Penderfyniadau rheoleiddiol ar gyfer sylweddau ymbelydrol

Y terfynau sydd uwchlaw trwyddedau sylweddau ymbelydrol

Os ydych yn cael anhawster cydymffurfio â'ch terfynau trwydded sylweddau ymbelydrol oherwydd problemau a achosir gan ymadael â'r UE neu COVID-19, cyfeiriwch at y penderfyniad rheoleiddiol hwn.

Penderfyniad rheoleiddiol

Mae'r penderfyniad hwn i'w weithredu fel mesur wrth gefn mewn argyfwng yn unig. Mae'n destun adolygiad.

Fel rheol, mae angen i chi gydymffurfio â'r holl amodau yn eich trwydded o dan reoliad 13 ac Atodlen 23 o Reoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2016. Mae hyn yn cynnwys cyfyngiadau rhifiadol sy'n berthnasol i ddeunydd ymbelydrol a gwastraff.

Pan ddefnyddiwch yr eithriad yn Atodlen 23, Rhan 6 paragraff 4 (7) o'r Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (yr eithriad), fel rheol bydd angen i chi gydymffurfio â'r cyfnod cronni uchaf o 26 wythnos. Mae'r eithriad yn caniatáu ichi gronni'r ffynonellau gwastraff canlynol:

 • ffynonellau sydd wedi’u helectroddyddodi
 • ffynonellau ffoil tritiwm
 • ffynonellau wedi'u selio nad ydynt yn ffynonellau gweithgaredd uchel wedi'u selio neu'n ffynonellau tebyg

Os dilynwch yr amodau yn y penderfyniad rheoleiddiol hwn, gallwch fynd dros y terfynau rhifiadol hyn sy'n cyfyngu ar y canlynol:

 • deunydd ymbelydrol (gan gynnwys ffynonellau wedi'u selio) rydych yn eu cadw a'u defnyddio
 • gwastraff ymbelydrol rydych yn ei gronni yn eich adeilad
 • gwastraff ymbelydrol rydych yn ei waredu trwy drosglwyddo o'ch adeilad

Os ydych yn defnyddio deunyddiau ymbelydrol ar gyfer diagnosis a thriniaeth feddygol mewn bodau dynol, efallai y byddwch hefyd yn gallu gwneud gwarediadau i'r garthffos uwchlaw'r terfynau yn eich trwydded. Yn seiliedig ar asesiad effaith, byddwn yn cytuno'n ysgrifenedig ar y gwarediadau ychwanegol y gallwch eu gwneud.

Sut i'n hysbysu

Rhaid i chi ddarparu cadarnhad ysgrifenedig i ni cyn i chi ddefnyddio'r penderfyniad rheoleiddiol hwn.

 1. Ar gyfer ffynonellau ‘agored’ heb eu selio. Anfonwch e-bost at: icc@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk ac anfonwch gopi at eich swyddog Cyfoeth Naturiol Cymru a'u cyfrif e-bost tîm isod. Gallwch hefyd ddefnyddio'r rhif ffôn isod os oes angen.

De-ddwyrain industryregulation.southeast@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Canolbarth y De industryregulation.southcentral@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

De-orllewin industryregulation.swwales@naturalresourceswales@gov.uk

Gogledd-orllewin/ddwyrain north.wales.ppc@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

 1. Am ffynonellau wedi'u selio, ffoniwch eich swyddog Cyfoeth Naturiol Cymru arferol neu defnyddiwch ein llinell gymorth 24 awr, 0300 065 3000 a gofynnwch i siarad â'ch tîm rheoleiddio diwydiant lleol. Byddwn yn dweud wrthych sut i gyflwyno'r wybodaeth yn ddiogel.

Rhaid i'ch cadarnhad ysgrifenedig egluro sut y byddwch yn rheoli unrhyw wastraff ymbelydrol ychwanegol (gan gynnwys ffynonellau wedi'u selio â gwastraff).

Pryd y mae angen trwydded amgylcheddol arnoch

Bydd angen ein cytundeb ysgrifenedig arnoch chi os ydych yn bwriadu gwneud y canlynol:

 • gwarediadau i'r garthffos uwchlaw'r terfynau yn eich trwydded
 • dal ffynonellau ychwanegol wedi'u selio a fyddai'n arwain at newid y categori diogelwch
 • dal ffynonellau wedi'u selio nad ydynt yn ffynonellau gweithgaredd uchel wedi'u selio neu ffynonellau tebyg mewn lleoliad nad yw wedi'i nodi yn eich trwydded

Os ydych yn cynhyrchu gwastraff ymbelydrol ychwanegol trwy ddarparu gofal meddygol brys i glaf sy'n cael ei drin â deunyddiau ymbelydrol mewn ysbyty arall, efallai na fyddwch yn gallu dweud wrthym ymlaen llaw. Fodd bynnag, dylech ein hysbysu cyn gynted â phosibl.

