Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Rhaglen Dysgu Sgiliau Gweithgareddau Allan â Ni!

Dim ond pan fydd pobl yn teimlo’n gyfforddus ac yn hyderus yn yr awyr agored y byddant yn fodlon mentro i’r awyr agored, mwynhau’r profiad ac elwa ar y manteision. Mae grwpiau’n fwy tebygol o fentro i’r awyr agored pan fo’u harweinydd yn meddu ar y sgiliau a’r wybodaeth i’w cadw’n ddiogel a chael hwyl.

Amcanion y Rhaglen Ddysgu

  • Galluogi pawb i deimlo’n wybodus, yn hyderus ac yn frwdfrydig fel y gallant ysgwyddo cyfrifoldeb dros eu mwynhad a’u diogelwch eu hunain, tra’n gwneud gweithgareddau awyr agored lefel isel, ar eu pen eu hunain neu gyda chyfeillion a theulu
  • Galluogi arweinwyr grwpiau i fod â’r wybodaeth a’r sgiliau i arwain gweithgareddau awyr agored lefel isel, gan sicrhau bod pawb yn cael hwyl ac yn aros yn ddiogel, a galluogi cynorthwywyr i’w cefnogi

Ar gyfer pwy y mae’r Rhaglen?

Unrhyw rai nad ydynt yn teimlo’n arbennig o hyderus ynghylch gwneud gweithgareddau awyr agored yn annibynnol ac sydd, felly, yn annhebygol o fod â llawer o brofiad yn yr awyr agored.

Mae’r unedau ar gyfer Arweinwyr a Chynorthwywyr wedi’u hanelu at weithwyr cymorth sy’n gyfrifol am ddefnyddwyr gwasanaethau; arweinwyr grwpiau gwirfoddol; ac arweinwyr gweithgareddau lefel isel. Maent ar gyfer y rheini nad ydynt yn gyfforddus yn ysgwyddo cyfrifoldeb dros grŵp yn yr awyr agored, neu gynorthwyo arweinydd.

Er mwyn cael eu hasesu fel arweinwyr cymwys, fe fydd angen i’r dysgwyr fod wedi cwblhau cyrsiau deuddydd cydnabyddedig, a hynny mewn cymorth cyntaf yn yr awyr agored ac mewn sgiliau canfod ffordd.

Dull arloesol

Gan roi pwyslais ar ddysgu rhyngweithiol ac ymarferol, caiff yr hyfforddiant hwn ei gyflwyno mewn blociau 10-20 munud, yn ystod gweithgareddau awyr agored a ddewisir gan y grŵp. Golyga hyn ei fod yn arbennig o addas i’r rheini sy’n llai cyfforddus gyda dysgu ffurfiol, dan do, sy’n seiliedig ar ddarllen ac ysgrifennu.

Mae’r dull arloesol hwn o gyflwyno’r hyfforddiant yn golygu y gall arweinwyr grwpiau a chynorthwywyr, sydd ag amser ac arian cyfyngedig yn unig ar gyfer hyfforddiant, ennill y sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol, tra’n cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored gyda’u grŵp.

Mae’r rhaglen ddysgu hon wedi’i hachredu gan Agored Cymru (corff dyfarnu ar gyfer darparwyr addysg a hyfforddiant yng Nghymru) ac mae’n cynnig 1-3 credyd.

Am fwy o wybodaeth

Juliet Michael Cyfoeth Naturiol Cymru

Allan â Ni! Rhaglen Dysgu Sgiliau Gweithgaredd - taflen

Allan â Ni! Rhaglen Dysgu Sgiliau Gweithgaredd - brîff

Dolenni Defnyddiol

Efallai y bydd yr adnoddau ar-lein canlynol o fudd i’r rheini a chanddynt ddiddordeb mewn dysgu mwy am weithgareddau awyr agored. Sylwer mai sampl yn unig o wefannau sy’n cynnig gwybodaeth ddefnyddiol a geir, fel man cychwyn ar gyfer dod o hyd i safleoedd eraill sy’n cynnig adnoddau sy’n berthnasol i’ch diddordeb.

Lleoedd i Fynd iddynt

Drwy Brydain:

Mae gwefan y  Cerddwyr yn cynnwys llawer iawn o wybodaeth am ble allwch chi fynd, pa un ai ydych yn chwilio am lwybr, parc ynteu ddarn o gefn gwlad, ym mhob rhan o’r DU: http://www.ramblers.org.uk/go-walking/routes-and-places-to-walk/paths-index.aspx?loc=ea152edef28e4d5f8935ca12b370374f

Awydd cerdded o amgylch yr arfordir?  Edrychwch ar wefan Llwybr Arfordir Cymru i gael manylion: http://www.walescoastpath.gov.uk/

