Gwaredu â deunydd sydd wedi'i garthu o Hinkley Point C oddi ar arfordir Caerdydd, de Cymru

Y diweddaraf am coronafeirws

Mae ein staff bellach yn gweithio gartref lle bynnag y bo modd. Er ein bod yn gobeithio sicrhau cyn lleied o darfu â phosibl, mae'n bosibl y bydd amser prosesu hirach yn ystod y cyfnod hwn o newid.

Darganfyddwch fwy am ein hymateb i coronafeirws

Newddion diweddaraf

Gweithgareddau Trwyddedu Morol EDF yn Lloegr

Mae'r Marine Management Organisation (MMO) yn gyfrifol am dderbyn a phenderfynu ceisiadau am drwyddedau morol yn Lloegr.

Ym mis Rhagfyr 2020, gwnaeth EDF / NNB Generation Company (HPC) Limited gais i'r MMO i amrywio eu trwydded forol bresennol. Roedd y cais yn gofyn am gymeradwyaeth i garthu a gwaredu gwaddodion morol o ddatblygiad Hinkley Point C i safle gwaredu morol oddi ar arfordir Portishead. Rhoddwyd yr amrywiad trwydded (MLA/2012/00259/6) gan yr MMO ar 2 Awst 2021, gyda EDF yn dechrau’r gweithgareddau carthu a gwaredu yn fuan ar ôl hynny.

Mae'r dogfennau sy'n gysylltiedig â'r cais hwn ar gael i'r cyhoedd a gellir eu gweld ar wefan Cofrestr Gyhoeddus yr MMO, gan ddefnyddio cod y drwydded L/2013/00178 yn y blwch chwilio. Yr amrywiad sy'n gysylltiedig â'r cais hwn yw amrywiad rhif 6 (MLA/2012/00259/6).

Os byddwn yn ystyried fod cais am drwydded forol oddi wrth EDF i CNC i waredu deunydd a garthwyd i Diroedd Caerdydd yn briodol, bydd y cais yn destun penderfyniad ar wahân ac annibynnol, gan gynnwys ymgynghoriad â'r cyhoedd a'n cynghorwyr technegol.

Gweithgareddau Trwyddedu Morol EDF yng Nghymru

  • Ar 12 Hydref 2020, yn unol â Rheoliad 5 o Reoliadau Gwaith Morol (EIA) (2017), cadarnhawyd gyda EDF y bydd angen Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol (AEA) ar gyfer y cais am drwydded forol gwaredu carthion (gweler yr adran AEA). 
  • Ar 2 Hydref 2020, cyhoeddodd EDF Energy ei fwriad i gynnal AEA fel rhan o'i gais am drwydded gwaredu morol yn y dyfodol a thynnwyd ei gais am farn sgrinio AEA gennym ni (gweler yr adran AEA). 
  • Ar 15 Medi 2020, fe wnaethom hysbysu EDF Energy ein bod wedi cymeradwyo ei gynllun samplu (gweler yr adran Cynllun Samplu).

Beth mae EDF Energy yn bwriadu ei wneud?

Rydym wedi dechrau trafodaethau cyn ymgeisio gydag EDF Energy ynghylch cais am drwydded forol newydd i'w galluogi i gael gwared â gwaddod morol sydd wedi’i garthu o Fôr Hafren ar safle gwaredu dynodedig sefydledig (Cardiff Grounds) oddi ar arfordir Caerdydd yn ne Cymru.

Ffynhonnell y gwaddod morol yw blaendraeth Gwlad yr Haf yn Lloegr, rhan o safle adeiladu gorsaf bŵer Hinkley Point C.

Bu i EDF garthu a gwaredu â gwaddod yn flaenorol yn 2018 ac mae bellach yn cynllunio gwaith pellach ar y safle yn gynnar yn 2021 i garthu a gwaredu â 470,000m3 o ddeunydd pellach.

Gwnaeth profion blaenorol ar y gwaddod, cyn ei waredu yn 2018, ddangos ei fod yn cynnwys ond ychydig iawn o ymbelydredd, a oedd ymhell o fewn y terfynau cyfreithiol ac felly addas ar gyfer ei waredu yn y môr.

Byddwn yn sicrhau bod yr holl asesiadau, yn ôl y ddeddfwriaeth, yn cael eu cynnal cyn y gall unrhyw waith carthu neu waredu ddechrau. Rydym ond yn rhoi trwyddedau os ydym yn fodlon y gall y gweithgaredd gael ei gynnal heb niweidio iechyd pobl, bywyd gwyllt a'r amgylchedd.

Pa gydsyniadau a thrwyddedau bydd eu hangen ar EDF?

Cyn y gall EDF waredu â’r gwaddod yn Cardiff Grounds, bydd angen cymeradwyo cynllun samplu gwaddod a trwydded morol oddri wrth CNC.

Cynllun samplu gwaddod

Bydd angen i EDF ymgymryd ag asesiad cemegol a radiolegol o'r gwaddod yn y safleoedd carthu er mwyn canfod a yw’n addas ar gyfer ei waredu yn y môr.

Byddwn yn penderfynu a fydd nifer, lleoliad a dyfnder y samplau a gymerir, yr hyn a fesurir, a sut y caiff y gwaddod ei brofi yn cydymffurfio â chanllawiau a chytunwyd yn rhyngwladol o dan y Gonfensiwn OSPAR a'r weithdrefn a ddatblygwyd gan yr Asiantaeth Ynni Atomig Ryngwladol (IAEA).

