Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Afonol

Mae'n ymwneud â llif yr afon sy'n dod yn wreiddiol o'r dalgylch i fyny'r afon ac nid o'r môr.

Amddiffynfa rhag llifogydd

Adeiledd (neu system o adeileddau) ar gyfer lleihau llifogydd o afonydd neu'r môr.

Arfarnu

Y broses o ddiffinio amcanion, archwilio opsiynau, a gwerthuso costau, buddion, risgiau, cyfleoedd a materion ansicr cyn i benderfyniad gael ei wneud.

Asesiad canlyniadau llifogydd

Asesiad a gaiff ei gynnal gan awdurdodau cynllunio, datblygwyr ac ymgeiswyr ar berygl llifogydd a dŵr ffo, a goblygiadau ceisiadau neu gynigion defnyddio tir, sy'n briodol o ran maint a math i'r cynnig datblygu.

Cymhareb buddion a chostau

Defnyddir cymarebau buddion a chostau i nodi gwerth perthnasol un opsiwn dros y llall. Y gymhareb buddion a chostau yw'r gymhareb o fuddion (fel osgoi difrod i eiddo gan lifogydd) i gost pob opsiwn. Mae angen i ni gael y gymhareb buddion a chostau'n fwy nag un i sicrhau bod yr opsiwn yn cynnig gwerth am arian a'i fod yn gallu cael ei gyfiawnhau.

Dalgylch

Dalgylch yw'r holl ardal sy'n draenio i mewn i afon.

Gorlifdir

Tir y mae dŵr yn llifo drosto neu lle caiff ei storio yn ystod llifogydd, neu a fyddai'n llifo pe na bai amddiffynfeydd rhag llifogydd yn bresennol.

Newid yn yr hinsawdd

Symudiad mawr, hirdymor patrymau tywydd a thymereddau cyffredin y blaned. Yng Nghymru, gallwn ddisgwyl gweld mwy o law trwm a mwy o lifogydd mewn ardaloedd arfordirol isel yn ogystal â hafau poethach a mwy sych.

Perygl llifogydd

Lefel y perygl llifogydd yw'r tebygrwydd (a gyfeirir ato hefyd fel amlder, siawns neu debygolrwydd, a nodir fel 2% neu un siawns mewn 50 mewn unrhyw flwyddyn) o lifogydd a'r canlyniadau neu'r effeithiau (fel colled, difrod, niwed, trallod a tharfiad) y byddai'r llifogydd hynny'n eu cael pe bai nhw'n digwydd.

Rheoli perygl llifogydd

Y weithred o addasu'r tebygrwydd o lifogydd neu'r canlyniadau i lefel briodol (sy'n gymesur â'r defnydd tir), a'i monitro i wneud yn siŵr fod y perygl llifogydd yn parhau i fod ar y lefel arfaethedig. Dylai hyn ystyried gofynion rheoli dŵr eraill, a chyfleoedd a chyfyngiadau.

Safon amddiffyn

Safon y mae amddiffynfa'n ei darparu yn erbyn llifogydd, wedi'i nodi fel tebygolrwydd fel 2% neu un siawns mewn 50 mewn unrhyw flwyddyn. Gallai hon fod yn wahanol i berygl llifogydd eiddo neu seilwaith sydd cryn bellter o amddiffynfa, oherwydd effaith bosibl unrhyw fan storio llifogydd sydd ar gael.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.