Penderfyniadau rheoleiddio ar gyfer cronfeydd dŵr

Gofynion Deddf Cronfeydd Dŵr 1975 ar gyfer ymgymerwyr a pheirianwyr cronfeydd dŵr yng Nghymru

 • Rydym yn disgwyl ichi gydymffurfio â'ch holl ddyletswyddau o dan Ddeddf Cronfeydd Dŵr 1975.
 • Dylech wneud cynlluniau wrth gefn i wneud hyn yn ystod unrhyw gyfnod pan fo cyfyngiadau COVID-19 mewn grym.
 • Mewn amgylchiadau eithriadol, lle y gallai effaith COVID-19 achosi oedi neu ddiffyg cydymffurfio ag unrhyw ofynion statudol dan Ddeddf Cronfeydd Dŵr 1975, gallwch ofyn inni gymhwyso’r Penderfyniad Rheoleiddiol hwn i'ch cronfa ddŵr.

Cymhwyso'r Penderfyniad Rheoleiddiol hwn i'ch cronfa ddŵr

Gallwch ofyn inni gymhwyso’r Penderfyniad Rheoleiddiol hwn i'ch cronfa ddŵr os ydych yn rhagweld oedi wrth fodloni terfynau amser statudol neu ddyletswyddau cyfreithiol eraill o dan Ddeddf Cronfeydd Dŵr 1975 oherwydd amgylchiadau eithriadol a achosir gan COVID-19.

Amgylchiadau eithriadol

Rydym yn cydnabod y gallai eich gallu i weithredu'n arferol gael ei beryglu gan y canlynol:

 • llai o staff ar gael
 • yr angen i ddiogelu staff
 • yr angen i leihau trosglwyddiad y feirws
 • cyfyngiadau ar symud a chwrdd â phobl

Rydym yn cydnabod y gallai COVID-19 gael effaith ar eich arferion gwaith arferol. Fodd bynnag, mae dull priodol o adeiladu, monitro, cynnal a chadw, goruchwylio ac archwilio cronfeydd dŵr yn parhau i fod yn 'waith hanfodol' er mwyn amddiffyn y bobl, eiddo ac amgylchedd i lawr yr afon.

Cysylltu â ni

Pe hoffech gael y Penderfyniad Rheoleiddiol ei gymhwyso i'ch cronfa ddŵr, dylech gysylltu â ni drwy e-bost

Fel arall, gallwch ffonio ymholiadau'r Tîm Rheoleiddio Cronfeydd Dŵr ar 03000 65 4299 neu 03000 65 2799 neu gysylltu â'n Hwb Cwsmeriaid a Llinell Gymorth Digwyddiadau 24 awr ar 03000 65 3000.

Bydd yn rhaid i'ch cais gynnwys y canlynol:

 • Enw'r gronfa ddŵr a manylion pob diffyg cydymffurfiaeth disgwyliedig
 • Hyd disgwyliedig y diffyg cydymffurfiaeth
 • Eich cynnig ar gyfer bodloni'r gofynion statudol a'r amserlen ar gyfer hyn
 • Y goblygiadau os byddwn yn gwrthod eich cynnig
 • Eich cynnig i sicrhau diogelwch y gronfa ddŵr yn ystod cyfnod disgwyliedig y diffyg cydymffurfiaeth
 • Cytundeb ysgrifenedig o blaid eich cynnig gan y peiriannydd goruchwylio a/neu beiriannydd archwilio fel y bo'n briodol
 • Mae'n rhaid i unrhyw gais i ymestyn amserlenni neu addasu mesurau a argymhellwyd gael ei wneud mewn ymgynghoriad â pheiriannydd sifil penodedig cymwys
 • Eich cadarnhad bod cynllun llifogydd brys ar y safle wedi’i ddiweddaru ar gael, a'i fod yn cynnwys gweithdrefnau tynnu i lawr brys
 • Enw a chyfeiriad peiriannydd goruchwylio arall os nad yw'ch peiriannydd goruchwylio penodedig ar gael

Ni fyddwn fel arfer yn ystyried ceisiadau yn yr amgylchiadau canlynol:

 • Nid yw'r cais yn rhoi'r wybodaeth a restrir uchod
 • Ble mae diffyg cydymffurfiaeth eisoes wedi digwydd yn y gronfa ddŵr dan sylw

