Cynllun Llanelwy - newyddion diweddaraf – Mehefin 2019

Erbyn hyn mae dros 400 o eiddo yn cael eu hamddiffyn yn well rhag llifogydd o’r Afon Elwy.

Agorwyd y gwaith o adeiladu cynllun rheoli perygl llifogydd Llanelwy, gan osod pont newydd Spring Gardens, gan y Gweinidog dros yr Amgylchedd Hannah Blythyn AC ym mis Gorffennaf 2018.

Mae CNC yn monitro’r gwaith er mwyn sicrhau fod popeth yn gweithio yn ôl y bwriad. Rydym yn sicrhau bod yr argloddiau llifogydd  yn datblygu gorchudd da o laswellt ac yn gwneud y gwaith o gynnal a chadw fel bo angen .

Byddwn yn ail ymweld â rhai rhannau o’r cynllun llifogydd yn ystod y misoedd nesaf er mwyn gwneud mân waith atgyweirio.  Byddwn yn ceisio lleihau’r effaith ar y cyhoedd  yn ystod y gwaith hwn.

Mae contractwr tirlunio arbenigol yn monitro ac yn cynnal a chadw’r coed a’r llwyni a blannwyd i ostwng ar effaith y rhai a gollwyd fel rhan o’r prosiect.  Mae dal eisiau gwneud ychydig o blannu  mewn rhai rhannau.

Bydd Cyngor Sir Ddinbych yn cynnal gwaith Glascoed yn ddiweddarach yn 2019, a bydd hyn yn cyd-fynd â’r gwaith  wnaethom fel rhan o’n cynllun. 

Os oes gennych unrhyw bryderon, cysylltwch â  James Williams o dîm Rheoli System Asedau Cyfoeth Naturiol Cymru ar  0300 065 3911.

 

Diweddarwyd ddiwethaf