Penderfyniadau rheoleiddiol ar gyfer rheoli gwastraff

Llofnodi dogfennaeth gwastraff

Os na allwch roi llofnodion ysgrifenedig ar bob dogfen, byddwn yn derbyn llofnodion electronig yn eu lle.

Mae hyn yn cynnwys dogfennau ar gyfer llwythi gwastraff ar draws ffiniau a nodiadau cludo gwastraff.

Ceir mwy o wybodaeth yn y penderfyniad rheoleiddiol isod.

Penderfyniad rheoleiddiol

Mae hwn i'w weithredu fel mesur wrth gefn mewn argyfwng yn unig. Mae'n destun adolygiad.

Mae'r penderfyniad rheoleiddiol hwn yn gymwys i ofynion cadw cofnodion ar gyfer trosglwyddo gwastraff nad yw'n beryglus ac anfon gwastraff peryglus. Mae wedi'i greu yn sgil y pryderon sy'n gysylltiedig â lledaeniad y coronafeirws.

Mae gweithwyr sy'n trin gwastraff fel arfer angen llofnodi'r ddogfennaeth sy'n cofnodi trosglwyddiadau ac anfoniadau er mwyn profi cadarnhad y partïon sy'n rhan o'r gweithgareddau hyn.

Fodd bynnag, os ydych yn dilyn yr amodau yn y penderfyniad rheoleiddiol hwn, gallwch gwblhau'r gweithgaredd trosglwyddo neu anfon heb ddarparu llofnodion y partïon dan sylw.

Yr amodau y mae'n rhaid i chi gydymffurfio â nhw

Ni fydd yn ofynnol gennym bod deiliad gwastraff yn llofnodi'r ddogfennaeth lle caiff yr amodau canlynol eu bodloni. Mae'n rhaid i chi wneud y canlynol:

 • Cofnodi'r holl wybodaeth arall sy'n ofynnol yn y Nodyn Trosglwyddo Gwastraff/Nodyn Anfon arferol, gan gynnwys enwau'r unigolion sy'n rhan o'r trafodyn.
 • Cofnodi unrhyw achosion lle cafodd y llofnod ei wrthod.
 • Cyflawni gwaith dilynol ar achosion o wrthod llofnod trwy gael cadarnhad ysgrifenedig drwy lythyr neu e-bost oddi wrth y cwsmer, gan gynnwys gwybodaeth ar bob trosglwyddiad neu anfoniad unigol, a'r dyddiad.
 • Dylid anfon ffurflenni datganiad gwastraff peryglus i gynhyrchwyr er mwyn sicrhau bod gwastraff yn cael ei dderbyn i'r safle cywir.

Mae'n rhaid i chi sicrhau nad yw eich gweithgarwch yn peryglu iechyd dynol, neu’r amgylchedd. Ni ddylech wneud y canlynol:

 • achosi risg i ddŵr, aer, pridd neu anifeiliaid
 • achosi niwsans drwy sŵn neu arogleuon
 • cael effaith andwyol ar gefn gwlad neu leoedd o ddiddordeb arbennig

Gorfodi

Mae'r penderfyniad rheoleiddiol hwn yn golygu na fydd Cyfoeth Naturiol Cymru fel arfer yn cymryd camau gorfodi yn eich erbyn cyn belled â'ch bod yn sicrhau'r canlynol:

 • bod eich gweithgarwch yn unol â'r disgrifiad a nodir yn y penderfyniad rheoleiddiol hwn
 • eich bod yn cydymffurfio â'r amodau a nodir yn y penderfyniad rheoleiddiol hwn
 • nad yw eich gweithgarwch yn achosi llygredd amgylcheddol neu niwed i iechyd dynol, ac nad yw'n debygol o wneud hynny.

Adolygu

This regulatory decision is valid until 30 September 2020.

Cyfyngiadau storio gwastraff

Os na allwch gael gwared ar wastraff o'ch safle, mae'n bosibl y gallwn gynnig rhywfaint o hyblygrwydd o ran faint y gallwch ei storio dros yr ychydig fisoedd nesaf. 

Ceir mwy o wybodaeth yn y penderfyniad rheoleiddiol isod. Neu cysylltwch â'ch rheolwr safle lleol a fydd yn gallu cynghori ar sut y gellir storio gwastraff ychwanegol heb gynyddu'r risg i'r amgylchedd.

Penderfyniad rheoleiddiol

Mae'r penderfyniad rheoleiddiol hwn yn ymwneud ag achosion o fynd y tu hwnt i gyfyngiadau storio gwastraff, dros dro, mewn gwaith gwastraff trwyddedig, heb wneud cais am amrywiad i drwydded o ganlyniad i bandemig y coronafeirws yn unig.

