Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cynllun Rheoli Risg Llifogydd Crindau

Lleihau'r perygl o lifogydd yng Nghasnewydd

crindau flood alleviation

Cefndir

Mae gan ardal Crindau, Casnewydd hanes hir o ddioddef llifogydd llanwol, ac mae’r amddiffynfeydd llanwol a geir yno ar hyn o bryd mewn cyflwr gwael iawn, gan gynnig amddiffyniad yn erbyn digwyddiad llifogydd o ryw 1 mewn 10 mlynedd. O’r herwydd, amcangyfrifir bod 667 o adeiladau mewn perygl o ddioddef llifogydd mewn digwyddiad llifogydd llanwol 1 mewn 200 mlynedd. Amcan strategol Cynllun Lliniaru Llifogydd Crindau yw lleihau’r perygl llifogydd hwn.

Yn 2013-2014 cyflwynodd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) achos busnes i sicrhau cyllid ar gyfer y cynllun. Buom yn llwyddiannus yn hyn o beth, ac yn awr rydym yn bwrw ymlaen â’r cynllun manwl, yn trafod gyda thirfeddianwyr ac yn bwrw ymlaen â’r cais cynllunio.

Y Newyddion Diweddaraf

Gorffennaf 2018 - Cwblhau Cam 1

Roedd Cam 1 cynllun Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn cynnwys adeiladu muriau llifogydd y tu ôl i’r adeiladau diwydiannol i’r gogledd o Bont Heol Lyne, ynghyd ag arglawdd trwy Barc Shaftesbury.

Mae’r arglawdd newydd yn cynnwys terasau â seddi sy’n edrych dros y cae chwarae er mwyn cyfoethogi’r amwynder lleol hwn, a bellach mae llwybr beicio a llwybr troed newydd yn mynd trwy’r holl barc.

Ymhellach, mae’r hen garejys ar hyd Stryd Pugsley wedi cael eu dymchwel ac mae clawdd pridd newydd wedi’i adeiladu trwy hen safle Sainsbury’s.

 

Darllennwch ein datganiad i'r wasg am ragor o wybodaeth.

Awst i Hydref 2017

Gwaith wedi’i gwblhau

Mae’r gwaith o osod dalennau dur (darnau cydgloëdig o ddur sy’n ffurfio wal hir) wedi’i gwblhau. Mae’r holl ryng-gipwyr petrol wedi’u gosod ac yn olaf mae’r holl wasanaethau wedi’u hailosod ynnhroedffordd Pont Heol Lyne. Mae hen waliau canllaw (ochr) y bont wedi’u dymchwel a’u hailadeiladu er mwyn eu cryfhau. Hefyd, maent yn cael eu gorchuddio â charreg Pennant o ffynhonnell leol.

Gwaith ar y gweill

Mae mwy na 60% o’r gwaith o osod y trawst concrit a roddir ar ben y wal dalennau dur wedi’i gwblhau. Er mwyn adeiladu’r trawst hwn bu’n rhaid gwneud llawer iawn o waith dros dro. Rhaid oedd adeiladu llwyfan gweithio er mwyn i’r gweithwyr allu gweithio’n ddiogel i adeiladu fframwaith ar gyfer y trawst. Dyma broses sy’n cymryd llawer iawn o amser.

Parc Shaftesbury

Gwneir cynnydd da o ran adeiladu’r clawdd llifogydd drwy’r parc. Mae prif ran y clawdd wedi’i gwblhau a bydd y gwaith o osod uwchbridd a hau hadau’n cael ei wneud cyn bo hir. Gwelir cynnydd hefyd o ran y llwybrau troed a’r teras eistedd yn y llun. Ar adegau bu’n rhaid inni gau’r parc er eich diogelwch. Ymddiheurwn am yn anghyfleustra a diolch am eich amynedd.

Mai 2017 - Gorffennaf 2017

Cwblhawyd mwy nag 80% o’r gwaith o osod dalennau dur.  Ar hyn o bryd, mae’r peiriant yn gweithio y tu ôl i Ystad Fasnachu Harlequin.

Mae sylfeini concrid ar gyfer y waliau wedi’u cwblhau ar hyd Heol Lyne gyferbyn â McDonalds.

