Gadael yr UE

Gadawodd y DU yr UE ar 31 Ionawr 2020 a bellach mae mewn cyfnod pontio tan 31 Rhagfyr 2020. Mae’r rhwymedigaethau cyfreithiol ynghylch cydymffurfio â thrwyddedau a deddfwriaeth amgylcheddol yn parhau.

Bydd CNC yn parhau i roi a rheoleiddio pob trwydded yn unol â’n harferion presennol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich trwyddedau a/neu reoli safle, cysylltwch â’n Canolfan Gofal Cwsmeriaid drwy ffonio 03000 653 000.

Gadael yr UE: y sefyllfa o ran trwyddedau

Mae gwaith CNC i hyrwyddo amgylchedd Cymru yn parhau a byddwn yn bwrw ymlaen â helpu unigolion a gweithredwyr a reoleiddir i ddeall a chydymffurfio â rheoliadau amgylcheddol, ac i wireddu’r manteision economaidd a chymdeithasol niferus a geir o arferion amgylcheddol da mewn meysydd fel gwastraff, ansawdd aer, dŵr, a gwarchod cynefinoedd a rhywogaethau.

Mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU wedi datgan na fyddai effaith ar y gofynion cyfreithiol o ran gwarchodaeth amgylcheddol pe bai’r DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd gyda chytundeb, neu heb gytundeb.

Bydd CNC yn parhau i gyflwyno a rheoleiddio pob trwydded fel y gwna eisoes, gan barhau i ddiogelu cymunedau ac adnoddau naturiol Cymru.

Golyga hyn y dylech hefyd fod yn gweithredu i gyflawni telerau ac amodau eich trwyddedau ac yn rhoi cynlluniau wrth gefn yn eu lle i sicrhau eich bod yn gallu gwneud hynny pan fyddwn yn gadael yr UE, boed gyda chytundeb neu heb gytundeb.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich trwyddedau, cysylltwch â’n Canolfan Gofal Cwsmeriaid drwy ffonio 0300 065 3000.

Gadael yr UE: Bioamrywiaeth a Chadwraeth Natur

Mae safleoedd Natura yn cynrychioli’r gorau o fyd natur Cymru ac maent yn cynnwys cynefinoedd a rhywogaethau sydd o bwys rhyngwladol neu sydd o dan fygythiad.

Mae safleoedd Natura yn cynnwys Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig (AGA) ac Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) ac maent yn creu rhwydwaith unigryw o fannau a warchodir sy’n ymestyn ar draws Ewrop. Os bydd y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, bydd safleoedd Natura Cymru yn destun yr un dulliau gwarchod ag a oeddent pan oedd y DU yn aelod-wladwriaeth o’r Undeb Ewropeaidd.

Gadael yr UE: sut mae CNC yn paratoi?

Pan fydd natur ac amseriad y broses o adael yr UE yn gliriach, bydd diweddariadau a chanllawiau rheoleiddiol gan CNC yn cael eu hychwanegu at y safle hwn, felly cofiwch wirio’r safle’n rheolaidd i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Ble galla i gael rhagor o wybodaeth?

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi canllawiau ar sut i baratoi pe bai’r DU yn gadael yr UE heb gytundeb.

Darllenwch ragor o wybodaeth ar wefan Paratoi Cymru.

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi cyngor ar sut i baratoi pe bai’r DU yn gadael yr UE heb gytundeb.

Ymysg y meysydd a drafodir mae:

  • Llwythi gwastraff ar longau
  • Cemegau
  • Safonau allyriadau diwydiannol
  • Rheoliadau niwclear
  • Y newid yn yr hinsawdd