Y Pwyllgor Rheoli Perygl Llifogydd (FRMC) – Cylch gorchwyl penodol

Pwrpas

Mae'r Pwyllgor Rheoli Perygl Llifogydd (FRMC) yn bwyllgor sefydlog a'i brif rôl yw cynghori'r Bwrdd ar fuddsoddi, rheoli a chynigion perygl llifogydd.

Cwmpas

Mae'r Pwyllgor Rheoli Perygl Llifogydd yn cynorthwyo'r Bwrdd i gyflawni nifer o swyddogaethau rheoli perygl llifogydd statudol CNC yn unol ag Adran 106 Deddf Adnoddau Dŵr 1991.

Ei brif swyddogaethau yw craffu a chymeradwyo dyraniadau rhaglenni cyfalaf rheoli perygl llifogydd, gan gynghori'r Bwrdd ar berfformiad cyffredinol y darpariaethau llifogydd (cyfalaf). Mae'r Pwyllgor hefyd yn darparu gwaith craffu a goruchwylio ar gyfer diogelwch cronfeydd dŵr.

Cyfrifoldebau

Rhoi cyngor i'r Tîm Gweithredol, a gwneud argymhellion i Fwrdd CNC fel y bo'n briodol, ar:

  • Raglenni buddsoddi rheoli perygl llifogydd cyfredol a thymor canolig CNC, yn enwedig i helpu i sicrhau bod penderfyniadau buddsoddi ar sail tystiolaeth yn cael eu gwneud; bod gwerth am arian yn cael ei sicrhau, a bod y cyllidebau sydd ar gael yn cael eu defnyddio'n llawn.
  • Materion rheoli perygl llifogydd allweddol eraill yn ôl yr angen.
  • Y cynigion ar gyfer ardrethi ac ardollau neu Ardaloedd Draenio Mewnol, sy’n cael eu pennu’n flynyddol ar hyn o bryd.
  • Goruchwylio diogelwch cronfeydd dŵr.

Cyfarfodydd

Bydd y Pwyllgor Rheoli Perygl Llifogydd yn cwrdd o leiaf ddwywaith y flwyddyn, ym mis Ionawr a mis Mehefin fel arfer, i gynorthwyo'r cylch rhaglennu a chyllidebau. Gellir trefnu cyfarfodydd ychwanegol yn ôl yr angen.

Cefnogir y cyfarfodydd gan dîm yr Ysgrifenyddiaeth, y tîm Buddsoddi a Chynllunio Asedau Rheoli Perygl Llifogydd ac aelodau'r tîm Cyllid.

Aelodaeth

Ni ddylai aelodau’r Pwyllgor Rheoli Perygl Llifogydd fod hefyd yn aelodau o'r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (ARAC) er mwyn cadw ar wahân a lleihau’r posibilrwydd o wrthdaro buddiannau.

Cytunwyd ar y Cylch Gorchwyl: Mai 2020

Dyddiad adolygu nesaf: Mai 2021

Diweddarwyd ddiwethaf