Rydym wedi gosod 60% o’r gwaith draenio (gosod siambrau a rhyng-gipwyr petrol er mwyn atal llygredd i’r afon).

Cychwynnwyd ar y gwaith paratoi ym Mharc Shaftesbury. Mae rhywfaint o’r pridd ar gyfer yr arglawdd drwy’r parc wedi’i gludo ar y safle ac mae’n cael ei storio hyd nes y byddwn yn barod i gychwyn ar y gwaith ym mis Awst.

Mae’r gwaith yn parhau ar sylfeini’r wal o flaen swyddfeydd Waterside Court.

Mae gwaith ar y gweill wrth bont Heol Lyne – gweler yr adran isod i gael mwy o fanylion.

Mis Mawrth 2017 i fis Mai 2017

Dros 60% o’r gwaith stancio (darnau o ddur cydgloadol sy’n ffurfio wal hir) wedi’i gwblhau.  Mae’r cyfarpar stancio wedi cwblhau’r gwaith o osod y stanciau i Ystâd Fasnachu Albany ac wedi symud i Barc Lorïau R J Mason i barhau gyda’r gwaith.

Cwblhawyd y gwaith stancio yn yr Ardal Chwaraeon  Aml -bwrpas, Gerddi Stryd Pugsley, Ardal Chwarae i blant Parc Shaftesbury, Porthdy Parc Shaftesbury, Heol Lyne gyferbyn â McDonalds, ac o  swyddfeydd prif safle Galliford Try i Ystâd Fasnachu Albany.

Rydym yn gwneud y gwaith arall o ‘gloddio tyllau prawf’. Byddwn yn cloddio ar hyd y llinell lle bydd y stanciau’n cael eu gosod a chael gwared ag unrhyw rwystrau ( megis briciau, blociau concrid) ddown o hyd iddynt.

Mae’r gwaith o baratoi ar gyfer gosod trawstiau sylfaen concrid  a’r waliau i’w hadeiladu yn yr  Ardal Chwaraeon  Aml -bwrpas a’r gerddi yn Stryd Pugsley, yn dod yn ei flaen. 

Dechreuwyd ar y gwaith draenio gyda gosod rhwystwyr a siambr petrol parhaol i atal llygredd i’r afon.

Cau  Heol Lyne

Y cynllun gwreiddiol oedd cau Pont Heol Lyne am 8 wythnos er mwyn paratoi ar gyfer gosod seiliau i ddalennau a gwaith ymchwilio, ei hailagor am ychydig o wythnosau, ac yna’i chau eto er mwyn cynnal gwaith dargyfeirio gwasanaethau (nwy, trydan, dŵr, Virgin Media, BT), ac uwchraddio’r waliau sy’n ffurfio rhan o’r cynllun atal llifogydd. Yn anffodus, rydyn ni wedi methu ag ailagor y bont oherwydd y rhesymau canlynol:   

 1. Hen adeiladwaith ydy’r bont ac roedd angen inni gynnal archwiliadau ar ei chyflwr cyn inni ddechrau ar ein gwaith. Mae hyn yn sicrhau y bydd y bont yn gallu ymdopi â’r uwchraddio er mwyn bod yn rhan o’r cynllun atal llifogydd; 
 2. Nodwyd nad oedd un o waliau’r bont yn ddiogel a bod angen lleihau ei huchder cyn inni allu dechrau’r gwaith dargyfeirio;
 3. Rydyn ni wedi dod ar draws gwasanaethau ychwanegol yn bresennol yn y llwybrau troed nad oedd ar y cynlluniau a ddarparwyd inni gan y darparwyr gwasanaethau. Dydy hi ddim wedi bod yn rhwydd adnabod y gwasanaethau hyn a dydyn ni ddim yn gwybod os ydy’n nhw’n “fyw”. Bu raid inni aros hyd nes i bob darparwr gwasanaeth ymweld â’r safle i benderfynu os mai eu heiddo nhw ydy’r gwasanaeth ac i drafod camau dilynol;
 4. Mae rhai o’r gwasanaethau mewn cyflwr gwael ac angen eu newid;
 5. Mae angen dargyfeirio rhai gwasanaethau ychwanegol;
 6. Oherwydd cyflwr y tir yr hen Coronation Club a St Johns, dydy seiliau’r dalennau heb sefydlu mor ddwfn yn y tir ag oedd disgwyl. Roedd angen archwiliadau ychwanegol er mwyn datblygu camau i symud ymlaen

