Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Effeithiau posibl ar yr amgylchedd ac ar hamdden

Mae’r ardal astudio’n cynnwys cynefinoedd a rhywogaethau pwysig, caiff ei hadnabod am ei thirwedd a’i gwerth o ran treftadaeth ddiwylliannol, a chaiff ei ystyried yn fan poblogaidd ar gyfer gweithgareddau hamdden.

Asesiad o’r effaith amgylcheddol

Mae asesiad o'r effaith amgylcheddol yn cael ei integreiddio i mewn i ddatblygiad y cynllun. 

Mae nodweddion y cynllun arfaethedig, sensitifrwydd amgylcheddol y lleoliad a nodweddion yr effeithiau posibl yn cael eu hystyried wrth bennu'r opsiwn gorau. Bydd proses yr asesiad o'r effaith amgylcheddol yn parhau drwy gyfnod dylunio manwl y cynllun, pan fydd ystyriaeth bellach yn cael ei rhoi i a oes modd osgoi neu leihau effeithiau posibl, neu os bydd angen cyflwyno mesurau cydadferol ar ôl hynny.

Yr effaith ar goetir hynafol

Yn anffodus, byddai adeiladu arglawdd storio llifogydd yn arwain at golli oddeutu 2,000m2 o goetir, yn enwedig lle bydd yr arglawdd yn cysylltu ag ochrau'r cwm.  Byddai 350m2 o'r golled hon yn goetir hynafol, sy'n werthfawr dros ben ac yn unigryw. Rydym yn cydnabod arwyddocâd yr effaith hon, ac rydym wrthi'n ystyried yr holl opsiynau a mesurau'n drwyadl i leihau effaith yr opsiwn hwn. Os bydd yn cael ei ddewis, byddwn yn ceisio lleihau effaith yr opsiwn hwn drwy adolygu a datblygu'r dyluniad manwl, ond, yn anffodus, byddai colli ychydig o goetir hynafol yn anochel.

Mae hefyd yn bosibl y byddai'r dŵr a fyddai'n cronni yn y man storio llifogydd yn ystod stormydd yn effeithio ar y coetir hynafol a'r coetir ehangach. Rydym yn cynnal asesiad ar hyn o bryd i gael dealltwriaeth well o debygolrwydd a maint yr effaith hon.

Pan na ellir osgoi colli coetir hynafol, byddwn yn cyflwyno mesurau cydadferol, ond ni fydd y rhain yn gallu ailsefydlu'r cynefin a gollwyd yn uniongyrchol. Gallai hyn gynnwys adfer mannau eraill o goetir hynafol neu greu coetiroedd newydd.    

Effaith ar weithgareddau hamdden a'r llwybrau troed cyhoeddus

Bydd yr arglawdd yn cael ei ddylunio i ganiatáu i’r llwybr troed sy’n hawl dramwy gyhoeddus basio drosto, gan sicrhau mynediad parhaus i'r cwm o'r pentref. Bydd llethr y llwybr troed cyhoeddus mor fas â phosibl a bydd yr arwyneb yn gadarn i annog mynediad i bawb.

Bydd rhywfaint o darfu ar ddefnyddio'r hawl dramwy gyhoeddus yn ystod cyfnodau o law trwm a glaw cyson, pan fydd y man storio llifogydd yn dechrau storio dŵr llifogydd. Ni fydd y llwybr troed yn hygyrch yn ystod y cyfnodau hyn, ond mae gan hyn siawns o un mewn 30 (3.33%) o ddigwydd mewn unrhyw flwyddyn a bydd yn para am lai na 24 awr.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.