Gwaith diogelwch Llyn Tegid

Pa waith a gynlluniwyd ar gyfer Llyn Tegid?

Mae'r gwrthgloddiau yn cael eu cryfhau i wella eu gallu i wrthsefyll digwyddiadau llifogydd eithafol.

Mae'r gwrthgloddiau, sydd wedi'u cynnwys yn y prosiect, wedi'u lleoli ar hyd glan y llyn o Ganolfan Antur a Champau Dŵr y Bala, o amgylch y parc menter sy'n ffinio ag afon Dyfrdwy cyn belled â ble mae'n cwrdd ag afon Tryweryn. Mae'r gwaith yn cynnwys newid yr amddiffynfeydd carreg rhag y tonnau ar hyd glannau'r llyn ac ychwanegu ysgafell fach (codi lefelau'r tir presennol y tu hwnt i waelod y gwrthgloddiau ar ochr y tir). Bydd rhaid tynnu coe -  ynn sydd wedi hadu eu hunain yn bennaf - sy'n tyfu yn y gwrthgloddiau ac yn eu gwanhau.

Ymgynghoriad cynllun diogelwch Cronfa Ddŵr Llyn Tegid 28 Tachwedd 2019 - 10 Ionawr 2020

Pam fod angen gwneud y gwaith?

I sicrhau bod Llyn Tegid yn parhau i fodloni gofynion Deddf Cronfeydd Dŵr 1975 ac yn aros yn ddiogel yn yr hirdymor. Mae Llyn Tegid yn cael ei reoleiddio o dan y ddeddf hon, sy'n ei gwneud yn ofynnol i archwiliadau rheolaidd gael eu cynnal gan beirianwyr archwilio cronfeydd dŵr. Yn ystod archwiliad yn 2014, gwnaed rhai argymhellion statudol y mae'r cynllun hwn yn perthyn iddynt.

Pryd bydd y gwaith yn dechrau?

Disgwylir i'r gwaith adeiladu ddechrau ar ddiwedd yr hydref yn 2020, yn ddibynnol ar ganiatâd cynllunio a chaniatadau eraill y gellid bod eu hangen.

Pryd fydd y gwaith yn cael ei gwblhau?

Newydd ddechrau mae'r prosiect ac nid oes modd bod yn bendant ynghylch yr amserlen. Rydym yn amcangyfrif y gallai'r gwaith adeiladu gymryd hyd at ddwy flynedd.

A fydd y prosiect yn effeithio ar y perygl o lifogydd yn y Bala?

Ni fydd y prosiect yn cynyddu'r perygl o lifogydd yn y Bala. Rydym yn rheoli'r perygl o lifogydd yn y Bala yn yr hirdymor ac yn gwella diogelwch y gwrthgloddiau. Mae'r rhain yn helpu i ddarparu diogelwch rhag llifogydd i'r dref ar y cyd â rheolau gweithredu Afon Dyfrdwy (gweler Sut mae'r broses o reoleiddio dŵr yn gweithio yn Llyn Tegid?), sydd heb gael llifogydd ers y 1960au.

A fydd coed yn cael eu clirio?

Mae'r cynigion yn cynnwys cryfhau'r gwrthgloddiau a gwella'r amddiffynfeydd carreg rhag tonnau ar lan y llyn. Yn anffodus, bydd hyn yn golygu cael gwared ag oddeutu 270 o goed (coed ynn sydd wedi hadu eu hunain yn bennaf) sydd wedi sefydlu eu hunain yn y gwrthgloddiau a'u gwanhau.   

Faint o aflonyddwch y gallwn ei ddisgwyl?

Bydd rhaid cau ac ailgyfeirio rhannau o lwybrau cerdded am gyfnodau cyfyngedig yn ystod y gwaith adeiladu. Bydd traffig adeiladu hefyd yn gysylltiedig â’r gwaith a gallai rhai gweithrediadau gynnwys gweithgareddau swnllyd fel malu cerrig.

Fodd bynnag, bydd y gwaith adeiladu yn cael ei reoli'n ofalus i leihau'r aflonyddwch ar gyfer y gymuned leol. Lle bo'n bosibl, bydd y gwaith yn cael ei gyflwyno'n raddol a byddwn yn ymgynghori â’r rhanddeiliaid a effeithir ynglŷn â'r dull a fabwysiadir.