Rydyn ni wedi bod yn gweithio’n agos â Cyngor Dinas Casnewydd a’r darparwyr gwasanaethau er mwyn ceisio goresgyn y materion hyn cyn gynted ag y bo modd. Fe fyddwn hefyd yn cynnal rhywfaint o waith dros benwythnosau er mwyn lleihau’r oedi. Bydd diogelwch y cyhoedd a’r gweithlu’n parhau i fod yn brif flaenoriaeth inni wrth inni ymgymryd â’r holl waith.

Rydyn ni’n cynnal rhywfaint o waith rhagbaratoawl ar ran y darparwyr gwasanaethau er mwyn ceisio cyflymu’r gwaith a lleihau’r amser mae angen i’r bont fod ar gau. Disgwyliwn i’r gwaith gael ei gwblhau erbyn 3 Tachwedd 2017, os na fydd problemau eraill yn codi. Oherwydd y gofynion cau, fe fydd llwybrau dargyfeirio wedi’i harwyddo’n llawn yn parhau i gael eu darparu. Rydyn ni’n ymwybodol bod ceir yn defnyddio llwybrau byr o dan y bontffordd ac mae hyn wedi’i adrodd wrth yr heddlu.

Ymddiheuriwn am unrhyw anghyfleustra a achoswyd. Os hoffech siarad â rhywun am hyn neu unrhyw beth arall i'w wneud gyda'r prosiect, cysylltwch â Melissa Mahavar-Snow neu Gino Salvatore ar y rhifau yn yr adran Cyswllt isod. 

Cyngor Dinas Casnewydd – gwelliannau i lwybrau beicio

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn gwella llwybrau beicio yn yr ardal. Alun Griffiths yw’r contractwr sy’n gwneud y gwaith hwn. Rydym wedi cytuno gyda’r Cyngor y bydd ein contractwr ni (Galliford Try) yn ymgymryd â’r gwaith ar y Bont gan ein bod eisoes yn gweithio yn y fan hon. Yn anffodus, golyga hyn y bydd y ffordd ar gau tan 17eg Tachwedd 2017.

Ymgysylltu â’r Gymuned

Rydym wedi bod mewn cyswllt â  David Rice sylfaenydd Digwyddiadau Shaftesbury. Gyda’n gilydd rydym wedi bod yn edrych ar gyfleodd i gynorthwyo gyda  dyheadau Canolfan Cymuned Shaftesbury i fywhau’r ardal, drwy osod gwelyau blodau.

Rydym wedi cytuno i helpu David a’r Canolfan Cymunedol drwy gynorthwyo gyda darluniau a chynlluniau'r gwelyau blodau, sy’n ofynnol ar gyfer cymeradwyaeth y Cyngor.

Diolch yn fawr iawn i Reseiclo, Menter Gymdeithasol leol (cwmni dielw) sydd wedi cytuno i gyflenwi’r pren sydd ei angen ar gyfer y gwelyau blodau, a fyddwn ni’n helpu i’w gosod unwaith bod y gwaith wedi cael ei gymeradwyo.

Ymgysylltu â’r gymuned

Mae’r tîm adeiladu wedi rhoi eu hoffer gwaith i’r naill ochr ambell fore er mwyn eu galluogi i gasglu sbwriel yn y cyffiniau a gwneud gwaith clirio cyffredinol. Rydym yn casglu ac yn cael gwared â chwistrellau hypodermig yn rheolaidd o amryw leoliadau o amgylch terfyn y safle gwaith. Rydym yn parhau i fonitro sŵn a dirgryniadau ar y safle ac mae ffensys pren a blancedi acwstig dros dro wedi’u codi er mwyn lleihau sŵn y gwaith. Ar 2il Tachwedd bydd grŵp o sgowtiaid yn ymweld â’r safle i ddysgu am agweddau’n ymwneud â llifogydd ac adeiladu.