Mae'n gymwys fel mesur wrth gefn dros dro mewn argyfwng yn unig, ac mae'n destun adolygiad.

Fel arfer, bydd angen i chi fodloni'r amodau a bennir yn eich trwydded amgylcheddol mewn perthynas â storio deunydd gwastraff.

Fodd bynnag, os ydych yn dilyn yr amodau yn y penderfyniad rheoleiddiol hwn, bydd hawl gennych fynd y tu hwnt i'r cyfyngiadau hyn, dros dro.

Yr amodau y mae'n rhaid i chi gydymffurfio â nhw

Os ydym yn cytuno y gallwch ddefnyddio'r penderfyniad rheoleiddiol hwn, bydd hawl gennych fynd y tu hwnt i'r cyfyngiadau storio gwastraff, dros dro, heb wneud cais am amrywiad i'ch trwydded.

Bydd yn rhaid i chi barhau i gydymffurfio â gofynion eraill eich trwydded, ac amodau'r penderfyniad rheoleiddiol hwn.

Mae'r penderfyniad rheoleiddiol hwn ond yn gymwys pan fo angen i chi ofyn am yr hawl i fynd y tu hwnt i'r cyfyngiadau storio a bennir yn eich trwydded o ganlyniad i'r coronafeirws. Bydd yn rhaid i chi ddangos eich bod wedi cymryd pob cam rhesymol i gydymffurfio â chyfyngiadau storio eich trwydded.

Mae camau rhesymol yn cynnwys:

 • cynlluniau wrth gefn er mwyn parhau i gydymffurfio â gofynion rheoleiddiol ac i osgoi neu leihau unrhyw darfu ar eich busnes oherwydd y coronafeirws
 • cynlluniau ymateb mewn argyfwng i leihau'r graddau y byddwch yn mynd y tu hwnt i gyfyngiadau storio gwastraff ac i leihau effaith peidio â chydymffurfio â'ch trwydded, ac am ba hyd yr ydych yn gwneud hynny.

Mae'r penderfyniad rheoleiddiol hwn ond yn gymwys i achosion o beidio â chydymffurfio â chyfyngiadau storio trwyddedig sydd wedi digwydd o ganlyniad i bandemig y coronafeirws, ar ôl dyddiad mabwysiadu'r penderfyniad rheoleiddiol hwn, ac nid yw'n gymwys i achosion o beidio â chydymffurfio a ddigwyddodd cyn y pandemig.

Cyn i chi ddefnyddio'r penderfyniad rheoleiddiol hwn

Mae'n rhaid i chi gael cytundeb ysgrifenedig y gallwch wneud hynny gan Cyfoeth Naturiol Cymru – cysylltwch â'ch swyddog rheoleiddiol.

Mae'r penderfyniad rheoleiddiol hwn ond yn gymwys yn yr achosion canlynol:

 • os ydym wedi cytuno y gallwch ei ddefnyddio
 • lle gallwch ddangos fod angen i chi storio gwastraff y tu hwnt i gyfyngiadau'r drwydded oherwydd y tarfiad a achoswyd gan y coronafeirws
 • ar gyfer mathau o wastraff y caniateir i chi eu storio o dan amodau eich trwydded
 • ar gyfer storio gwastraff y tu hwnt i'r cyfyngiadau a bennir yn eich trwydded, a hynny dros dro – nid yw'n gymwys i unrhyw gyfleusterau eraill a reoleiddir, na gofynion rheoleiddiol eraill

Mae'n rhaid i chi sicrhau nad yw eich gweithgarwch yn peryglu iechyd dynol, neu'n achosi niwed i'r amgylchedd.

Ni ddylech wneud y canlynol:

 • achosi risg i ddŵr, aer, pridd neu anifeiliaid
 • achosi niwsans drwy sŵn neu arogleuon
 • cael effaith andwyol ar gefn gwlad neu leoedd o ddiddordeb arbennig

Dylech hefyd wneud y canlynol:

