Uskmouth Power Station - Cwestiynau Cyffredin

Cyfeirnod y cais: PAN-008534
Rhif y Drwydded: EPR/LP3131SW
Cwmni: Simec Uskmouth Power Limited
Lleoliad: Gorsaf Bŵer Aber-wysg, West Nash Road, Trefonnen, Casnewydd, NP18 2BZ

Diweddariad 06/10/2021

Ym mis Rhagfyr 2019, derbyniodd Cyfoeth Naturiol Cymru gais gan Simec Usmouth Power Limited i amrywio ei drwydded amgylcheddol, a wnaed yn briodol ar ôl derbyn rhagor o wybodaeth ar 11/03/20.  Ers hynny rydym wedi bod yn cwblhau asesiad technegol manwl er mwyn penderfynu ar y cais.

Ar 06/10/21 cawsom Gyfarwyddyd gan Julie James AS, y Gweinidog dros Newid yn yr Hinsawdd, yn cyfarwyddo Corff Adnoddau Naturiol Cymru ["CNC"] "i gyfeirio'r cais gan Simec Uskmouth Power Limited – i amrywio trwydded amgylcheddol mewn perthynas â gorsaf Bŵer Aber-wysg – at Weinidogion Cymru er mwyn penderfynu yn ei gylch".  Cyhoeddwyd y Cyfarwyddyd hwn gan ddefnyddio pwerau a roddwyd i Weinidogion Cymru gan Reoliad 63(1) yn Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016.

Yn dilyn y Cyfarwyddyd hwn, mae ein proses benderfynu ni ynghylch y cais amrywio wedi dod i ben ar unwaith, a Gweinidogion Cymru fydd yn penderfynu ar yr achos. 

Yn y sefyllfa hon, mae Rheoliad 63(6) yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru gyfarwyddo Cyfoeth Naturiol Cymru "ynghylch a ddylid caniatáu'r cais, ac, os dylid ei ganiatáu, yr amodau a fydd yn gysylltiedig â'r drwydded amgylcheddol".  Byddwn yn diweddaru'r dudalen we hon ar ôl i hysbysiad o'r fath ddod i law.

Ble alla i ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y cais?

Gallwch weld y llythyr Cyfarwyddyd gan Julie James AS, y Gweinidog dros Newid yn yr Hinsawdd, ar ein cofrestr gyhoeddus ar-lein, ynghyd â dogfennau eraill sydd ar gael sy'n gysylltiedig â'r cais.  Rhif y drwydded bresennol yw LP3131SW a rhif y cais amrywio yw PAN-008534.  Fodd bynnag, nid yw'r cofnodion hyn yn cynnwys unrhyw fanylion am benderfyniad Gweinidogion Cymru ar y cais amrywio ar ôl 05/10/20.

Pam na alla i gael gafael ar ddogfennau o'r gofrestr gyhoeddus ar-lein?

Efallai y bydd angen i chi lawrlwytho rhaglenni meddalwedd i weld dogfennau penodol ar ein system ar-lein – er enghraifft, os nad yw eich system e-bost yn gydnaws ag Outlook.

Os nad ydych am wneud hyn, neu os oes angen dogfen arnoch mewn fformat gwahanol neu fwy hygyrch, cysylltwch â ni

Diweddarwyd ddiwethaf