Rhagfyr 2016 i Chwefror 2017

Mae Galliford Try wedi parhau â’r gwaith paratoi. Mae’r rhan adfeiliedig ystafelloedd newid (bloc toiledau) o Barc Shaftesbury wedi'u dymchwel ynghyd â garej St John Ambulance.

Mae Galliford Try wedi paratoi’r tir tu ôl i W Harold John (Metal) Ltd a Industrial Doors yn barod i bentyrru’r haenau dur (darnau o dur sy’n cysylltu gydai’u gilydd i wneud wal hir) yna bydd y haenau’n symud ymlaen i wneud gwaith pentyrru i’r de o Bont Heol Lyne a Pharc Shaftesbury.

Ar hyn o bryd mae’r ardaloedd canlynol yn cael eu paratoi a’u diogelu ar gyfer pentyrru:

 • MUGA ac ardal chwarae i blant Parc Shaftesbury - bydd ffens dros dro yn cael ei godi o amgylch yr ardaloedd ac ni fyddant ar agor i’r cyhoedd, tan fydd y gwaith wedi cael ei gyflawni
 • Mynedfeydd Parc Shaftesbury - bydd y llwybr troed o McDonalds i Barc Shaftesbury ar gau tan hyd nes ceir rhybudd pellach. Bydd dargyfeiriad dros dro arall ar gael. Yn ystod y gwaith bydd y mynediad ar gornel Stryd Pugsley ar gau. Bydd hysbysiadau lleol yn rhoi gwybodaeth am fynedfeydd eraill gellir eu defnyddio
 • Ystafelloedd newid Parc Shaftesbury – sicrheir mynediad i’r ystafelloedd newid ar gyfer gemau pel droed
 • Gerddi, Stryd Pugsley – bydd angen cloddio sylfeini ar gyfer y wal. Bydd y llwybr yn y gerddi ar gau dros dro
 • Llwybr troed tu cefn i’r gerddi - bydd hwn yn parhau i fod ar gau

Tachwedd 2016

Mae Galliford Try ac eu is-gontractwyr wedin dechrau gweithio ar y safle. Yn gyntaf, byddant yn clirio llystyfiant a chwympo coed lle bo angen, o dan arolygiaeth ecolegydd. Byddant hefyd yn cynnal arolygon a phrofion pridd i helpu gyda'r prif waith.

Mae blychau adar ac ystlumod wedi'u gosod ar goed ym Mharc Shaftesbury i ddarparu safleoedd nythu a chlwydo.

Bydd clirio llystyfiant yn cymryd lle o gwmpas y rhandiroedd ar Stryd Pugsley ac wrth ymyl y parc chwarae o 21 Tachwedd. Oherwydd rhesymau iechyd a diogelwch, bydd yr ardal parc chwarae ar gau o ddydd Mawrth 22 Tachwedd ac yn ail-agor ar ddydd Gwener 25 Tachwedd. Bydd yr ardal gemau aml ddefnydd ar gau o ddydd Mawrth 22 Tachwedd ac yn ail-agor ar ddydd Mawrth 29 Tachwedd.

Medi 2016

Mae Galliford Try wedi dechrau gosod y brif safle wrth ymyl Harold John Ltd – Stryd Adelaide.

Wnaethon ni gynnal ddigwyddiad llwyddiannus yng Nghanolfan Gymunedol Shaftesbury ar 19 Medi 2016. Roedd Galliford Try yno i ateb unrhyw ymholiadau roedd gan bobl am y gwaith adeiladu.

Gorffennaf 2016

Mae Wales and West wrthi’n gwneud gwaith cyn-adeiladu sef gwaith cynnal a chadw hanfodol ar bont Heol Lyne. Disgwylir y bydd y ffordd yn ailagor unwaith eto ym mis Awst. Bydd y cynllun llifogydd hefyd yn elwa ar y gwaith hwn.

Rydym wedi rhoi’r contract adeiladu i Galliford Try. Mae Galliford Try wedi cyflawni nifer o amodau cynllunio cyn y gallant gychwyn ar y gwaith ar lawr gwlad.

Bydd Galliford Try yn gosod dalennau cynnal i'r gogledd o bont Heol Lyne ac ar yr un pryd adeiladu argloddiau pridd a muriau llifogydd i’r de o’r bont.

 phwy arall rydym yn ymgynghori?