Sut rydych chi'n ystyried ansawdd eithriadol amgylchedd y llyn a'r tir o’i amgylch?

Lleolir Llyn Tegid ym Mharc Cenedlaethol Eryri ac mae'r gwrthgloddiau o fewn ardaloedd amgylcheddol sensitif o bwysigrwydd rhyngwladol. Mae datrysiadau ystyriol wedi'u datblygu gyda'r nod o wella'r amgylchedd yn unol â gofynion Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Byddwn yn parhau i ymgynghori'n agos ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, ein tîm adnoddau naturiol ein hunain sy'n gyfrifol am y safleoedd gwarchodedig a effeithir, a rhanddeiliaid allweddol eraill er mwyn sicrhau bod y cynllun yn cael ei gyflawni mewn modd priodol, gan leihau'r effaith ar y gymuned a'r amgylchedd.

Beth am yr effaith ar ddefnydd hamdden o'r llyn a'r glannau gan bobl?

Mae’n annhebygol iawn y bydd y cynllun yn effeithio ar ddefnydd hamdden o'r llyn. Bydd digwyddiadau chwaraeon blynyddol a gynhelir gan y dref, megis Bash Fawr y Bala, yn gallu parhau drwy gydol y cyfnod adeiladu. Byddwn yn gweithio'n agos gyda'r trefnwyr i sicrhau bod trefniadau addas yn cael eu gwneud. Fodd bynnag, bydd rhywfaint o aflonyddwch i rannau o'r llwybrau cerdded, a fydd yn cael ei leihau cymaint â phosibl. Bydd llwybrau cerdded yn cael eu hadfer yn llawn i'w cyflwr presennol neu gyflwr gwell yn dilyn y gwaith adeiladu. Rydym hefyd yn argymell gwneud gwelliannau i lethrau a rhwystrau ar hyd llwybrau cerdded ar lan y llyn, a fydd yn gwella mynediad i bobl o bob gallu.

Beth am yr effaith ar dwristiaeth?

Bydd y gwaith adeiladu yn cael ei reoli mewn modd sensitif er mwyn lleihau unrhyw effeithiau posibl ar dwristiaeth. Rydym wedi bod yn ymgynghori â'r gymuned leol a rhanddeiliaid allweddol eraill wrth i'r cynlluniau gael eu datblygu i sicrhau, ar ôl gwrando ar safbwyntiau pawb, eu bod yn cael eu cyflawni mewn modd derbyniol.

Yr yr hirdymor, gobeithiwn y bydd y cynllun yn cael effaith gadarnhaol ar dwristiaeth a'r economi leol. Mae cynnal mynediad ar hyd glannau'r llyn a'i olygfeydd gwych wedi bod yn ystyriaeth allweddol yn ystod datblygiad y gwaith dylunio.

Pryd gawn ni fynegi ein barn a dysgu mwy?

Rydym yn ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol trwy gydol y prosiect a byddwn yn diweddaru ein tudalen gwefan yn gyson. Gwnaethom gynnal sesiwn galw heibio ym mis Gorffennaf 2018, ac yna nifer o drafodaethau gyda grwpiau ac unigolion lleol, ac rydym yn cynnal sesiwn galw heibio arall ar ddydd Mawrth 17 Rhagfyr 2019 rhwng 2pm a 7.30pm yng Nghanolfan Hamdden Penllyn, lle byddwch yn gallu cael rhagor o wybodaeth ynglŷn â'r gwaith arfaethedig.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gweithio'n agos gyda'r gymuned (a bydd yn parhau i wneud hynny) i ddatblygu meysydd o'r dyluniad lle mae gennym rywfaint o hyblygrwydd – yn enwedig o ran y gwelliannau amgylcheddol a hamdden ehangach sy'n gysylltiedig â'r cynllun.

Rydym yn croesawu eich syniadau i’w hychwanegu at y cyfleoedd amgylcheddol a hamdden a nodwyd a gallwch anfon rhain atom trwy e-bostio LlynTegid@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk