Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Llanelwy – Ein dewis a ffefrir

Ar ôl asesiad manwl o'r opsiynau ar gyfer y cynllun llifogydd newydd rydym wedi dewis ein opsiwn a ffefrir

Dewis ein opsiwn a ffefrir

Daw’r perygl o lifogydd yn Llanelwy o’r cynnydd yn lefelau’r dŵr yn Afon Elwy ar gyfnodau hir o law trwm sy’n gallu gorlifo dros yr  amddiffynfeydd.

Ar ôl ymchwilio’n fanwl i lifogydd 2012 rydym wedi paratoi rhestr hir opsiynau i wella amddiffynfeydd llifogydd y ddinas

Ers hynny, rydym wedi asesu pob un o’r opsiynau gan ystyried pob ateb posibl i'r broblem a phwyso a mesur manteision ac anfanteision pob un.

Mae’r opsiynau’n cynnwys

 • Mesurau i gadw’r dŵr glaw i fyny'r afon a lleihau faint o ddŵr fydd yn llifo i lawr drwy’r ddinas
 • Dulliau naturiol o amddiffyn rhag llifogydd, megis defnyddio coed a llystyfiant i arafu llif yr afon
 • Codi pont newydd, uwch, yn Spring Garden fel na fydd yn rhwystro’r llif ar law trwm
 • Codi’r amddiffynfeydd llifogydd presennol ar Afon Elwy’n uwch

Tynnwyd rhestr fer o’r rhain i ddechrau ac fe’i hadolygwyd yn erbyn costau, dichonoldeb technegol, ffactorau amgylcheddol ac i ba raddau y gellid eu haddasu ar gyfer newid hinsawdd yn y dyfodol - cyn dewis yr opsiwn a ffefrir.

Yr Opsiwn a Ffefrir

Outline digram of option 3

Rhannau Allweddol – O’r Gogledd i'r De  

Dengys y rhannau canlynol yr ardaloedd allweddol ar draws y ddinas a’r math o amddiffyniad arfaethedig a’i gynllun.

 1. Pont 'Spring Gardens'
 2. Roe Park
 3. Stryd y Felin
 4. Maes Hamdden
 5. Hen Bont Llanelwy
 6. Ffordd Dinbych Isaf

1. Pont 'Spring Gardens'

Spring Gardens Bridge

 

Codi'r bont 1.5 metr yn uwch na'r bont bresennol ac ymestyn y bwa 5 metr. Addasiadau i'r rampiau mynediad ar y ddwy ochr fel bod modd i gerbydau fynd i'r parc carafanau o hyd.

Diagram of plan at Spring Gardens Bridge

2. Roe Park

Roe Park

Bu i waith ymchwiliad tir nodi'r posibilrwydd o dryddiferiad yn yr ardal hon, felly'r amddiffyniad arfaethedig ar hyd y rhan hon fydd amddiffyniad ar ffurf wal bentyrru. Bydd yr arglawdd presennol yn cael ei ostwng rhywfaint a'i ledu er mwyn caniatáu mynediad i weithwyr Cyfoeth Naturiol Cymru fel y gellir cynnal yr arglawdd.

Diagram of plan at Roe Park

3. Stryd y Felin

Diagram detailing option 5

Drwy'r rhan hon i fyny hyd at y Grîn Bowlio, bwriedir lledu a chynyddu uchder yr arglawdd gan gadw at ei linell bresennol. Lle nad yw hyn yn bosibl o achos agosrwydd eiddo'r tu cefn i'r arglawdd, bydd wal fach yn cael ei chodi ar ben yr arglawdd fel amddiffyniad.

View of a green bridge

View of the car park

View of the river

4. Y Maes Hamdden

Yn yr un modd â'r arglawdd ar ochr Stryd y Felin o'r afon, bydd y rhan hon yn cael ei chodi a'i lledu ar hyd llinell bresennol yr amddiffyniad. Ystyriwyd symud yr amddiffyniad yn ôl ond roedd hynny o ychydig iawn o fantais am fod Hen Bont Llanelwy yn cyfyngu ar y llif.

Diagram of plan for the recreation ground

5. Hen Bont Llanelwy

Mae'r hen bont yn strwythur rhestredig mewn ardal gadwraeth ac felly ni fydd y gwaith yn amharu dim arni. Bwriedir agor y bwâu ar ochr chwith yr afon (gyferbyn â'r lawnt fowlio) er mwyn gwella amwynder gweledol yr ardal a'r llif drwy'r bont.

Fel y dangosir yn y llun.

 • Bydd yr arglawdd wrth ymyl y lawnt fowlio yn cael ei newid yn wal amddiffyn rhag llifogydd er mwyn gwneud gwaith cynnal a chadw yn haws
 • Bydd yr amddiffyniad rhag llifogydd ar yr ochr dde yn dilyn y ffiniau presennol ac yn cysylltu â thir uchel. Bwriedir cael llifddor neu strwythur tebyg ar draws y mynediad ffordd
 • Ar yr ochr chwith bwriedir agor bwâu hen bont Llanelwy. Wedyn bydd yr amddiffyniad yn dilyn llinell yr amddiffyniad presennol

Birds eye view of the proposed area

6. Ffordd Dinbych Isaf

Drwy gydol y rhan hon bwriedir dilyn llinell yr amddiffyniad presennol heibio'r New Inn er mwyn cysylltu â'r tir uchel wrth ymyl y ffordd. Bwriedir gwneud gwelliannau i Nant Glas Coed ac i'r llwybr troed ar lannau'r afon.

Diagram of plan at Lower Denbigh Road

Pwyntiau i'w nodi

 • Dyluniad amlinellol yw hwn ar hyn o bryd, a bydd gwaith dylunio ychwanegol yn cael ei wneud cyn adeiladu a chyflwyno cais cynllunio. Bydd trafodaethau â pherchenogion tir a phreswylwyr yn digwydd cyn gwneud y dyluniad terfynol
 • Bydd y prosiect yn destun cais cynllunio
 • Mae'n bosibl y bydd angen gwneud rhagor o waith ymchwiliad tir er mwyn cadarnhau'r manylion o ran sylfaen

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.