Rydym wedi bod yn ymgynghori â nifer o sefydliadau, gan gynnwys Cyngor Dinas Casnewydd, Cadw, Ymddiriedolaeth Archeolegol Morgannwg-Gwent, Sustrans, Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB), Grwp Ystlumod Gwent, Ymddiriedolaeth Natur Gwent, Ymddiriedolaeth Camlesi Sir Fynwy Aberhonddu a’r Fenni, Dwr Cymru a’r holl dirfeddianwyr perthnasol.

Dyddiadau Allweddol

 • 1 Mawrth 2017 – Cychwyn ar y gwaith pentyrru haenau dur

Digwyddiadau

Cyfarfuom â rhieni a gofalwyr Ysgol Gynradd Crindau yn ystod noson rieni ar 15 Chwefror 2017.

I gael mwy o wybodaeth am y cynllun hwn, gweler hysbysfyrddau’r plwyf gyferbyn â’r siop Lifestyle a tu allan i Ganolfan Cymuned Shaftesbury.

Gweithio gyda’r Gymuned

Mae CNC a Galliford Try yn ymrwymedig i weithio’n agos gyda’r gymuned leol a darparu manteision ychwanegol drwy’r cynllun hyn. Rydym yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn a’r gwaith i bobl ac wedi dosbarthu llythyrau i holl drigolion a busnesau lleol yr effeithir arnynt yn uniongyrchol.

Rydym wedi gwella ardal darllen yn yr awyr agored Ysgol Gynradd Crindau drwy ddarparu boncyffion a bonion coed fel seddi. Hefyd rydym wedi clirio’r llwybr sy’n arwain at eu hardal ysgol goedwig. Darparwyd tomwellt ar gyfer y gerddi yn Stryd Pugsley o’r gwaith clirio llystyfiant a thorri coed ar y safle.

Hefyd rydym yn cefnogi prosiect gwelyau blodau uwch tu allan i Ganolfan Cymunedol Shaftesbury. Os ydych yn elusen leol neu’n ceisio gwneud rhywbeth cadarnhaol ar gyfer eich cymuned gadewch i ni wybod amdano ac efallai y bydd modd i ni i’ch helpu cyflawni eich nod!

Cysylltwch a Gino Salvatore os hoffech drafod unrhyw beth sy’n ymwneud a gweithgareddau cymunedol neu adeiladu. Manylion ar waelod y dudalen.

Uwchgynllun

Bydd cynllun arfaethedig CNC yn cael ei adeiladu rhwng traffordd yr M4 a’r rheilffordd rhwng Llundain a Chaerdydd, ar hyd glan orllewinol Afon Wysg a rhan isaf Crindau. Bydd y cynllun yn cynnwys nifer o elfennau gwahanol, gan gynnwys waliau, argloddiau a chodi lefel y tir.

Ar ôl ystyried dichonoldeb, costau, manteision ac effeithiau’r dewisiadau, y dewis a gaiff ei ffafrio yw adeiladu’r amddiffynfeydd newydd fel y byddant yn amddiffyn rhag digwyddiad 1 mewn 200 mlynedd, gan ganiatáu hefyd ar gyfer newid hinsawdd yn ystod yr hanner can mlynedd nesaf. Hefyd, bydd modd addasu’r cynllun ar gyfer newid hinsawdd pellach, fel y gellir ‘ychwanegu’ ato yn y dyfodol pe bai angen.

Darllenwch posteri gwybodaeth y cynllun am fwy o wybodaeth.

Cysylltu

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Melissa Mahavar-Snow (Rheolwr y Prosiect) ar 0300 065 4369 neu melissa.mahavar-snow@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Cyfoeth Naturiol Cymru,
Ty Cambria,
29 Heol Casnewydd,
Caerdydd, CF24 0TP

Os oes gennych ymholiadau neu bryderon yn ymwneud â’r gwaith adeiladu, cysylltwch â Galliford Try:

Gino Salvatore 07918 640481, gino.salvatore@gallifordtry.co.uk
Milwyn Jones 07918 640168

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Newyddion Llifogydd Cynllun Crindau Tachwedd 2017 PDF [5.9 MB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.