Pryd fydd y penderfyniad rheoleiddiol hwn yn berthnasol

Mae'r penderfyniad rheoleiddiol hwn yn berthnasol i'r canlynol:

 • cadw a defnyddio deunydd ymbelydrol (gan gynnwys ffynonellau wedi'u selio) uwchlaw'r terfynau a bennir yn eich trwydded
 • cronni gwastraff ymbelydrol (gan gynnwys ffynonellau wedi'u selio) uwchlaw'r terfynau ac am fwy o amser nag a nodwyd yn eich trwydded neu'r eithriad
 • gwaredu trwy drosglwyddo uwchlaw'r terfynau yn eich trwydded - ond rhaid i chi gael gwared ar y gwastraff gan ddefnyddio'r llwybrau a nodir yn eich trwydded yn unig
 • cadw a defnyddio radioniwclidau amgen nad ydynt wedi'u nodi yn eich trwydded, a chasglu a chael gwared ar y gwastraff sy'n deillio ohono - ond dim ond os ydych yn defnyddio'r deunydd ymbelydrol ar gyfer diagnosis a thriniaeth feddygol mewn pobl
 • gwaredu i'r garthffos uwchlaw'r terfynau yn eich trwydded - ond dim ond os yw'r gwastraff yn dod o ddefnyddio deunyddiau ymbelydrol ar gyfer diagnosis a thriniaeth feddygol mewn pobl

Nid yw'r penderfyniad rheoleiddiol hwn yn berthnasol i unrhyw weithgaredd arall, hyd yn oed os yw o dan yr un ddeddfwriaeth. Efallai y bydd angen trwyddedau eraill arnoch ar gyfer gweithgareddau eraill rydych yn eu cyflawni.

Dim ond os na allwch gydymffurfio oherwydd tarfiad neu gyfyngiadau sy'n ymwneud ag ymadael â'r UE neu COVID-19 y mae'r penderfyniad rheoleiddiol hwn yn berthnasol. Mae hyn yn cynnwys pan fyddwch yn gwneud y canlynol:

 • credu na allwch gael deunydd ymbelydrol (gan gynnwys ffynonellau wedi'u selio), felly byddwch yn cael stociau ychwanegol tra byddant ar gael oherwydd bod ymyrraeth ar eich cyflenwadau rheolaidd, neu oherwydd bod dosbarthiadau' n gyfyngedig
 • methu cael gafael ar ddeunydd ymbelydrol (gan gynnwys ffynonellau wedi'u selio) yn y gweithgaredd rydych yn ei ddefnyddio fel arfer ond gallwch brynu ffynonellau gweithgaredd uwch
 • derbyn radioniwclidau dros dro gyda mwy o ymbelydredd yn gynharach
 • angen rheoli'r gwastraff o'r deunyddiau ychwanegol rydych wedi'u cael
 • methu cael cyflenwadau o'r radioniwclid rydych yn ei ddefnyddio fel arfer ar gyfer diagnosis a thriniaeth feddygol mewn bodau dynol ond gallwch gael dewis arall
 • methu trosglwyddo gwastraff ymbelydrol (gan gynnwys ffynonellau wedi'u selio â gwastraff) i gyfleusterau y tu allan i'r DU sydd â hawl gyfreithiol i dderbyn gwastraff o'r fath
 • methu trosglwyddo gwastraff ymbelydrol i ddeiliad trwydded yn y DU ei drosglwyddo dramor
 • gydag ôl-groniad o brofion a thriniaethau nad oeddech yn gallu eu cynnal
 • darparu gofal meddygol i glaf sydd wedi cael ei drin â deunydd ymbelydrol mewn ysbyty arall

Rhaid i chi ddangos eich bod wedi cymryd pob cam rhesymol i gydymffurfio ag amodau eich trwydded neu'r eithriad. Mae camau rhesymol yn cynnwys:

 • cynllunio wrth gefn i osgoi neu i leihau tarfiad i'ch busnes oherwydd y cyfnod ymadael â'r UE neu oherwydd COVID-19
 • cynllunio ymateb i leihau'r effaith a'r cyfnod o amser o beidio â chydymffurfio â'ch trwydded oherwydd ymadael â'r UE neu oherwydd COVID-19

Yr amodau y mae'n rhaid i chi gydymffurfio â nhw

Mae’n rhaid i chi wneud y canlynol:

 • storio unrhyw ddeunyddiau a gwastraff ymbelydrol ychwanegol yn ddiogel i atal colled, halogiad neu fynediad heb awdurdod
 • gwirio o bryd i'w gilydd i gadarnhau bod unrhyw ddeunyddiau a gwastraff ymbelydrol ychwanegol, neu unrhyw ddeunyddiau a gwastraff ymbelydrol rydych yn eu storio am gyfnod hirach na'r arfer, yn bresennol ac yn parhau i fod mewn cyflwr da
 • esbonio yn eich cadarnhad ysgrifenedig sut y byddwch yn rheoli unrhyw wastraff ymbelydrol ychwanegol (gan gynnwys ffynonellau wedi'u selio â gwastraff)
 • trosglwyddo gwastraff ymbelydrol i'w waredu gan ddefnyddio'r llwybrau a nodir yn eich trwydded

Offer ymbelydrol symudol

Os yw'ch trwydded yn caniatáu ichi ddefnyddio cyfarpar ymbelydrol symudol mewn unrhyw leoliad yng Nghymru a Lloegr, dim ond yn yr adeilad a bennir yn eich trwydded y mae'n rhaid i chi gronni ffynonellau gwastraff. Dyma lle rydych fel arfer yn cadw ffynonellau pan nad ydyn nhw'n cael eu defnyddio.