 • cael caniatâd ysgrifenedig gan y tirfeddiannwr am y swm ychwanegol rydych am ei storio
 • cael cytundeb ysgrifenedig gan Cyfoeth Naturiol Cymru ymlaen llaw er mwyn defnyddio'r penderfyniad rheoleiddiol hwn – gan gynnwys cytundeb ysgrifenedig ar gyfer y mathau a symiau o wastraff rydych am eu storio dros dro, a’r lleoliadau storio
 • storio'r holl wastraff o fewn ffin y safle trwyddedig
 • sicrhau bod pob ardal storio wedi'i diogelu er mwyn atal mynediad heb awdurdod
 • sicrhau bod y gwastraff rydych yn ei dderbyn ar y safle yn cael ei reoli yn ôl trefn gylchdroi gadarn fel mai'r gwastraff a dderbyniwyd yn gyntaf a gaiff ei waredu yn gyntaf, a'ch bod yn gwahanu gwastraff yn ôl yr amser y caiff ei storio
 • cwblhau adolygiad ysgrifenedig o'r risgiau, a sut y byddant yn cael effaith ar gynlluniau perthnasol presennol, er enghraifft, eich system reoli a'ch cynlluniau atal a lliniaru tân (FPMP) – os byddwch yn newid eich cynlluniau atal a lliniaru tân, bydd yn rhaid i chi sicrhau y bydd y cynllun yn parhau i fod yn unol â'r amcanion yn ein canllawiau.
 • gwneud cofnod o unrhyw newidiadau i gynlluniau perthnasol a chydymffurfio â’r cynlluniau diwygiedig, gan gynnwys newidiadau a wnaethpwyd i'ch system rheoli amgylcheddol a'ch cynlluniau atal a lliniaru tân – mae'n rhaid i chi sicrhau bod cofnod y newid ar gael i bob aelod o staff ac i Cyfoeth Naturiol Cymru ar gais.
 • cadw cofnodion i ddangos eich bod wedi cydymffurfio â'r amodau yn y penderfyniad rheoleiddiol hwn am 12 mis – mae'n rhaid sicrhau bod y rhain ar gael i Cyfoeth Naturiol Cymru ar gais.
 • sicrhau y ceir gwared ar bob gwastraff sydd y tu hwnt i gyfyngiadau eich trwydded o fewn tri mis i'w dderbyn – ac ymhob achos erbyn 30 Mehefin 2020, pan gaiff y penderfyniad rheoleiddiol hwn ei adolygu.

Ni ddylech wneud y canlynol:

 • storio mwy na'r cyfanswm o unrhyw fath o wastraff a ganiateir yn ôl eich trwydded ar unrhyw adeg – rhaid cael cytundeb ysgrifenedig gan Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer unrhyw swm ychwanegol.
 • storio gwastraff am fwy na thri mis

Pan fyddwch wedi cael gwared ar yr holl wastraff sydd y tu hwnt i gyfyngiadau eich trwydded, bydd yn rhaid i chi weithredu'ch trwydded mewn modd sy'n cydymffurfio â phob un o'r canlynol:

 • eich system rheoli amgylcheddol
 • eich cynlluniau atal a lliniaru tân
 • unrhyw system ysgrifenedig arall a nodir yn eich trwydded ac a oedd yn ei lle yn union cyn i chi ddefnyddio'r penderfyniad rheoleiddiol hwn.

Gorfodi

Mae'r penderfyniad rheoleiddiol hwn yn golygu na fydd Cyfoeth Naturiol Cymru fel arfer yn cymryd camau gorfodi yn eich erbyn cyn belled â’ch bod yn sicrhau'r canlynol:

 • bod eich gweithgarwch yn unol â'r disgrifiad a nodir yn y penderfyniad rheoleiddiol hwn
 • eich bod yn cydymffurfio â'r amodau a nodir yn y penderfyniad rheoleiddiol hwn
 • nad yw eich gweithgarwch yn achosi niwed i iechyd dynol neu lygredd amgylcheddol, ac nad yw'n debygol o wneud hynny
 • eich bod wedi cymryd pob cam rhesymol i weithredu'r gweithgarwch yn ôl amodau eich trwydded

Os nad ydych yn meddwl y gallwch gydymffurfio â'r amodau, mae'n rhaid i chi ddweud wrth Cyfoeth Naturiol Cymru ar unwaith.

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn monitro sut mae gweithredwyr yn defnyddio ac yn cydymffurfio â'r penderfyniad rheoleiddiol hwn drwy ei weithgarwch archwilio a monitro cymesur, sy'n seiliedig ar risg.

