Y Pwyllgor Pobl a Chyflogau - Cylch gorchwyl penodol

Dylai'r cylch gorchwyl hwn gael ei ddarllen ar y cyd â'r cylch gorchwyl cyffredinol i holl bwyllgorau Cyfoeth Naturiol Cymru

Diben

Pwyllgor sefydlog yw'r Pwyllgor Pobl a Chyflogau sy'n ystyried materion sy'n ymwneud â rheoli pobl, taliadau, datblygu sefydliadol strategol a newid sefydliadol ar ran Bwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru. 

Cwmpas

Mae gan y Pwyllgor Pobl a Chyflogau gyfrifoldeb dros oruchwylio tâl ac amodau cyflogaeth staff ar y lefel uchaf, strategaeth dâl gyffredinol ar gyfer yr holl staff a gyflogir gan Cyfoeth Naturiol Cymru, darparu cynllun pensiwn, llesiant,  iechyd a diogelwch, cydraddoldeb ac amrywiaeth, a datblygu'r Gymraeg.

Mae'r Pwyllgor Pobl a Chyflogau yn rhoi cyngor ar ddatblygu sefydliadol strategol, gan sicrhau bod strategaeth glir ar waith, bod cynllun y sefydliad yn effeithiol ac yn fforddiadwy, a bod mentrau newid pwysig yn cael eu rheoli’n effeithiol, gyda'r bwriad o sicrhau gweithlu arloesol sy'n perfformio'n dda ac yn uchel eu cymhelliant.

Mae'r Pwyllgor Pobl a Chyflogau hefyd yn goruchwylio’r gwaith o ymgorffori rhagoriaeth mewn gofal cwsmeriaid ar ran y Bwrdd, fel rhan allweddol o ddiwylliant y sefydliad.

Cyfrifoldebau

Mae gan y Pwyllgor Pobl a Chyflogau’r cyfrifoldebau canlynol o ran taliadau:

 • Goruchwylio'r strategaeth daliadau gyffredinol, y cynllun gwerthuso swyddi, a'r amodau a thelerau i'r holl staff a gyflogir gan Cyfoeth Naturiol Cymru;
 • Pennu'r strategaeth dâl gyffredinol ar gyfer y Prif Weithredwr a'r Tîm Gweithredol;
 • Adolygu perfformiad yn erbyn amcanion ar gyfer y Prif Weithredwr, ynghyd ag asesiad y Prif Weithredwr o berfformiad y Tîm Gweithredol;
 • Cymeradwyo unrhyw ddyfarniadau tâl a chyflog blynyddol ar gyfer y Prif Weithredwr, gan ddilyn cyngor gan Gadeirydd y Bwrdd;
 • Cymeradwyo unrhyw ddyfarniadau tâl blynyddol ar gyfer aelodau'r Tîm Gweithredol, sydd y tu allan i drefniadau bargeinio ar y cyd Cyfoeth Naturiol Cymru.

Polisi:

Rhoi sicrwydd i'r Bwrdd fod polisïau pobl ac amodau cyflogaeth Cyfoeth Naturiol Cymru yn unol â chanllawiau perthnasol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru, Trysorlys ei Mawrhydi a Swyddfa'r Cabinet fel y bo'n briodol.

Talent ac olyniaeth:

 • Adolygu dulliau cynllunio olyniaeth y Tîm Gweithredol a materion gwydnwch sefydliadol cysylltiedig, yn cynnwys hyfforddiant a datblygiad
 • Goruchwylio strwythur y Tîm Gweithredol a recriwtio i'r tîm hwn

Pensiynau:

 • Goruchwylio strategaeth y ddarpariaeth pensiwn mewn perthynas â buddion staff a gweinyddiaeth.
 • Dirprwyo cyfrifoldeb gan Fwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru o ran Datganiad Polisi Dewisol y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol – i ystyried a chymeradwyo materion sy'n ymwneud â disgresiwn cyflogwyr o dan y Rheoliadau Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol. 

Trefniadau ymadael:

 • Ystyried a chadarnhau ceisiadau ymadael a thaliadau diswyddo'r Tîm Gweithredol.
 • Adolygu trefniadau ymadael ar gyfer yr holl staff eraill, yn cynnwys monitro taliadau diswyddo a rhoi sicrwydd a chydymffurfiaeth fel y nodir yn y canllawiau perthnasol.

Llesiant, iechyd a diogelwch:

 • Craffu a rhoi sicrwydd i'r Bwrdd fod strategaeth, cynlluniau a pholisïau effeithiol ar waith.
 • Adolygu risgiau allweddol a monitro llesiant, iechyd a diogelwch i sicrhau rheolaeth effeithiol gan y Tîm Gweithredol, gan roi gwybod i'r Bwrdd am unrhyw faterion sylweddol.

Y Gymraeg:

 • Sicrhau'r Bwrdd fod y sefydliad yn cyflawni ei uchelgeisiau o ran dod yn sefydliad dwyieithog.
 • Ystyried gofynion y Comisiynydd a chynlluniau ac ymatebion y Weithrediaeth.

Cydraddoldeb ac amrywiaeth:

 • Sicrhau'r Bwrdd fod y sefydliad yn cyflawni ei uchelgeisiau o ran dod yn sefydliad cynhwysol.
 • Ystyried gofynion y Comisiynydd a chynlluniau ac ymatebion y Weinyddiaeth.

Gofal cwsmeriaid:

Sicrhau'r Bwrdd fod y sefydliad yn ymgorffori diwylliant o ragoriaeth mewn gofal cwsmeriaid.

Datblygu sefydliadol:

 • Goruchwylio strategaeth Cyfoeth Naturiol Cymru i ddatblygu'r sefydliad, ei dimau a'i bobl i sicrhau eglurder diben, arweinyddiaeth effeithiol a newid diwylliannol, a rhoi gwybod i'r Bwrdd am gynnydd.
 • Fel rhan o'r gwaith o weithredu'r strategaeth.
 • Adolygu adborth gan staff, gan gynnwys arolygon staff a chamau gweithredu a chynnydd y Weithrediaeth.
 • Ynllun gwireddu buddion fel rhan o werthusiad ôl-freinio.

Arall:

 • Ystyried unrhyw faterion eraill sy'n ymwneud â thaliadau, telerau ac amodau a rheoli pobl a gyfeirir gan y Pwyllgor Pobl a Chyflogau gan Gadeirydd neu Fwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru.
 • Sicrhau bod Polisi Diogelu Cyfoeth Naturiol Cymru, i amddiffyn plant ac oedolion sy'n agored i niwed, yn addas i'r diben.

Cyfarfodydd

Fel arfer, bydd y Pwyllgor Pobl a Chyflogau yn cwrdd bob chwarter.

Gall Cadeirydd y Bwrdd neu'r Prif Weithredwr / Swyddog Cyfrifyddu ofyn i'r Pwyllgor Pobl a Chyflogau ymgynnull cyfarfodydd ychwanegol i drafod materion lle mae angen cyngor gan y Pwyllgor Pobl a Chyflogau.

Cylch gorchwyl cytunedig: Mai 2020

Dyddiad adolygu nesaf: Mai 2021