Mwy o rym i drin troseddau gwastraff

Mae’r Rheoliadau Gorfodaeth Gwastraff (Cymru a Lloegr) 2018 wedi cyflwyno grymoedd newydd i helpu Cyfoeth Naturiol Cymru ac awdurdodau lleol i ymdopi â throseddau yn y sector gwastraff, sector sy’n costio £32m i’r economi Gymreig yn flynyddol yn ôl amcangyfrifon. 

Er bod y mwyafrif o’r diwydiant gwastraff yn gweithredu’n gyfrifol, mae cyfran fechan o weithredwyr nad ydynt yn cyrraedd safonau gofynnol eu permit/eithriadau, ac eraill sydd yn gweithredu’n anghyfreithlon heb drwydded neu eithriad o gwbl. 

Gall y safleoedd yma lygru eu hamgylcheddau yn ogystal â pheryglu iechyd pobl. Gallent achosi tanau, llygredd dŵr, a chreu problemau all effeithio ar gymunedau lleol, megis drewdod, ysbwriel, a phryfaid. 

Gyda’r grymoedd newydd gall CNC weithredu’n gyflymach yn erbyn safleoedd gwastraff sy’n peri pryder- un enghraifft yw’r hawl i gloi giatiau safle sydd mewn perygl o lygru’n ddifrifol er mwyn atal rhagor o wastraff rhag cyrraedd. Yn ogystal â hyn, bydd grymoedd CNC a’r awdurdodau lleol wrth ddelio â phreswylwyr a thirfeddianwyr sy’n gadael gwastraff er eu tir yn cael eu cryfhau. Os bydd gwastraff yn cael ei gadw’n anghyfreithlon ar eu tir, gallent gael eu gorfodi i weithredu a’i waredu, hyd yn oed os cafodd ei adael dan drwydded neu eithriad yn wreiddiol. 

Bydd goblygiadau i dirfeddianwyr (gan gynnwys ffermwyr) o ganlyniad i’r grymoedd newydd hyn, a gallent fod yn gyfrifol am waredu gwastraff o’u safleoedd ble mae eu tir yn cael ei defnyddio ar gyfer gweithgareddau gwastraff. 

Bydd angen i dirfeddianwyr fod yn wyliadwrus, yn enwedig os ydynt yn gosod tir neu adeiladau, gan archwilio eu heiddo o dro i dro i sicrhau fod tenantiaid yn cydymffurfio ag amodau’r brydles ac unrhyw ddeddfwriaethau cynllunio neu amgylcheddol.

Byddwn yn cysylltu â pherchnogion tir yr ydym wedi eu clustnodi fel safleoedd allai beri pryder.

Awgrymiadau i dirfeddianwyr

  • Archwiliwch unrhyw dir neu eiddo gwag yn rheolaidd i sicrhau ei fod yn ddiogel
  • Cwblhewch wiriadau trylwyr ar gyfer tenantiaid newydd. Mae gan berchnogion tir ac eiddo gyfrifoldeb i sicrhau fod y sawl sy’n prydlesu’r tir/eiddo yn cydymffurfio â’r rheoliadau. Mae caniatáu i wastraff gael ei storio ar dir neu eiddo heb ganiatâd priodol yn drosedd, a gallent gael eu herlid ac wynebu costau glanhau sylweddol
  • Pan fydd tenant yn cynllunio unrhyw weithred sy’n ymwneud â gwastraff, sicrhewch fod ganddynt ganiatâd priodol trwy ddefnyddio’r gofrestr gyhoeddus neu gysylltu â CNC
  • Byddwch yn ymwybodol o’r cyfrifoldebau posibl sy’n ymwneud â gadael gwastraff neu weithredoedd sy’n llygru
  • Ystyriwch brydlesau ac yswiriant ar dir sy’n cael ei osod a sicrhewch fod darpariaeth ar gyfer gwastraff
  • Byddwch yn wyliadwrus a hysbyswch yr awdurdodau perthnasol os gwelwch unrhyw ymddygiad anarferol
  • Cynghorir unrhyw un sydd yn dyst i drosedd wastraff i beidio ag agosáu gan y gall fod yn beryglus. Hysbyswch CNC ar 0300 065 3000 neu Crimestoppers 0800 555111 os ydych am fod yn ddienw

Nodiadau

Bydd y grym i atal mynediad i safleoedd yn weithredol 21 diwrnod ar ôl i’r rheoliadau gael eu creu. Bydd yn weithredol erbyn dechrau Ebrill. 

Yn dilyn ymgynghoriad gyda’r diwydiant, mae’r Gweinidog wedi cyflwyno cyfnod trosiannol ar gyfer y grym er mwyn cael gwared ar wastraff o dir, a bydd yn weithredol ddau fis wedi i’r rheoliadau gael eu creu. Bydd yn weithredol erbyn canol Mai 2018.

Diweddarwyd ddiwethaf