Pan rydym yn ystyried a wnawn ni arfer ein disgresiwn gorfodi a'ch caniatáu i weithredu o dan y penderfyniad rheoleiddiol hwn, byddwn yn ystyried:

 • a yw amodau'r drwydded ar y safle'n addas – gan gynnwys y seilwaith sydd yn ei le, a lleoliad y safle
 • y gweithgareddau a wneir ar y safle
 • rheolaeth weithredol y safle, gan gynnwys hanes eich perfformiad blaenorol
 • unrhyw ffactorau perthnasol eraill

Bydd defnyddio'r penderfyniad rheoleiddiol hwn yn cael ei gofnodi fel achos o beidio â chydymffurfio ag amodau eich trwydded, fodd bynnag, gwaherddir unrhyw sgôr ac ni fydd yn cael effaith ar radd eich cydymffurfiaeth cyn belled â'ch bod yn cydymffurfio â'r amodau a nodir ynddo.

Adolygu

Caiff y penderfyniad rheoleiddiol hwn ei adolygu erbyn 30 Mehefin 2020.

Rhwymedigaethau cynhyrchwyr deunydd pacio

Os nad ydych wedi llwyddo i gofrestru yn unol â'r rheoliadau deunydd pacio erbyn y dyddiad cau gwreiddiol, sef 7 Ebrill 2020, ni fyddwn yn codi tâl arnoch am gofrestru'n hwyr. Bydd angen i chi gofrestru cyn gynted â phosibl, ac erbyn 7 Gorffennaf 2020 ar yr hwyraf.

Ceir mwy o wybodaeth yn ein penderfyniad rheoleiddiol isod.

Penderfyniad rheoleiddiol

Mae'r penderfyniad rheoleiddiol hwn yn berthnasol i'r gofyniad i gynhyrchwyr sydd â rhwymedigaethau o dan Reoliadau Rhwymedigaethau Cyfrifoldeb Cynhyrchwyr (Gwastraff Deunydd Pacio) 2007 i wneud cais i gofrestru gyda Cyfoeth Naturiol Cymru, neu drwy gynllun, erbyn 7 Ebrill 2020.

Mae'n egluro ein dull lle nad oedd cynhyrchwyr wedi gallu cyflwyno cofrestriad erbyn 7 Ebrill 2020 a/neu nad oeddent wedi gallu darparu gwybodaeth gyflawn a chywir at ddibenion gwneud cais i gofrestru o ganlyniad i effaith 'COVID-19' (coronafeirws).

Ein penderfyniad

Cofrestru ar, neu cyn, 7 Ebrill 2020.

Rhaid i gynhyrchwr deunydd pacio sydd â rhwymedigaeth gyflwyno cais i gofrestru gyda Cyfoeth Naturiol Cymru, neu drwy gynllun cydymffurfio ar, neu cyn, 7 Ebrill 2020.

Lle nad oedd yn rhesymol ymarferol i gynhyrchwr wneud cais i gofrestru ar, neu cyn, 7 Ebrill 2020 o ganlyniad i effaith COVID-19, a/neu'r mesurau a gyflwynwyd gan y llywodraeth, ni fyddwn yn cymryd camau gorfodi am y drosedd o beidio â chofrestru, cyn belled â'ch bod yn sicrhau'r canlynol:

 • Yn gwneud cais i gofrestru cyn gynted ag sy'n rhesymol ymarferol i wneud hynny, ac ymhob achos, erbyn 7 Gorffennaf 2020
 • Yn bodloni'r meini prawf bod yr oedi cyn cofrestru o ganlyniad i COVID-19
 • Eich bod yn cadw dogfennaeth gyflawn ar effaith COVID-19, ac unrhyw gamau a gymerwyd gennych mewn ymateb. Dylid cadw unrhyw ddogfennau o'r fath am flwyddyn a sicrhau eu bod ar gael i swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru ar gais.

Lle cyflwynir ceisiadau i gofrestru ar, neu cyn, 7 Gorffennaf 2020, ni fyddwn yn codi'r tâl o £110 am gofrestru'n hwyr.

Gwybodaeth a ddarperir fel rhan o gais i gofrestru fel cynhyrchwr gwastraff deunydd pacio

Dylai'r wybodaeth sy'n ofynnol ei darparu gyda chais i gofrestru fel cynhyrchwr fod mor fanwl ag sy'n rhesymol bosibl, a lle nad yw hynny'n wir, gellir gwrthod cais. Mae hefyd yn drosedd, ac yn sail ar gyfer diddymu cofrestriad, i ddarparu gwybodaeth anwir neu gamarweiniol yn fwriadol neu'n ddi-hid.