Cais llwyddiannus

Os ydym yn ystyried eich cais i fod yn rhesymol, wedyn:

 • Byddwn yn cadarnhau hyn yn ysgrifenedig a gallwn ddarparu cyfyngiadau ac amodau penodol i'w bodloni
 • Mae'n rhaid ichi gydymffurfio â'r cyfyngiadau ac amodau a osodwyd gennym a chadw cofnod o sut yr ydych yn gwneud hyn
 • Ni fyddwn fel arfer yn cymryd camau gorfodi yn eich erbyn ynglŷn â'r diffyg cydymffurfiaeth disgwyliedig a nodir, ar yr amod eich bod yn bodloni'r amodau a osodwyd gennym
 • Bydd dyddiad dod i ben ar gyfer ein penderfyniad a gallai gael ei dynnu'n ôl ar unrhyw adeg os nad ydych yn cydymffurfio â'r amodau
 • Bydd ein penderfyniad ond yn gymwys i ofynion o dan Ddeddf Cronfeydd Dŵr 1975

Parhau i ofalu am eich cronfa ddŵr

Mae'n rhaid i chi barhau i gynnal eich cronfa ddŵr, ymgymryd â gweithgareddau goruchwylio a monitro, a chadw'r cofnodion gofynnol. Dylech ystyried pa fesurau rhagofalus sydd eu hangen i amddiffyn eich iechyd eich hun ac iechyd eich staff a'ch cynghorwyr. Dylech hefyd ystyried:

 • Nodi a chytuno ar beirianwyr/cynghorwyr amgen i gamu i'r adwy er mwyn cyflenwi yn ystod cyfnodau o salwch
 • Yr angen am gyngor cymwys gan beirianwyr paneli cronfeydd dŵr i helpu i flaenoriaethu gweithgareddau "y mae’n rhaid eu gwneud"
 • Amrywio ymweliadau â chronfeydd dŵr gan bobl wahanol, neu am resymau gwahanol, i leihau nifer y bobl ar y safle ar unrhyw adeg
 • Dylid lleihau nifer y bobl y mae angen iddynt fod yn bresennol ar y safle ar unrhyw adeg, gan gadw pellter cymdeithasol/corfforol
 • Defnyddio lluniau, fideos, teledu cylch cyfyng ac ati i rannu gwybodaeth
 • Dylid ond ymgymryd â gwaith hanfodol sy'n effeithio ar ddiogelwch y gronfa ddŵr lle mae'r peiriannydd yn meddwl bod sicrwydd da o’i gwblhau heb amhariad

Cynllun brys

Dylai eich cynllun llifogydd brys ar y safle gael ei adolygu a'i ddiweddaru i gynnwys unrhyw gamau gweithredu ychwanegol sydd eu hangen er mwyn ymateb yn ddiogel i ddigwyddiad tra bo cyfyngiadau COVID-19 mewn grym.

Goruchwyliaeth

Dylech gysylltu â'ch peiriannydd goruchwylio i gadarnhau cynllun wrth gefn yn achos salwch neu hunanynysu a nodi peirianwyr addas a allai gamu i’r adwy.

Archwiliad

Os bydd angen archwiliad statudol, dylid cysylltu â'r peiriannydd archwilio i nodi unrhyw newidiadau sydd eu hangen ar gyfer ei ymweliad neu beiriannydd arall os na all ymweld â chi.

Mesurau diogelwch

Mae'n rhaid i chi geisio gweithredu’r rhain ar unwaith. Dylech gysylltu â'ch ymgynghorwyr, contractwyr neu gyflenwyr i wirio a yw cyfyngiadau COVID-19 yn effeithio ar eu cynllun gwaith.

Bod yn ymwybodol o’r  newyddion diweddaraf

Mae ein tîm Rheoleiddio Cronfeydd Dŵr yn parhau i weithio a byddant yn ceisio ymateb i'ch ymholiadau fel arfer. Os byddwn yn ei ystyried yn angenrheidiol i ymweld â'ch cronfa ddŵr, byddwn yn cysylltu â chi yn gyntaf i drefnu hyn.

Mae'r Penderfyniad Rheoleiddiol hwn yn disodli'r hyn a gyhoeddwyd yn flaenorol ar 30 Mawrth 2020.

Ar gyfer cyngor diweddaraf Llywodraeth Cymru: https://llyw.cymru/coronafeirws

Diweddarwyd ddiwethaf