Cyhoeddi amrywiad trwydded ar gyfer Safle Tirlenwi Bryn Posteg

Mae amrywiad trwydded wedi'i roi i weithredwyr Safle Tirlenwi Bryn Posteg ger Llanidloes a fydd yn y pen draw yn caniatáu i'r safle gael ei gapio a'i gau.

Rhoddodd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) y drwydded ar ôl ystyried y cais a'r ymatebion i ddau ymgynghoriad cyhoeddus.

Yn y gorffennol, roedd swm o 333,302 metr ciwbig o wastraff wedi'i waredu uwchben yr uchder a ganiateir ar y safle; mae'r camau gorfodi fel ymateb i'r achos o dorri amodau’r drwydded yn dal i fod yn destun achos cyfreithiol ar wahân.


Mae’r newid i’r drwydded yn caniatáu i'r gwastraff hwnnw aros ar y safle, ac i swm o 116,657 o fetrau ciwbig o wastraff ychwanegol gael ei waredu. Mae'r amrywiad yn gwneud hyn drwy ganiatáu lluniad proffil diwygiedig o'r safle sy'n codi’r uchder a ganiateir ar gyfer y safle tirlenwi i’w uchder presennol.

Cyhoeddi'r amrywiad i’r drwydded yw'r opsiwn gorau i'r amgylchedd gan y bydd y gwastraff ychwanegol yn gwneud siâp y gwastraff yn addas i'w gapio, a fydd yn caniatáu i'r safle gau mewn ffordd a fydd yn diogelu'r amgylchedd lleol.

Byddai gorfodi'r gweithredwr i gael gwared ar y gwastraff nad oedd wedi'i ganiatáu o'r blaen wedi arwain at godi llawer iawn o wastraff sy'n pydru a'i gludo drwy'r gymuned a'r amgylchedd lleol. Byddai hyn wedi gwneud y gymuned a'r amgylchedd lleol yn agored i effeithiau sylweddol iawn fel arogleuon a rhyddhau nwy tirlenwi, yn ogystal â chynnydd o ran cynhyrchiant trwytholch.

Dywedodd Holly Noble, Arweinydd Tîm Trwyddedu Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer Gosodiadau a Rheoliadau Sylweddau Ymbelydrol: "Rydyn ni’n gwybod bod datblygiadau ym Mryn Posteg yn bwysig i lawer o bobl yn ardal Llanidloes.

"Edrychwyd yn ofalus ar y cais a'r dystiolaeth ategol ac fe'u hystyriwyd ochr yn ochr ag adborth o’r ddau ymgynghoriad cyhoeddus a gynhaliwyd gennym ar y cais ar gyfer amrywiad.

"Pan effeithiodd cyfyngiadau’r coronafeirws ar ein gallu i gynnal y sesiwn galw heibio a oedd wedi’i threfnu, rhoddwyd opsiwn ffôn a fideogynadledda ar waith yn ddi-oed i roi ffordd arall i bobl ddweud eu dweud ar y mater ac i ofyn cwestiynau am yr amrywiad arfaethedig.

"Hoffem fanteisio ar y cyfle i ddiolch i bawb a oedd yn rhan o'r broses. Yn naturiol, dangosodd ymatebion i'r ymgynghoriad gymysgedd o farnau gyda chefnogaeth a gwrthwynebiad i amrywio'r drwydded. Ystyriwyd yr ymatebion yn fanwl, ond ar ôl ystyried yr effeithiau amgylcheddol ac yn niffyg dewisiadau amgen dichonadwy, penderfynwyd rhoi amrywiad i'r drwydded."

Rhoddwyd y drwydded ar 8 Medi 2020 ar ôl i holl ofynion cyfreithiol ac ariannol yr amrywiad gael eu bodloni.