Ni fyddwn yn gwrthod cais i gofrestru fel cynhyrchwr, na’n cymryd camau gorfodi mewn perthynas â gwybodaeth a gyflwynir i ni, sy'n anghywir neu'n anghyflawn, os nad yw'n rhesymol ymarferol i ddarparu gwybodaeth gywir a chyflawn ar yr adeg y'i darperir o ganlyniad i effaith COVID-19, cyn belled â'ch bod yn sicrhau'r canlynol:

 • wedi cymryd camau priodol i ddarparu gwybodaeth sydd mor gywir a chyflawn â phosibl
 • yn cyflwyno'r wybodaeth gywir a/neu gyflawn cyn gynted ag sy'n rhesymol ymarferol, ac ymhob achos, erbyn 7 Gorffennaf 2020
 • yn cadw dogfennaeth lawn ar y camau a gymerwyd i benderfynu ar y wybodaeth, sy'n anghyflawn neu'n anghywir, neu a allai fod, a gyflwynir fel rhan o'ch cofrestriad. Dylid cadw unrhyw ddogfennau o'r fath am flwyddyn a sicrhau eu bod ar gael i swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru ar gais.

Lle caiff gwybodaeth ei hailgyflwyno erbyn 7 Gorffennaf 2020, ni fyddwn yn codi'r tâl o £220 am ailgyflwyno.

Gorfodi

Mae'r penderfyniad rheoleiddiol hwn yn golygu na fydd Cyfoeth Naturiol Cymru fel arfer yn cymryd camau gorfodi yn eich erbyn cyn belled â'ch bod yn sicrhau'r canlynol:

 • bod eich gweithgarwch yn unol â'r disgrifiad a nodir yn y penderfyniad rheoleiddiol hwn
 • eich bod yn cydymffurfio â'r amodau a nodir yn y penderfyniad rheoleiddiol hwn
 • nad yw eich gweithgarwch yn achosi llygredd amgylcheddol neu niwed i iechyd dynol, ac nad yw'n debygol o wneud hynny.

Lle gwneir penderfyniad i beidio â chymryd camau gorfodi, caiff y penderfyniad hwnnw ei ddogfennu gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Caiff y penderfyniad rheoleiddiol hwn ei adolygu erbyn 7 Gorffennaf 2020.

Cymhwysedd technegol

Sylweddolwn y bydd yr epidemig COVID-19 wedi effeithio mewn sawl ffordd ar gynnal cymhwysedd technegol.

Rydym wedi addasu ein dull rheoleiddio i gydnabod problemau yn y meysydd canlynol:

 • presenoldeb ar safleoedd
 • ennill Tystysgrif Gweithredwyr Trwyddedu Amgylcheddol (EPOC)
 • cymhwysedd technegol parhaus
 • cyflwyno tystiolaeth o System Rheoli Cymhwysedd (CMS) dan Sgiliau’r UE.

Ceir mwy o fanylion yn ein penderfyniad rheoleiddio isod.

Penderfyniad rheoleiddio

Presenoldeb ar Safleoedd

Deallwn y bydd nifer o weithredwyr yn bryderus ynghylch sut y gallant fodloni’r gofynion i fod yn bresennol ar safleoedd tra bydd lefelau staffio is i’w cael a phan fydd staff, o bosibl, yn sâl neu’n hunanynysu. Byddwn yn rhoi dull pragmataidd ar waith.

 • Mae’n ofynnol o hyd cael unigolyn technegol gymwys, fel un o ofynion y drwydded.
 • Cyfeirir at oriau presenoldeb y Rheolwr Cymhwysedd Technegol yn y canllawiau perthnasol ac maent yn dangos bod gweithgareddau ar y safle yn cael eu goruchwylio gan reolwr technegol gymwys.

Dylai gweithredwyr wneud y canlynol:

 • Adolygu strwythur eu capasiti a’u hyfforddiant i sicrhau bod rolau, cyfrifoldebau a chynlluniau damweiniau yn cael eu rhoi ar waith a’u hadolygu, er mwyn sicrhau eu bod yn addas i’r diben.
 • Sicrhau bod systemau o bell ar waith. Sicrhau bod systemau larymau, pan fo’u hangen, yn llwyr weithredol.
 • Bod â rhestr ddyletswyddau ymatebol fel y gellir ymateb i ddigwyddiadau.
 • Rhoi gwybod inni pan na ellir monitro’r safle’n ddiogel.
 • Pan fydd y Rheolwr Cymhwysedd Technegol yn hunanynysu, ond pan na fydd yn sâl, dylid gwneud pob ymdrech i roi cymorth “rhithwir” i’r safle, trwy gyfrwng cysylltiadau telegynadledda neu fideo. Rhaid cofnodi’r cyfraniad hwn, ynghyd â’r dull cyfathrebu ac am ba hyd y gwnaeth bara, yn nyddiadur y safle.
 • Pan na all y Rheolwr Cymhwysedd Technegol gynorthwyo gydag unrhyw gyfathrebu tra bydd yn hunanynysu neu’n sâl, dylid gwneud pob ymdrech i bennu rhywun addas i gymryd ei le. Os bydd y Rheolwr/Rheolwyr Cymhwysedd Technegol enwebedig yn hunanynysu neu’n sâl, dylid cofnodi hynny yn nyddiadur y safle.
 • Pan fydd y Rheolwr Cymhwysedd Technegol yn hunanynysu neu’n sâl (a phan na all fynd ar y safle), a phan na fydd neb arall ar gael i ysgwyddo rôl y Rheolwr Cymhwysedd Technegol, dylai’r gweithredwr allu rhedeg y gwaith neu’r safle’n ddiogel ar sail ei System Reoli Amgylcheddol (EMS) a’i hyfforddiant gweithrediadau gan ddefnyddio staff cymwys eraill yn ystod y cyfnod byr pan na fydd y Rheolwr Cymhwysedd Technegol ar gael.

Pan na lwyddir i wneud trefniadau amgen, a phan gaiff un o amodau’r drwydded ei dorri, yna bydd CNC yn cofnodi hyn mewn adroddiad CAR a bydd y sgôr yn cael ei gohirio.

Dim ond i weithredwyr sydd ar hyn o bryd yn cydymffurfio â’r amodau sylfaenol a’r gofynion parhaus o ran cymhwysedd cyn 16 Mawrth 2020 y bydd y canlynol yn berthnasol.

Cymhwysedd Technegol Parhaus

Gan fod canolfannau profion Pearson VUE ynghau yn awr, nid yw profion Cymhwysedd Parhaus ar gael ar hyn o bryd. Hyd nes y bydd cyngor y Llywodraeth yn newid, os methwch â chwblhau asesiad cymhwysedd parhaus a oedd i fod i gael ei gynnal ar ôl 16 Mawrth 2020, ni fyddwn yn ystyried hyn fel methiant i gydymffurfio â chynllun Cymhwysedd Gweithredwyr CIWM/WAMITAB.

Bydd yn ofynnol ichi ddangos eich bod wedi cofrestru efo WAMITAB i ymgymryd â’r prawf hwn. Os yw hyn yn berthnasol i chi neu eich Rheolwr Cymhwysedd Technegol, cysylltwch â CNC a WAMITAB cyn gynted ag y bo modd i roi gwybod inni. Mae WAMITAB yn cadw cofnod o’r rhai sydd wedi cysylltu â nhw. Bydd CNC yn gwirio’r rhestr hon.

Pan gaiff cais am drwydded ei gyflwyno, a phan oedd angen cadarnhau’r cymhwysedd parhaus ar ôl 16 Mawrth, ni fyddwn yn ystyried hyn fel methiant i brofi cymhwysedd technegol a byddwn yn gwneud penderfyniad ynglŷn â’r cais yn y ffordd arferol.

Bydd yn ofynnol ichi ddangos eich bod wedi cofrestru efo WAMITAB i ymgymryd â’r prawf hwn a’ch bod eisoes yn meddu ar y cymwysterau sylfaenol perthnasol sy’n cyd-fynd â’r math o gyfleuster rydych yn gwneud cais ar ei gyfer.

Disgwylir ichi aildrefnu eich prawf cyn gynted ag y bydd y canolfannau wedi ailagor.

Pan fydd trwydded yn bodoli eisoes, a phan fydd yn amhosibl cael cymhwysedd parhaus, bydd y manylion yn cael eu nodi mewn adroddiad asesu cymhwysedd, a’u sgorio, ond bydd y sgôr honno’n cael ei gohirio.

Os yw’r gweithredwr yn methu â sicrhau cymhwysedd parhaus ar ôl i’r cyfyngiadau gael eu llacio, mae yna berygl y bydd y gweithredwr hwnnw yn torri amodau ei drwydded, neu fe allai hyn arwain at oedi cyn rhoi’r drwydded. Mewn achosion o’r fath, disgwylir i’r gweithredwr gael rhywun i gymryd lle’r Rheolwr Cymhwysedd Technegol er mwyn parhau i gydymffurfio.