Cymeradwyo cynllun samplu EDF Energy

Ar 10 Mehefin 2020, darparwyd ein cyngor cyn ymgeisio i EDF Energy ar ei gynllun samplu arfaethedig. Mae'r ddogfen yn cynnwys crynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad a gawsom a'n hymateb i'r pwyntiau a godwyd.

Cyflwynodd EDF Energy ei Gynllun Samplu terfynol (TR502 v11) ar 18 Awst 2020. Yn dilyn adolygiad o TR502 v11, rydym yn fodlon bod yr argymhellion a nodir yn ein cyngor cyn ymgeisio wedi cael sylw llawn. Ar 15 Medi 2020, fe wnaethom hysbysu EDF Energy ein bod wedi cymeradwyo'r cynllun samplu.

Rydym yn fodlon bod y samplu a'r dadansoddi yn briodol i gefnogi cais am drwydded forol i waredu gwaddod sydd wedi’i garthu.

Trwyddedau morol

Bydd angen tair trwydded forol benodol ar EDF ar gyfer gweithgareddau yn nyfroedd Cymru a Lloegr.

Bydd angen dwy drwydded gan y Sefydliad Rheolaeth Forol yn Lloegr er mwyn cymryd samplau o'r safleoedd carthu yn Hinkley Point C. Bydd y samplau hyn yn cael eu profi'n annibynnol wedyn ar gyfer deunydd cemegol a radiolegol o fewn y gwaddod gan Ganolfan Gwyddorau'r Amgylchedd, Pysgodfeydd a Dyframaethu (Cefas). Bydd yr ail drwydded ei hangen i garthu'r gwaddod os penderfynir ei fod yn ddiogel i'w waredu yn y môr ar ôl y gwaith profi.

Mae EDF hefyd angen trwydded forol gan Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer gwaredu â'r gwaddod yn nyfroedd Cymru. Bydd y cais yn cynnwys canlyniadau'r profion gwaddod.

Byddwn yn asesu'r wybodaeth yn y cais yn drylwyr a byddwn yn darparu cyfleoedd pellach i bobl edrych a chraffu ar y cynlluniau drwy ymgynghoriad cyhoeddus cyn ein bod yn gwneud penderfyniad terfynol.

Asesu’r effeithiau amgylcheddol (AEA)

Cawsom gais gan EDF at 14 Awst 2020 i ystyried a fydd angen asesiad o'r effaith amgylcheddol (AEA) fel rhan o'r broses ymgeisio. Gelwir hyn yn gais am farn sgrinio.

Cyhoeddodd EDF ar 2 Hydref 2020 ei fwriad i drin y cais am drwydded gwaredu morol yn y dyfodol fel cais AMA, a thynnodd ei gais am farn sgrinio gennym ni. Ar 12 Hydref 2020, cadarnhawyd gyda EDF y bydd angen asesiad effaith amgylcheddol ar gyfer y cais am drwydded forol gwaredu carthion. Gwnaed y penderfyniad hwn yn unol â Rheoliad 5 o Reoliadau Gwaith Morol (EIA) (2017) ac fe'i gelwir yn 'ofyniad AEA drwy gytundeb'. Gellir gweld ein llythyr i EDF yn cadarnhau hyn ar ein cofrestr gyhoeddus.

Rydym am dawelu meddyliau pobl bod pob cais am drwyddedau morol, boed AEA ai peidio, yn cael ei asesu'n drwyadl i ddiogelu pobl a'r amgylchedd, ac i osgoi ymyrryd â defnyddiau cyfreithlon eraill o'r môr yn unol â Deddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir (2009).

Ymgysylltu â'r cyhoedd

Rydym yn deall yr achosodd y gwaith gwaredu blaenorol yn 2018 gryn bryder i'r cyhoedd ac rydym am hysbysu, cyfathrebu ac ymgysylltu â phobl wrth inni asesu a ellir cynnal y gwaith gwaredu. Rydym hefyd yn deall bod EDF yn bwriadu ymgymryd â'i gyfathrebu ac ymgysylltu ei hun.

Dechreuon ni’r ymgysylltu ag ymgynghoriad chwe-wythnos (5 Chwefror 2020 - 18 Mawrth 2020) i ddarparu cyfle i bobl wneud sylwadau ar gynllun samplu arfaethedig EDF.

Hoffem ddiolch i'r rhai a roddodd o'u hamser i ymateb i'r ymgynghoriad. Cawsom 151 o ymatebion. Rydyn ni wedi eu hystyried i gefnogi ein cyngor cyn ymgeisio i EDF mewn perthynas â'u cynllun samplu arfaethedig a'i addasrwydd i lywio unrhyw gais am drwydded forol i'w waredu yng Nghymru yn y dyfodol.

Dyddiadau allweddol

Dyma rai dyddiadau allweddol arwyddol yn ystod y broses cyn ymgeisio a phroses ymgeisio ar gyfer gwaredu â'r gwaddod yn Cardiff Grounds. Mae'r rhain yn agored i newid a byddant yn cael eu diweddaru yn ôl yr angen.


Mawrth 2021
 – EDF yn cyflwyno cais am drwydded forol gan CNC.

I'w gadarnhau - cyhoeddiad bod y cais wedi'i ystyried yn briodol (wedi'i gwblhau a'i dderbyn).

I'w gadarnhau - ymgysylltu â'r cyhoedd ac ymgynghori ar y cais am drwydded forol.

2021 – penderfyniad ar gais EDF am drwydded forol gan CNC.

Diweddarwyd y dudalen hon ar 20 Medi 2021.

Diweddarwyd ddiwethaf