Mae gan Fwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru y pwyllgorau canlynol:

Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Ansawdd (ARAC)

Un o bwyllgorau sefydlog y Bwrdd. Ei brif rôl yw cynghori’r Bwrdd a chefnogi’r Swyddog Cyfrifyddu ar faterion risg, stiwardiaeth ariannol ac atebolrwydd, rheoli a llywodraethu.

Catherine Brown yw Cadeirydd ARAC.

Pwyllgor Pobl a Thaliadau (PaRC)

Mae’r Pwyllgor Pobl a Thaliadau yn un o bwyllgorau sefydlog y Bwrdd. Mae’n ystyried materion yn ymwneud â chyflog ac amodau gwaith ein haen uchaf o staff ynghyd â strategaeth gyflog gyffredinol yr holl staff a gyflogir gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Zoë Henderson yw Cadeirydd PaRC 

Y Pwyllgor Ardaloedd Gwarchodedig (PAC)

Mae’r Prif Fwrdd wedi dirprwyo ei gyfrifoldebau statudol mewn perthynas â gwrthwynebiadau i hysbysu ac ail-hysbysu Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig i’r Pwyllgor Ardaloedd Gwarchodedig. Bydd y Pwyllgor yn cefnogi’r Bwrdd Gweithredol a’r Bwrdd llawn drwy ddarparu cyngor ar faterion ehangach yn ymwneud ag ardaloedd gwarchodedig a gwaith achos strategol; bydd hefyd yn ganolbwynt i drafodaethau’r Bwrdd ar faterion yn ymwneud ag ardaloedd gwarchodedig yn cynnwys eu swyddogaeth ym maes prif ffrydio dull rheoli ar lefel yr ecosystem.

Grŵp Cynghori Rheoli Perygl Llifogydd

Er nad yw’r Grŵp Cynghori hwn yn un o bwyllgorau sefydlog y prif Fwrdd, mae’n cyflawni nifer o swyddogaethau rheoli perygl llifogydd statudol Cyfoeth Naturiol Cymru yn unol ag Adran 106 Deddf Adnoddau Dŵr 1991.

Penodir y Cadeirydd yn annibynnol gan Weinidogion Cymru. Penodir aelodau’r Grŵp Cynghori naill ai gan Weinidogion Cymru neu gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Y Pwyllgor Cyllid

Pwyllgor sefydlog y Bwrdd yw FC. Ei brif rôl yw cynghori’r Bwrdd a chynorthwyo’r Swyddog Cyfrifo wrth adrodd ar reoli arian, cynllunio busnes ac adrodd ar berfformiad, cynllun taliadau a materion masnachol. 

Pwyllgor Cynghori ar Dystiolaeth

Mae'r Grŵp Cynghori hwn, er nad yw'n un o bwyllgorau sefydlog y prif fwrdd, yn gyfrifol am ddarparu cyngor, sialens ac adolygiad annibynnol ar gyfer gweithgareddau tystiolaeth CNC. Mae'r Pwyllgor yn rhoi cyngor i'r Bwrdd ac i CNC yn ehangach ar gaffael, ansawdd, dehongli a defnyddio tystiolaeth, yn arbennig mewn meysydd dadleuol neu gymhleth.

Peter Rigby yw Cadeirydd y Pwyllgor Cynghori ar Dystiolaeth

Diweddarwyd ddiwethaf