Mae digonedd o fannau gwyrdd yng Nghymru. Dyma ddetholiad o barciau gwledig sy’n werth mynd iddynt: http://www.visitwales.com/things-to-do/attractions/gardens-country-parks/country-parks

Coedwigoedd hynafol, clogwyni dramatig, parcdiroedd gwyllt a gerddi wedi eu tirlunio: Ardaloedd cerdded yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol drwy Brydain gyfan: https://www.nationaltrust.org.uk/walking

De Cymru:

Mae’r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth am Barciau a Gerddi ym mhob rhan o Dde Cymru y gallwch ymweld â hwy i wneud amrywiaeth o weithgareddau yn yr awyr agored: http://southwalesgardens.org/

Gwybodaeth am lwybrau cerdded yn ardal Pyllau Glyncorrwg. http://glyncorrwgpondsvisitorcentre.co.uk/walking.html

Gogledd Cymru:

Mae gwefan Parc Cenedlaethol Eryri yn ddefnyddiol ar gyfer dod o hyd i deithiau cerdded rhagorol yn y mynyddoedd: http://www.eryri.llyw.cymru/home

Pethau i’w Gwneud

Drwy Brydain:

Mae gan wefan Open Air Laboratories (OPAL) ddigonedd o ddeunyddiau rhagorol gan gynnwys arolygon taflenni adnabod a gweithgareddau eraill: http://www.opalexplorenature.org/

De Cymru:

Gwybodaeth am atyniadau awyr agored yn Ne Cymru: http://www.southwalesattractions.co.uk/attraction-search/?cats=1%3f

Darganfyddwch fwy am barciau y gallwch fynd iddynt yn ardal Caerffili i gerdded ac i wneud gweithgareddau eraill yn yr awyr iach: http://your.caerphilly.gov.uk/parklife/parks

Gwybodaeth am barciau Caerdydd, lleoliad, amseroedd agor a chyfleusterau: https://www.cardiff.gov.uk/eng/resident/leisure-parks-and-culture/parks-and-green-spaces/find-a-park/our-parks/Pages/default.aspx

Gogledd Cymru:

Mae gwefan Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd yn cynnwys gwybodaeth ar bethau i’w gwneud, yn ogystal â llwybrau cerdded: http://www.clwydianrangeanddeevalleyaonb.org.uk/visiting-the-aonb/

Darparwyr Gweithgareddau Awyr Agored

Mae gwefan Croeso Cymru yn ffordd ragorol o ganfod darparwyr ar gyfer gweithgareddau yn eich ardal: http://www.visitwales.com/activity-search

Rhagor am Fynd Allan i’r Awyr Agored

Gwybodaeth am gerdded, ei fanteision o safbwynt iechyd a sut i ddod yn rhan o’r cynllun Walking for Health yma (Lloegr): http://www.ramblers.org.uk/go-walking/get-healthy/walking-for-health.aspx

Gwybodaeth am Dewch i Gerdded Cymru, y rhaglen i bobl yng Nghymru sydd eisiau gwella eu hiechyd a’u lles: http://www.ramblers.org.uk/go-walking/get-healthy/lets-walk-cymru.aspx

Canllaw i gerdded er mwyn gwella iechyd a ffitrwydd, awgrymiadau ar sut i gynnwys cerdded yn eich bywyd bob dydd a rhesymau dros gerdded mwy: http://www.ramblers.org.uk/go-walking/get-healthy/take-30.aspx

Sut i gael plant i gerdded a gwneud gweithgareddau awyr agored: http://www.ramblers.org.uk/go-walking/scramblers/families-with-young-children.aspx

Dyma rai taflenni gweithgareddau defnyddiol ar gyfer gweithgareddau awyr agored gyda phlant: http://www.ramblers.org.uk/go-walking/big-welsh-walk/scramblers-activity-sheets.aspx

Taflenni Adnabod (er enghraifft planhigion, adar, ymlusgiaid cyffredin) er mwyn chwilota amdanyt yn yr awyr agored – rhagorol ar gyfer plant. https://www.field-studies-council.org/publications/fold-out-charts.aspx

Rhestr faith o ddolennau i ganfod gwybodaeth ddefnyddiol am ddefnyddio’r amgylchedd naturiol ar gyfer gweithgareddau awyr agored. Er enghraifft, adnabod rhywogaethau, gwybodaeth am weithgareddau fel ogofa, cerdded ceunentydd, a chanŵio a gwybodaeth gyffredinol am yr amgylchedd.

Dyma ddolennau gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer bod yn ddiogel yn yr awyr agored, ymddwyn yn gyfrifol wrth ddefnyddio’r awyr agored, a rhai syniadau am bethau i’w gwneud yn yr awyr agored: https://www.dropbox.com/sh/4bnqqkbhxiory0a/AAAilBzM1ppOUDFVh3PMi52Ja/Resources?dl=0

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.