Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ein cynllun busnes

Ein gweithgareddau a’n cyllid 2018–2019

Croeso i'n Cynllun Busnes ar gyfer 2018/19, sy'n nodi'r hyn yr ydym yn bwriadu ei gyflawni dros y flwyddyn i ddod. Mae'n ffurfio ail flwyddyn ein Cynllun Corfforaethol hyd at 2022. Cam yw'r Cynllun Busnes tuag at ddatblygu ffordd newydd o weithio ac mae'n cynllunio ac yn anelu at nodau cyffredin mewn ffordd gydweithredol yn dilyn dau ddarn allweddol o ddeddfwriaeth, sef Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016.

Mae rhai materion penodol sylweddol y bydd angen i ni fynd i'r afael â nhw yn ystod 2018/19:

  • Gweithio gyda phobl eraill i ddatblygu gweledigaeth hirdymor a rennir ar gyfer amgylchedd naturiol Cymru hyd at 2050, a sut rydym yn mesur cynnydd tuag ati. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015 yn annog dull hirdymor o'r fath ac mae ein Hamcanion Llesiant yn hirdymor fel mater o reidrwydd, sy'n golygu nad oes modd eu cyflawni yn ystod oes y Cynllun Corfforaethol hwn
  • Datblygu Datganiadau Ardal ar y cyd gyda'n staff a'n rhanddeiliaid cyn iddynt gael eu cyhoeddi. Byddant yn sail i'n holl waith ym mhob ardal, maent yn hanfodol o ran llywio'r ddarpariaeth o wasanaethau cyhoeddus, a byddant yn cynnig cyfleoedd i bawb weithredu. Bydd saith Datganiad Ardal yn cwmpasu chwech o ardaloedd rhanbarthol Cymru ac un ar gyfer yr amgylchedd morol
  • Parhau i ymgorffori Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a'n diben – rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy – ar draws ein holl waith. Yn arbennig, ymgorffori Dyletswydd Bioamrywiaeth a Gwytnwch Ecosystemau Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 – a chefnogi awdurdodau cyrff cyhoeddus eraill i wneud yr un peth
  • Cefnogi'r gwaith o weithredu Polisi Adnoddau Naturiol Llywodraeth Cymru drwy ddatganiadau ardal i helpu i droi'r blaenoriaethau cenedlaethol yn weithredoedd lleol
  • Yn fwyfwy, sicrhau a hyrwyddo pwysigrwydd tystiolaeth gadarn ac amddiffynadwy, a chymhwyso arloesedd at bopeth yr ydym yn ei wneud
  • Parhau i weithio gyda'r llywodraeth a phobl eraill ar y gwaith o reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy, yn arbennig ar brosiectau seilwaith o bwys, ac ar faterion sy'n ymwneud â Chymru mewn perthynas ag ymadawiad y DU o'r Undeb Ewropeaidd
  • Cydweithio, fel yr unig aelod statudol, ar bob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, gan weithio i sicrhau bod y buddion cymdeithasol ac economaidd o ran adnoddau naturiol a reolir yn gynaliadwy yn cael eu cydnabod a'u hoptimeiddio yn y blaenoriaethau a ddilynir gan Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, gan gyfuno ac integreiddio gwaith yr holl aelodau
  • Gosod profiad cwsmeriaid sy'n gwella, ynghyd â gwell profiadau cydweithredol, wrth wraidd ein gweithgarwch er mwyn i ni wella gwasanaethau, ennill ffydd a chreu eiriolaeth
  • Ailgynllunio ein strwythur a datblygu ffyrdd cefnogol newydd o weithio, er mwyn sicrhau ein bod yn gynaliadwy yn ariannol ac yn gallu gweithredu i ddarparu dyletswyddau yn effeithiol yn y dyfodol

Ein Pwrpas

Rydym yn canolbwyntio ar barhau â’n rheolaeth gynaliadwy o adnoddau naturiol a’i rhoi ar waith. Mae ein Hadroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol yn nodi rhai o'r heriau a'r cyfleoedd sydd gennym ar hyn o bryd. Fel y gallwn roi sylw i'r cyfleoedd i reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy er mwyn cynyddu llesiant, a thrwy fabwysiadu egwyddorion rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy yn y ffordd rydym yn gweithio, rydym wedi datblygu ein casgliad cyntaf o Amcanion Llesiant. Gan ddechrau trwy gynnwys ein rhanddeiliaid, yn fewnol ac yn allanol, rydym wedi ystyried sut y gallwn gydweithio gyda'n partneriaid ac integreiddio ein hamcanion gydag amcanion eraill ac ar draws y Nodau Llesiant. Bydd hyn yn ein helpu i sicrhau y bydd ein gweithgareddau'n atal heriau'r Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol rhag gwaethygu yn y tymor hir.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Cynllun Busnes 2018/19 PDF [1.2 MB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.