Cais am drwydded ar gyfer Cyfleuster Crynhoi Gogledd Powys

Cyfeirnod y Cais: PAN-013001

Ymgeisydd: Cyngor Sir Powys

Cyfleuster: Cyfleuster Crynhoi Gogledd Powys, Parc Busnes Aber-miwl, Aber-miwl, Powys, SY15 6NU

Beth sydd wedi digwydd hyd yn hyn?

Mae'r ymgeisydd, Cyngor Sir Powys, wedi gwneud cais am drwydded i weithredu cyfleuster newydd ar gyfer crynhoi deunydd nad yw'n beryglus o gasgliadau ymyl y ffordd.

Y cynnig yw derbyn a phrosesu hyd at 22,500 tunnell y flwyddyn o wastraff nad yw'n beryglus ar y safle. Cynigir storio uchafswm o 425 tunnell ar unrhyw un adeg.

Yr unig weithgaredd trin arfaethedig yw crynhoi deunyddiau. Bydd deunyddiau a dderbynnir ar y safle yn cael eu gwahanu cyn cyrraedd ac felly ni fydd angen unrhyw waith didoli na gwahanu â llaw.

Ystyriwyd bod y cais wedi'i "wneud yn briodol" ar 11 Mawrth 2021. Ystyr "wedi'i wneud yn briodol" yw ein bod o'r farn ei fod ar y ffurf gywir ac yn cynnwys digon o wybodaeth i ni ddechrau ein penderfyniad. Nid yw o reidrwydd yn golygu bod y cais yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnom i gwblhau ein penderfyniad.

Cynhaliom ymgynghoriad cyhoeddus yn ymwneud â'r cais hwn, a gaeodd ar 1 Gorffennaf 2021. Roeddem o'r farn bod y cais hwn yn debygol o fod o fudd sylweddol i'r cyhoedd, felly yn unol â'n Datganiad Cyfranogiad y Cyhoedd, cymrom gamau priodol i godi ymwybyddiaeth o'r cais er mwyn helpu i hwyluso ymatebion i'r ymgynghoriad gan y cyhoedd a'r gymuned.

Darllenwch ein Datganiad Cyfranogiad y Cyhoedd.

Cynhaliwyd digwyddiad ymgysylltu rhithiol ar 3 Mehefin 2021 fel rhan o'r broses ymgynghori. Rhoddodd hyn gyfle i breswylwyr ofyn cwestiynau am y cais, ein rôl a'r broses asesu, a thrwy hynny gefnogi unigolyn i gyflwyno ymateb gwybodus.

Ymgynghorwyd â chyrff eraill yn unol â'n cytundebau cydweithio. Mae gwrando ar eraill yn ein helpu i wneud penderfyniadau gwell. Rydym yn defnyddio arbenigedd pobl eraill ac yn sicrhau ein bod wedi ystyried yr holl risgiau amgylcheddol.

Fe wnaethom ymgynghori â'r sefydliadau canlynol:
• Cyngor Sir Powys - Yr Adran Gynllunio
• Cyngor Sir Powys - Adran Iechyd yr Amgylchedd
• Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
• Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
• Iechyd Cyhoeddus Cymru
• Cwmni Gwasanaethau Dŵr Hafren Dyfrdwy

Bydd gohebiaeth sy'n ymwneud â'n hymgynghoriadau a'n hymatebion i'r ymgynghoriad gan y sefydliadau hyn yn cael ei rhoi ar ein cofrestr gyhoeddus ar-lein.

Ewch i'n cofrestr gyhoeddus ar-lein.


Camau Nesaf

Mae’r ymgynghoriad cyhoeddus bellach wedi dod i ben. Hoffem ddiolch i bawb sydd wedi cymryd rhan ac wedi cyflwyno eu barn. Cyflwynwyd 117 o ymatebion o'r cyhoedd. Byddwn nawr yn dechrau ein hasesiad technegol a'n penderfyniad ar y cais, gan sicrhau ein bod yn ystyried yr holl sylwadau perthnasol a gawsom.

Anfonom gais cychwynnol am wybodaeth at Gyngor Sir Powys drwy hysbysiad Atodlen 5. Hysbysiad cyfreithiol yw hwn sy'n ei gwneud yn ofynnol i wybodaeth gael ei darparu erbyn dyddiad penodol. Rydym wedi derbyn ymateb i'r cais hwn. Byddwn yn adolygu'r cynnwys i sicrhau bod yr holl wybodaeth y gofynnir amdani wedi'i chyflwyno a byddwn yn ei hasesu i sicrhau ei bod yn bodloni ein gofynion. Mae'r holl ddogfennau ar gael drwy ein cofrestr gyhoeddus. 

Mae’n bosib y bydd angen i ni ofyn am ragor o wybodaeth gan yr ymgeisydd wrth i'n proses barhau ac rydym yn ystyried yr holl sylwadau a dderbyniwyd o ganlyniad i'n hymgynghoriad. Bydd unrhyw geisiadau am ragor o wybodaeth yn cael eu rhoi ar y gofrestr gyhoeddus ar-lein, yn ogystal ag unrhyw wybodaeth bellach a gyflwynir mewn ymateb gan yr ymgeisydd. Byddwn yn diweddaru’r dudalen yma i adlewyrchu hynny.

Ar ôl cwblhau ein penderfyniad, byddwn yn dod i benderfyniad drafft naill ai i ganiatáu neu wrthod y cais am drwydded. Byddwn wedyn yn cynnal ail ymgynghoriad cyhoeddus ar ein penderfyniad drafft, gan ystyried unrhyw sylwadau perthnasol unwaith eto cyn dod i benderfyniad terfynol.

Diweddarwyd y dudalen hon ar 10 Awst 2021 a chaiff ei diweddaru wrth i'r cais fynd yn ei flaen.

Diweddarwyd ddiwethaf