Tystysgrif Gweithredwyr Trwyddedu Amgylcheddol (EPOC)

Pan fydd gweithredwr yn dibynnu ar y dystysgrif EPOC i ymgeisio am drwydded neu ar gyfer safleoedd risgiau haen isaf (haenau WAMITAB), ni fydd yr anallu i gyflwyno’r EPOC er mwyn cymhwyso i wneud cais newydd am drwydded neu safleoedd risgiau haen isaf yn rhwystro’r cais rhag cael ei brosesu.

Bydd CNC yn parhau i brosesu ceisiadau am drwyddedau heb dystysgrifau EPOC, cyn belled â bod yr ymgeisydd wedi cofrestru bwriad i gwblhau’r EPOC.

Bydd yn ofynnol ichi ddangos eich bod wedi cofrestru gyda’r Sefydliad Siartredig Rheoli Gwastraff (CIWM) a bydd yn rhaid ichi gyflwyno’r dystiolaeth hon yn eich cais am drwydded. Bydd CNC yn gwirio hyn gyda CIWM.

Bydd yn rhaid i weithredwyr wneud pob ymdrech i ddatrys hyn cyn gynted ag y bo modd, pan fydd Cyrsiau EPOC ar gael.

Os yw trwydded yn cael ei rhoi, ac os yw’r ymgeisydd yn methu â sicrhau’r cymhwyster EPOC ar ôl i’r cyfyngiadau gael eu llacio, mae yna berygl y bydd y gweithredwr hwnnw yn torri amodau ei drwydded.

Sgiliau Ynni a Chyfleustodau

Oherwydd y sefyllfa bresennol, efallai na fydd modd mynd ar safleoedd at ddibenion goruchwylio ac archwilio dan y cynllun Sgiliau Ynni a Chyfleustodau. Fel arfer, caiff y cynllun ei archwilio a’i drwyddedu gan Gyrff Ardystio achrededig, ac mae hyn yn cynnwys cynnal archwiliadau goruchwylio rheolaidd i sicrhau bod y System Rheoli Cymhwysedd (CMS) yn parhau i fod yn effeithiol.

Pan fo modd, bydd CNC yn disgwyl i’r System Rheoli Cymhwysedd gael ei harchwilio o bell. Felly, bydd modd i bob Gweithredwr fynd i’r afael ag amserlen oruchwylio a fydd yn parhau i arddangos System Rheoli Cymhwysedd effeithiol a dangos y cydymffurfir â’r gofynion o ran cymhwysedd technegol.

Pan fydd proses o bell ar waith ar gyfer goruchwylio ac archwilio, bydd CNC yn disgwyl i’r Gweithredwr gadw cofnod o hyn a sicrhau bod y cofnod hwn ar gael i’w archwilio.

Mae System Rheoli Cymhwysedd yn sicrhau bod pob gweithiwr ar y safle yn cyfrannu at berfformiad cyffredinol y safle, a bod cymhwysedd y gweithwyr yn cael ei gynnal mewn amser real, gan sicrhau eu bod yn parhau i fod yn gyfredol ar gyfer eu rôl. Pan na fydd hyn yn bosibl, disgwylir ichi roi gwybod i Cyfoeth Naturiol Cymru er mwyn inni allu asesu a oes yna achos o ddiffyg cydymffurfio.

Sylwer: Nid yw’r System Rheoli Cymhwysedd yn ei gwneud yn ofynnol ichi fod â rheolwr technegol gymwys ar bob safle, ond dylai un o gynrychiolwyr y rheolwyr fod ar gael i ddelio ag unrhyw faterion a allai effeithio ar gydymffurfio ag amodau’r drwydded amgylcheddol.

Nid yw’n ofynnol ychwaith ichi gofnodi’r amseroedd y bydd pobl ar y safle, oherwydd dull cyfannol yw hwn ac mae’n cydnabod bod pob gweithiwr ar y safle yn cyfrannu at berfformiad cyffredinol y safle.

Bydd y penderfyniad rheoleiddiol hwn yn ddilys tan 30 Medi 2020.

Ailddechrau cyfleuster trin carthion preifat

Mae angen cymryd camau gofalus cyn ailddechrau cyfleuster trin carthion ar ôl cyfnod o lif araf o elifion.

Yn ystod gweithrediad arferol, mae llif rheolaidd o elifion carthion yn cadw micro-organebau yn fyw yn y broses fiolegol. Mae'r cyfleuster trin carthion yn dibynnu ar y broses fiolegol i fwydo a chael gwared ar lygryddion, gan drin elifion carthion i ansawdd digonol cyn ei ollwng i ddŵr wyneb neu ddŵr daear.

