigaeth Cymru) wedi adfer tua 40 hectar o rostir isel mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Natur Gwent. Bydd yr ardaloedd hyn yn cael eu cynnal yn unol â Chynllun Gweithredu Cynefinoedd Heathland yng Nghynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol Sir Fynwy (Partneriaeth Bioamrywiaeth Sir Fynwy, 2005), wedi'i fesur trwy barhau â chytundebau rheoli gydag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent, sydd ar gyfer Beacon Hill ar hyn o bryd tan 2016.

Ystyriaethau Atodol
Gall amrywiaeth o famaliaid ddylanwadu ar gyflawni'r amcanion ar gyfer yr uned ddylunio hon. Mae presenoldeb nifer fawr o wiwerod llwyd (Sciurus carolinensis) yn rhwystr difrifol iawn i dyfu pren llydanddail o ansawdd, a gall hefyd arwain at effeithiau andwyol ar rai conwydd, yn ogystal ag effeithio ar ddeinameg coetiroedd lled-naturiol. Rheoli gwiwerod yn gydraddol yw'r unig ateb effeithiol. Mae sawl rhywogaeth o geirw (danas, Dama dama, iwrch, Capreolus capreolus, a mwntjac, Muntiacus reevesi) hefyd yn bresennol, a gall effeithio ar yr adfywiad naturiol ac artiffisial o goed. Rhaid ystyried gofynion rheoli ceirw yn ystod dylunio coedwigoedd. Gwelwyd baedd mewn niferoedd bach i'r gorllewin o'r Afon Gwy, ond er nad oes digon ohonynt i gael effaith ar reoli coedwigoedd ar hyn o bryd, bydd angen ei fonitro i asesu effeithiau negyddol ar goetir a hamdden.

Gall nifer o rywogaethau planhigion ymledol effeithio ar adfywio coed, ymdrechion i adfer fflora tir coetir hynafol, a chyflwr safleoedd dynodedig, a rhaid iddynt fod yn destun rheolaeth. Mae'r rhain yn cynnwys ffromlys Himalaia (Impatiens glandulifera) a rhododendron (Rhododendron ponticum).

O'r effeithiau posibl ar iechyd coed ar yr uned ddylunio hon, clefyd ramorum o goed llarwydd (Phytophthora ramorum) a lladdwr yr ynn Chalara (Chalara fraxinea) yw'r rhai proffil mwyaf uchel ar hyn o bryd. Nid yw ymatebion lefel Cymru i glefyd Chalara wedi'u gosod eto, ond gall y ddau effeithio ar goedwigoedd yn yr ardal trwy ladd coed yn uniongyrchol coed neu'r angen am dorri glanweithiol. Yn dibynnu ar faint yr heintiau, bydd hyn yn cael effeithiau sylweddol ar ddulliau coedamaeth, gyda chlirio coed mewn ardaloedd a allai gael eu rheoli fel LISS fel arall. Mae CNC wrthi'n arsylwi moratoria ar goed ynn, a bydd colli coed y rhywogaeth yma rŵan ac yn y dyfodol yn cael effaith ar dirwedd a chyfansoddiad coetir lled-naturiol yr ardal.

Yn adolygiad y cynllun dylunio hwn, does ond modd symud tuag at ddefnyddio rhywogaethau llai tueddol ac ystyried opsiynau fel tanblannu a rhyngblannu i leihau effaith bosibl colli coed ynn.

Mae'r lefelau presennol o glefyd Ramorum wedi bod yn cynyddu'n gyflym yn yr ardal hon yn 2013 ac arweiniodd at golli llarwydden aeddfed am y tro cyntaf ar ddau safle. Felly mae cyfanswm colli llarwydd yn ymddangos yn anochel a bydd yn arwain at ystod o ymatebion o glirio ardaloedd pur hyd at glystyrau gan gynnwys gadael cyfrannau isel o larwydd i farw a chlystyrau senesce lle na fydd diogelwch y cyhoedd yn cael ei beryglu. Bydd ailstocio'r ardaloedd hyn yn cyd-fynd â'u statws fel PAWS neu goetir arall. Mae'n anochel y bydd hyn yn cael rhai effeithiau dwys ar y tirwedd ond mae'n rhoi ysgogiad dramatig i adfer PAWS ar draws yr ardal.

Mae ffynidwydd Douglas Mawr (Pseudotsuga menziesii) ar lethrau'r dyffryn rhwng Llaneuddogwy a Thyndyrn yn nodweddion pwysig yn y dirwedd leol, ond wrth iddynt sefyll ar lethrau serth uwchben ffordd yr A466 gallant hefyd fod â risg iechyd a diogelwch sylweddol iawn naill ai drwy ddisgyn yn naturiol, er enghraifft oherwydd pydredd neu dafl wynt, neu wrth gael eu cwympo am bren. Argymhellir cynnal arolwg ar y coed hyn i lywio dulliau rheoli posibl, ond rhaid nodi cyfeiriad clir o deithio hefyd yn ystod yr adolygiad cynllun dylunio hwn, gan ystyried adborth rhanddeiliaid; A oes awydd gweld conwydd mawr yn parhau fel nodwedd o ochrau'r cymoedd a chamau i'w cymryd i leihau'r risg y maent yn eu hachosi, neu a fyddai mwy yn cael eu hennill trwy gefnu ar y conwydd a ffafrio safleoedd llydanddail brodorol sy'n cael eu rheoli'n bennaf ar gyfer swyddogaethau cadwraeth ac amddiffyn? Mae'r ardal wedi ei dynodi fel safle PAWS.

Mae angen ffyrdd a thraciau coedwigoedd i hwyluso rheolaeth weithredol ar gyfer yr holl fuddion amrywiol y gall coetiroedd eu darparu. Bydd mynediad newydd i goedwigoedd anhygyrch a gwell mynediad o fewn coedwigoedd yn cael eu cynllunio i gyflawni'r holl amcanion uchod, ond ym mhob achos bydd effaith amgylcheddol a gweledol ffyrdd a thraciau yn cael ei leihau. Er mwyn lleihau effeithiau cludo coed y tu allan i'r goedwig, gofynnir am gytundeb rhanddeiliaid ar lwybrau cludo wedi'u cymeradwyo rhwng y coedwigoedd a'r rhwydwaith cefnffyrdd.

Mapiau

Map lleoliad
Cynllun torri arfaethedig
Map ailstocio arfaethedig

Diweddarwyd ddiwethaf