Diagnosis a thriniaeth mewn bodau dynol

Os ydych yn defnyddio deunyddiau ymbelydrol ar gyfer diagnosis a thriniaeth mewn pobl ac yn bwriadu mynd uwchlaw'r terfynau yn eich trwydded ar gyfer gwarediadau i'r garthffos, rhaid i chi wneud y canlynol:

 • anfon asesiad effaith radiolegol atom gan Gynghorydd Gwastraff Ymbelydrol i ddangos na fydd y gwarediadau hyn yn achosi cynnydd sylweddol yn y dos i'r aelodau o'r cyhoedd
 • cydymffurfio â'r terfynau ar gyfer gwarediadau ychwanegol y cytunwyd arnynt yn ysgrifenedig gydag CNC

Diogelwch ar gyfer ffynonellau wedi'u selio nad ydynt yn ffynonellau gweithgaredd uchel wedi'u selio neu ffynonellau tebyg

Ar gyfer ffynonellau wedi'u selio nad ydynt yn ffynonellau gweithgaredd uchel wedi'u selio ychwanegol neu ffynonellau tebyg, gan gynnwys ffynonellau gwastraff, rhaid i chi wneud y canlynol:

 • cydymffurfio â'r gofynion diogelwch yn eich trwydded
 • storio’r ffynonellau yn yr adeilad neu’r lleoliad gyda’r lefel ddiogelwch briodol fel y nodir yn Atodlen 1 eich trwydded, oni bai bod gennych gytundeb ysgrifenedig gan CNC i storio ffynonellau mewn man arall ar eich safle

Rhaid i chi beidio â dal ffynonellau ychwanegol wedi'u selio (gan gynnwys ffynonellau gwastraff) a fyddai'n newid eich categori diogelwch, ac yn cynyddu'r lefel ddiogelwch sy'n ofynnol, heb gytundeb ysgrifenedig gan CNC.

Cadw cofnodion

Rhaid i chi gadw cofnodion sy'n dangos pam roedd angen i chi ddefnyddio'r penderfyniad rheoleiddiol hwn. Rhaid i chi gadw'r cofnodion hyn am ddwy flynedd ar ôl i'r penderfyniad rheoleiddiol hwn ddod i ben, gan gynnwys unrhyw estyniadau iddo. Rhaid i chi sicrhau eu bod ar gael i CNC ar gais.

Rhaid i chi hefyd gadw cofnodion i ddangos sut y gwnaethoch gydymffurfio ag amodau'r penderfyniad rheoleiddiol hwn yn unol â'r gofynion cadw cofnodion yn eich trwydded.

Amodau cyffredinol

Rhaid i chi gydymffurfio â holl ofynion eraill eich trwydded amgylcheddol neu'r eithriad.

Mae'n rhaid i chi sicrhau nad yw eich gweithgarwch yn peryglu iechyd dynol neu’r amgylchedd.

Gorfodi

Mae'r penderfyniad rheoleiddiol hwn yn golygu na fydd CNC fel arfer yn cymryd camau gorfodi yn eich erbyn cyn belled â'ch bod yn sicrhau'r canlynol:

 • bod eich gweithgarwch yn unol â'r disgrifiad a nodir yn y penderfyniad rheoleiddiol hwn
 • eich bod yn cydymffurfio â'r amodau a nodir yn y penderfyniad rheoleiddiol hwn
 • nad yw eich gweithgarwch yn achosi llygredd amgylcheddol neu niwed i iechyd dynol, ac nad yw'n debygol o wneud hynny.
 • eich bod wedi cymryd pob cam rhesymol i gydymffurfio â'ch trwydded neu'r eithriad

Os ydych yn gweithredu o dan y penderfyniad rheoleddiol hwn ond yn meddwl efallai na fyddwch yn gallu cydymffurfio â'i amodau mwyach, rhaid i chi ddweud wrth CNC ar unwaith.

Pryd i wirio am newidiadau

Byddwn yn tynnu'r penderfyniad rheoleiddiol hwn yn ôl ar 31 Mawrth 2022 oni bai ein bod yn ei cael ei estyn. Ar ôl y dyddiad hwn, rhaid i chi gydymffurfio â'r holl amodau yn eich trwydded neu'r eithriad.

Cysylltwch â ni

Gweler uchod yr adran ‘Sut i hysbysu’ am fanylion ar sut i wneud hysbysiad.

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol eraill:

Ffoniwch ni ar 0300 065 3000 (dydd Llun i ddydd Gwener, 9am–5pm)

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Diweddarwyd ddiwethaf