Gall ailddechrau’r cyfleuster ar ôl iddo gael ei gau o ganlyniad i’r COVID-19 orlwytho'r micro-organebau. Gallai hyn arwain at elifion o ansawdd gwael yn llygru'r amgylchedd os nad yw’r gweithredwr yn cymryd camau gofalus i arwain y broses fiolegol.

Canllawiau

Yng Nghymru, mae gollwng elifion carthion i ddŵr daear neu ddŵr wyneb yn cael ei reoleiddio o dan Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol 2016. Rhaid i'r gollyngiad fodloni'r safonau a nodir mewn trwydded amgylcheddol neu fodloni telerau esemptiad.

Mae gweithredwyr sy'n gollwng elifion o ansawdd gwael yn cymryd y risg o dorri’r rheolau neu esemptiad amgylcheddol os yw'r gollyngiad yn achosi llygredd dŵr wyneb neu ddŵr daear. Wrth i fusnesau agor, mae cynnydd yn y llif neu ddechrau’r cyfleuster trin yn sydyn yn debygol iawn o arwain at elifion o ansawdd gwael os nad yw’r gweithredwyr yn cymryd camau i sicrhau bod y cyfleuster yn gallu gweithredu'n effeithiol.

Dylai gweithredwyr sydd wedi arfer ag amrywiadau tymhorol mewn llif a llwythi fel meysydd gwersylla, pentrefi gwyliau ac atyniadau i dwristiaid ddilyn eu gweithdrefnau arferol ar gyfer cynnydd yn y llif i'w cyfleusterau trin gan gydymffurfio â'u trwyddedau amgylcheddol.

Dylai gweithredwyr nad ydynt wedi arfer ag amrywiadau tymhorol mewn llifoedd carthion ofyn am gyngor technegol arbenigol ar gyfer ail-gomisiynu eu cyfleuster trin carthion. Gellir gwneud hyn trwy gysylltu ag un o’r canlynol.

 • Eich contractwr cynnal a chadw arferol ar gyfer y cyfleuster trin carthion
 • Gwneuthurwr neu osodwr y cyfleuster trin carthion
 • Peiriannydd cynnal a chadw proffesiynol ar gyfer y cyfleuster trin carthion

Fel rhan o'r broses ailddechrau, efallai y bydd angen ail-hadu’r cyfleuster parod â slwtsh o gyfleuster arall. Bydd angen i weithredwyr gofrestru esemptiad gwastraff U6 i gario’r slwtsh hwn o gyfleuster carthion arall.

Mae British Water wedi creu canllawiau ar gyfer ailddechrau cyfleuster parod i drin carthion ac mae rhestr o beirianwyr cynnal a chadw addas i'w gweld ar eu gwefan.

Efallai y bydd gan y cyfleuster trin hefyd gyn-driniaeth ar ffurf trapiau braster, olew a saim. Rhaid i'r gweithredwr sicrhau bod y rhain yn barod i'w defnyddio eto pan fydd y cyfleuster trin yn weithredol neu gallwch fod mewn perygl o niweidio'r cyfleuster. Dylid defnyddio cynhyrchion glanhau yn gynnil gan y bydd y broses fiolegol yn y cyfleuster trin yn sensitif i lefelau gormodol o gemegau.

Ar ôl i gyfleuster trin gael ei ailddechrau neu fod llifoedd wedi cynyddu, rhaid i'r gweithredwr barhau i’w fonitro i sicrhau ei fod yn gweithredu'n gywir ac nad yw'n achosi llygredd.

Os oes pryderon bod llygredd yn digwydd dylai'r gweithredwr hysbysu ei gyswllt rheoliadol neu ffonio ein llinell gymorth 24 awr.

Gwaredu diodydd gwastraff

Rhaid peidio â thywallt diodydd gwastraff i lawr draeniau sy'n arwain at gyfleusterau trin carthion preifat neu'n uniongyrchol i ddŵr wyneb neu ddŵr daear oherwydd gall achosi llygredd.

Dim ond cludwyr gwastraff trwyddedig ddylai gael gwared â diodydd gwastraff a dylid ond eu gwaredu mewn cyfleusterau gwastraff a ganiateir, addas. Cysylltwch â Chymdeithas Cwrw a Thafarndai Prydain i gael cyngor neu cyfeiriwch at yr hierarchaeth wastraff.

Cardiau copi ar gyfer cludwyr gwastraff

Oherwydd bod ein swyddfeydd ar gau, nid ydym yn gallu darparu cardiau copi ar gyfer cludwyr gwastraff ar hyn o bryd.

Gellir defnyddio eich rhif cyfeirnod fel tystiolaeth o'ch cofrestriad.